Logo
Årsplan 2017
Opgaveløsning

Du er her: Planportal Årsplan 2017 Opgaveløsning Tværgående projekter

Tværgående projekter

Projektgruppe:

By & Land

 

GIS

 

Teknik & Anlæg

 

Forsyning

Projektleder:

Kørselskontoret

Projektejer:

Peter Laursen

Projektgruppe:

Forvaltningsservice

 

By og Land

 

Byg og Industri 

 

Vand 

 

Vatur og Vandløb 

 

Ejendomscenter 

Projektleder:

Teknik & Anlæg 

Projektejer:

Peter Laursen

I takt med den hastige by- og boligudvikling i Aabybro - bl.a. også aktualiseret af ny sko­le - er der opmærksomhed på behovet for kommunale infrastrukturinvesteringer, således at infrastrukturen udbygges i takt med byens udvikling, herunder omfartsvej, trafiksikring m.v.

Mål: Velfungerende boligområder med gode ad­gangsmuligheder til bymidten, dens butikker, hal og skole.

Tid: 2017 og frem

Udvalg: Økonomiudvalget og Teknik og Miljøud­valget

Interessenter: Vækst- og Udviklingsforvaltningen, Aabybro Handelstandsforening, Aabybro Borger­forening, grundejerforening mv

Adm. forankring: Vækst- og Udviklingsforvaltnin­gen, Teknik og Forsyning

Opfølgning:

Politisk proces

Administrativ forankring

Involvering af andre

Milepæle og tidshorisont for afslutning

Opfyldelse af mål

I forlængelse af masterplanerne for de 4 cen­terbyer sættes der fokus på initiativer og tiltag for at videreudvikle og forskønne attraktive centerbyer, udvikle sundhedsfremmende tiltag og sikre potentialerne for attraktive handels­miljøer og boligmiljøer, herunder byfornyelse - suppleret med nedrivning af udtjente bebyg­gelser.

Udvikle levende bymidter med mere liv, ople­velser, muligheder for udeservering mv.

Byfornyelse, byforskønnelse, huludfyldning, kondemnering og udlæg af nye områder er alle redskaber, som skal tages i anvendelse for at udvikle levende bymidter og attraktive boligområder, som kan medvirke til og styrke bosætningen. Det vil Jammerbugt Kommune ved et indgående samarbejde med borgere, foreninger og erhvervsliv sætte fokus på.

Konkret vil

 • Masterplan Brovst blive fremlagt i efteråret 2016.
 • Arbejdsgruppen omkring Masterplan Fjerritslev vil komme med et bud på en investering i at levendegøre Fjerritslev bymidte, som skal gennemføres i 2017.
 • Der sættes fokus på de byer, hvor der en efterspørgsel på byggegrunde, det vurde­res om en planlægning og udstykning skal sættes i gang.
 • Ske en opfølgning på ”Centerby-samarbej­det”.

 

Mål: Udvikle velfungerende boligområder og levende bymidter sammen med borgere, som på sigt kan understøtte deres butikker, hal og skole.

Attraktive centerbyer med levende handelsmil­jøer med gode indkøbsmuligheder m.v.

Tid: 2017/18

Udvalg: Økonomiudvalget, Kultur, Fritids- og Landdistriktsudvalget og Teknik og Miljøudvalget.

Interessenter: Vækst- og Udviklingsforvaltnin­gen, konkret arbejdsgruppe i Fjerritslev og Brovst, handelstandsforeninger, borgerforeninger, grund­ejerforeninger, boligselskaber, private investorer og handelstandsforening.

Adm. forankring: Vækst- og Udviklingsforvaltnin­gen, Plan og Miljø samt Vækst Jammerbugt.

Opfølgning:

Politisk proces

Administrativ forankring

Involvering af andre

Milepæle og tidshorisont for afslutning

Opfyldelse af mål

Projektet ”Liv i by og skole”, der blev igangsat af Kommunalbestyrelsen efteråret 2014, er en del af denne satsning. Formålet med projektet er i et partnerskab mellem lokalsamfund, skoler og kommunalbestyrelsen, at arbejde for udvikling og bosætning i lokalsamfundene, øge elevtallet og bevare skolerne i Ørebro, Klim, Trekroner, Tranum, Skovsgaard, Saltum, Biersted, Nørhalne og Gjøl.

Indsatserne er:

 • Lokale handlingsplaner
 • Temabaserede netværk

 

Stærke lokalsamfund med borgere, der er stolte af deres by og lokalområder, og som optræder som gode ambassadører for deres by.

Skrotordning og bosætningstiltagene skal tænkes sammen med denne indsats, så der sikres en koor­dinering mellem de lokale behov og ønsker, og de tiltag der initieres kommunalt.

Mål: Tydeliggøre lokalsamfundenes værdier og skabe grundlag for styrket bosætning.

 • Lokale borgere og foreninger skal være am­bassadører for deres lokalområde
 • Fastholde og/eller udvikle elevtallet for sko­lerne i ”Liv i by og skole”
 • Understøtte lokalsundene i at realisere deres ønsker for den lokale udvikling.

 

Tid: 2016-17 idet den afgående kommunalbestyrel­se i 4. kvartal 2017 skal afrapportere til den kom­mende kommunalbestyrelse

Udvalg: Kommunalbestyrelsen (Økonomiudval­get), og Kultur, Fritids- og Landdistriktsudvalget

Interessenter: Vækst- og Udviklingsforvaltningen, Børne- og Familieforvaltningen, Social Sundhed og Bekæftigelsesforvaltningen samt lokalsamfund.

Adm. forankring: Vækst- og Udviklingsforvaltnin­gen, Vækst Jammerbugt.

Opfølgning:

Politisk proces

Administrativ forankring

Involvering af andre

Milepæle og tidshorisont for afslutning

Opfyldelse af mål

 

Projektgruppe:

Kultur og Fritid

 

By og Land

 

GIS

 

Teknik og Anlæg

 

Forsyning

 

Ejendomscenter

 

Børne- og Familieforvaltningen

Projektleder:

Erhverv, Turisme og Landdistriktsudvikling

Projektejer:

Styregruppen for "Liv i By og Skole"

 

Gennem ambitiøse udviklingsprojekter understøt­ter Jammerbugt Kommune udviklingen af desti­nationerne Blokhus og Slettestrand / Svinkløv. Der arbejdes herunder fokuseret på bl.a. Blokhus Watergate samt fødevareoplevelser og sansehaver i den vestlige ende af kommunen, hvor trenden om sundhed er rammesættende.

Andre indsatsområder er attraktive og nutidige overnatningsmuligheder, produktudvikling, outdo­or-potentialer, endagsturisme ved Limfjorden og events til glæde for gæster og lokale borgere.

Mål: At skabe stærke feriedestinationer med oplevelser, overnatningstilbud og service af høj kvalitet, som understøtter sæsonudvidelse.

 • At videre udvikle Jammerbugt Kommune som et attraktiv besøgsmål og et attraktivt sted at bo.

 

Tid: Løbende fra 2016 og frem.

Udvalg: Økonomiudvalget, Teknik og miljøudval­get, Kultur- Fritids- og Landdistriktsudvalg

Interessenter: Vækst og Udviklingsforvaltningen, samt private virksomheder, investorer, Samråd, Dansk Kyst og naturturisme, Vestkystpartnerska­bet og lokale ildsjæle.

Adm. forankring: Vækst og Udviklingsforvaltnin­gen, Vækst Jammerbugt.

Opfølgning:

Politisk proces

Administrativ forankring

Involvering af andre

Milepæle og tidshorisont for afslutning

Opfyldelse af mål

Prioriteret fokus på den hvervende markedsføring via digital tilstedeværelse på egne kanaler visitjam­merbugten.dk, facebook og instragram, og stærke samarbejde med kommercielle partner. Indsatsen understøttes af stærke partnerskaber med turi­sterhvervet og en løbende indsats for udvikling af det lokale turisterhvervs digitale kompetencer.

Indsatsen skal videre bidrage til et øget produkt­kendskab på tværs i turismeerhvervet, der gør det muligt at henvise mere og bedre til hinanden.

Mål: Øget omsætning og salg i turismevirksomhe­derne som dynamoer for stærke destinationer.

Tid: Løbende i 2016 og fremadrettet.

Udvalg: Økonomiudvalget

Interessenter: Vækst og Udviklingsforvaltningen, turismevirksomheder, VisitNordjylland, Vestkyst­partnerskabet, VisitDenmark, tur- og ferieoperatø­rer m.fl.

Adm. forankring: Vækst og Udviklingsforvaltnin­gen, Vækst Jammerbugt.

Opfølgning:

Politisk proces

Administrativ forankring

Involvering af andre

Milepæle og tidshorisont for afslutning

Opfyldelse af mål

Jammerbugt Kommune prioriterer en langsigtet indsats for udvikling af og tilgængelighed til den rekreative infrastruktur, der er en forudsætning for bl.a. outdoor-turisme og samtidig et aktiv for kommunens borgere. I den forbindelse er der fokus på at knytte den rekreative infrastruktur sammen med eksisterende rekreative anlæg i naturområder og byer, områdernes forplejning- og handelsmuligheder, oplevelsestilbud m.v. Desuden vil der være fokus på mulighederne for at udvikle nye støttepunkter, eksempelvis gateways.

Der gennemføres i den forbindelse et pilotprojekt med stisystemet Sti 100 i samarbejde med borge­re, foreninger, lokale virksomheder og Natursty­relsen i 2016. Desuden er der tiltag under planlæg­ning ifm. Udholm og i Tranumområdet.

Mål: Vækst i outdoor-turismen

 • Flere gæster i ydersæsonerne
 • Attraktive faciliteter og adgang til naturen for kommunens borgere
 • Understøtte bosætningsindsatsen ved at synliggøre og gøre Jammerbugt Kommunes mange attraktive naturområder tilgængelige.

 

Tid: Løbende i 2016

Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget, Kultur, Fritids-og Landdistriktsudvalget og Økonomiudvalget

Interessenter: Vækst og Udviklingsforvaltningen, private virksomheder, lodsejere, Naturstyrelsen, foreninger og ildsjæle.

Adm. forankring: Vækst og Udviklingsforvaltnin­gen, Vækst Jammerbugt.

Opfølgning:

Politisk proces

Administrativ forankring

Involvering af andre

Milepæle og tidshorisont for afslutning

Opfyldelse af mål

 

Projektgruppe:

By og Land

 

GIS

 

Natur og Vandløb

 

Teknik og Anlæg

Projektleder:

Erhverv, Turisme og Landdistriktsudvikling

Projektejer:

Anders Stryhn

Jammerbugt Kommune har mange stedbundne potentialer i form af natur, strande og vand. De kan gennem nye utraditionelle samarbejder danne grundlag for udvikling og erhvervsmæssig frem­drift. Følgende handlinger er eller vil blive igangsat:

 • Fælles om fortiden - pleje fortidsminder
 • Naturen som spisekammer
 • Landmanden som naturforvalter
 • Jordfordeling Thorup Klim Slettestrand
 • Vandsikker kommune
 • Natur - LIFE Store Vildmose og Rigkilde

 

Mål: At kombinere pleje af natur m.m. i det åbne land med udvikling af det lokale erhvervs- og foreningsliv.

Tid: 2016 og 2017

Udvalg: Teknik og miljøudvalget

Interessenter: Vækst og Udviklingsforvaltningen, Plan og Miljø, Landboforeninger, landmænd, pum­pedigelag, foreninger, råd og ildsjæle.

Adm. forankring: Vækst og Udviklingsforvaltnin­gen, Plan og Miljø.

Opfølgning:

Politisk proces

Administrativ forankring

Involvering af andre

Milepæle og tidshorisont for afslutning

Opfyldelse af mål

 

Projektgruppe:

Forvaltningsservice

 

By og Land

Projektleder:

Natur og Vandløb

Projektejer:

Gitte Clausen

Jammerbugt Kommune bidrager til at understøtte virksomhederne i kommunen til at opnå fordelene ved grøn omstilling, herunder cirkulær økonomi, klima og ressourcebesparelse.

Jammerbugt Kommune vil:

 • Uddanne medarbejdere til at servicere inte­resserede virksomheder.
 • Gennemføre screeninger af potentielle virk­somheder til netværket.
 • Gennemføre lokale arrangementer for virk­somheder i samarbejde med sekretariatet for Bæredygtig Erhvervsudvikling.

 

Mål: At virksomhederne i Jammerbugt Kommune opnår konkurrencemæssige fordele ved at udnyt­te de vækstgevinster, som tilknytter sig til grøn omstilling.

Tid: 2016 og fremadrettet

Udvalg: Teknik og miljøudvalget

Interessenter: Vækst og Udviklingsforvaltningen, Business Region North Denmark, Netværk for Bæ­redygtig Erhvervsudvikling, private virksomheder, elselskaber, AAU m.fl.

Adm. forankring: Vækst og Udviklingsforvaltnin­gen, Vækst Jammerbugt.

Opfølgning:

Politisk proces

Administrativ forankring

Involvering af andre

Milepæle og tidshorisont for afslutning

Opfyldelse af mål

 

Projektgruppe:

Erhverv, Turisme og Landdistriktsudvikling

 

Forsyning

 

Ejendomscenter 

Projektleder:

Byg og Industri

Projektejer:

Anders Stryhn

Jammerbugt Kommune vil tage de klimamæssige udfordringer endnu mere seriøst, og deltager der­for i Compact of Mayors, verdens største klima­aftale. Aftalen bygger på både klimatilpasning og klimaforebyggelse. Udgangspunktet er kommu­nens geografiske afgrænsning.

Klimatiltag:

 • Feje for egen dør, hos Vej og Park og Gen­brugspladserne
 • KASK - håndtering og genbrug af ilanddrevet gods
 • Genanvende affald fra sommerhusområder
 • Ladestationer til elbiler
 • Koordineringsprojekt for kollektiv buskørsel
 • LIFE St. Vildmose
 • Hellede Sø - forundersøgelse på lavbundspro­jekt
 • Affaldshåndtering i sommerhuse
 • Klimatilpasning:
 • Helhedsplan for vandoplandet til Ryå
 • Klimaløsninger i Masterplan Fjerritslev
 • Flere vindmøller på land

 

Mål: Inden for ét år skal kommunen måle CO2-ud­ledningen fra forskellige sektorer med udgangs­punkt i den internationale GPC-standard.

Inden for to år skal der registreres en målsætning om at reducere CO2-udledningen.

Inden for tre år skal der forelægges en klimahand­lingsplan, som viser, hvordan målsætningen vil blive nået.

Kommunen vedligeholder sin status som ”Compli­ant”- medlem ved at indrapportere fremgangen i kommunens klimaforebyggelse og tilpasning årligt.

Emissionsdata, målsætninger og handlingsplaner ligger offentligt tilgængelige på compactofmayors. org og på partnerskabsplatformene cdp.net og carbonn.org.

Tid: 2016 og fremadrettet.

Udvalg: Økonomiudvalget, Teknik og Miljøudval­get

Interessenter: Vækst og Udviklingsforvaltningen samt DI, Erhvervsrådet, Grønt Råd, grundejerfor­eninger og Jammerbugt Forsyning A/S

Adm. forankring: Vækst og Udviklingsforvaltnin­gen, Plan og Miljø/Ejendomscenteret.

Opfølgning:

Politisk proces

Administrativ forankring

Involvering af andre

Milepæle og tidshorisont for afslutning

Opfyldelse af mål

 

Projektgruppe:

Kultur og Fritid

 

Erhverv, Turisme og Landdistriktsudvikling

 

Vand

 

Natur og Vandløb

 

Forsyning 

 

Jammerbugt Forsyning A/S

Projektleder:

Ejendomscenter

Projektejer:

Gitte Clausen

Gennem fokuserede og opsøgende virksomheds­besøg samt branche og temabaserede arrange­menter synliggøres virksomhedernes muligheder­ne inden for erhvervsfremmesystemet og jobcen­tersystemet til understøttelse af virksomhedernes vækst og udviklingsmuligheder.

Mål: At styrke erhvervsudviklingen i Jammerbugt Kommune og bidrage til øget omsætning og vækst i de enkelte virksomheder.

Tid: Løbende i 2016 og fremadrettet

Udvalg: Økonomiudvalget og beskæftigelsesud­valget

Interessenter: Vækst og Udviklingsforvaltningen, Social-, sundheds og beskæftigelsesforvaltningen, Væksthus Nordjylland, Eksportrådet, AAU, UCN m.fl.

Adm. forankring: Vækst og Udviklingsforvaltnin­gen, Vækst Jammerbugt.

Opfølgning:

Politisk proces

Administrativ forankring

Involvering af andre

Milepæle og tidshorisont for afslutning

Opfyldelse af mål

Jammerbugt Kommune har en ambition om at un­derstøtte iværksætteriet, hvor alle iværksættere tilbydes sparring med lokale erhvervskonsulenter, og der gennemføres inspirations- og netværksmø­der for potentielle og nystartede virksomheder. Herudover arbejdes der med en række konkrete udviklingstiltag, herunder:

 • Etablere en iværksætterfond (Vækst Jammer­bugt Invest A/S), der kan tilbyde attraktive lån og risikovillig kapital til iværksættere og nye virksomheder med et betydeligt udviklingspo­tentiale.
 • Gennemføre projekt 1+1=5, der har fokus på at understøtte iværksættere og små virksom­heders udfordringer og barrierer i forhold til vækst og ansættelse af medarbejdere.
 • Tæt samarbejde med lokale virksomheds- og iværksættermiljøer, der skaber optimale ram­mer omkring iværksættere og enkeltmands­virksomheder.

 

Desuden har vi et tæt samarbejde med private rådgivere og pengeinstitutter m.fl., der ønsker at understøtte iværksætteriet i Jammerbugt Kommu­ne.

Mål: Understøtte succesfulde iværksættere og mindre virksomheder i Jammerbugt Kommune og dermed generelt fremme erhvervsudviklingen.

Tid: Løbende i 2016 og fremadrettet.

Udvalg: Økonomiudvalget

Interessenter: Vækst og Udviklingsforvaltningen, Social, Sundhed og Beskæftigelsesforvaltningen og private virksomheder og udlejere, banker og fi­nansieringsinstitutter, revisorer, advokater, Vækst­hus Nordjylland, Region Nordjylland, AAU samt lokale virksomheder.

Adm. forankring: Vækst og Udviklingsforvaltnin­gen, Vækst Jammerbugt.

Opfølgning:

Politisk proces

Administrativ forankring

Involvering af andre

Milepæle og tidshorisont for afslutning

Opfyldelse af mål

God fremkommelighed og infrastruktur. Opmærk­somhed og deltagelse i forarbejde omkring kom­mende investeringer, særligt 3. Limfjordsforbindel­se men også Aggersundbroen, hovedvej fra Hobro til Fjerritslev, omfartsvej syd for Arentsminde og Halvrimmen. Aktiv deltagelse i mobilitetsanalysen i Nordjylland, P4 brugerundersøgelse af pendlere mv.

Mål: Let tilgængelighed til Aalborg og resten af landet

Tid: 2016-18

Udvalg: Økonomiudvalget og Teknik og miljøud­valget.

Interessenter: Vækst- og Udviklingsforvaltningen, Business Region North Denmark, Regionen, Aal­borg Universitet, kontaktudvalg, de øvrige nordjy­ske kommuner, Vejdirektoratet mv.

Adm. forankring: Vækst- og Udviklingsforvaltnin­gen, vejafdelingen.

Opfølgning:

Politisk proces

Administrativ forankring

Involvering af andre

Milepæle og tidshorisont for afslutning

Opfyldelse af mål

I Jammerbugt Kommune er der områder, hvor der ikke er en tilfredsstillende dækning på mobiltele­foni og/eller bredbånd.

Frem til sommeren 2017 er der nedsat to arbejds­grupper, som har til opgave at se på, hvilke kon­krete løsningsmuligheder, der kan være i forhold til at forbedre forholdene.

Fokus er både på mindre bysamfund, landområder, erhvervsområder og sommerhusområder, hvor der i dag ikke er der rigtige tekniske muligheder til stede.

Mål: Formålet er at finde frem til løsningsmulighe­der, som skal sikre, at dækningen af mobiltelefoni og/eller bredbånd forbedres.

Det skal ske i et samarbejde med borgere, virk­somheder og foreninger i et givet område i Jam­merbugt Kommune.

Tid: 2016-17

Udvalg: Økonomiudvalget

Interessenter: Vækst- og Udviklingsforvaltningen, grundejerforeninger, landdistriktsudvalg, Business Region North Denmark, udbydere af mobiltelefoni og/eller bredbånd og erhvervslivet.

Adm. forankring: Vækst- og Udviklingsforvaltnin­gen, Kultur og Fritid.

Opfølgning:

Politisk proces

Administrativ forankring

Involvering af andre

Milepæle og tidshorisont for afslutning

Opfyldelse af mål

Projektgruppe:

Erhverv, Turisme og Landdistriktsudvikling

 

By og Land

 

GIS

 

Teknik og Anlæg

 

Jammerbugt Forsyning A/S 

Projektleder:

Kultur og Fritid

Projektejer:

Nöel Mignon

En revideret Planlov er måske på vej. Planloven skal tilpasses den virkelighed, og de behov, der er i dag.

I Jammerbugt Kommune vil vi være opmærk­somhed på nye muligheder, hvor en tilpasning i forhold til lokale potentialer og ressourcer kan udnyttes.

Der er områder hvor en ny planlægning er nød­vendig, derfor vil Jammerbugt Kommune i samar­bejde med grundejerforeninger lave et revideret plangrundlag for sommerhusområdet nord for Blokhus.

Desuden vil kommunen byde ind med forsøgs­områder i forhold til Planloven i både i Blokhus og Thorup Strand.

Mål: At skabe et nyt tidssvarende plangrundlag for sommerhusområdet nord for Blokhus. Samtidig understøtte udviklingen ved brug af ny mulighe­der i revideret Planlov.

Udvalg: Økonomiudvalget og Teknik- og miljøud­valget

Interessenter: Vækst- og Udviklingsforvaltningen samt konkret arbejdsgruppe, handelstandsforenin­ger, borgerforeninger, grundejerforeninger, bolig­selskaber og private investorer.

Adm. forankring: Vækst- og Udviklingsforvaltnin­gen, Plan og Miljø.

Opfølgning:

Politisk proces

Administrativ forankring

Involvering af andre

Milepæle og tidshorisont for afslutning

Opfyldelse af mål

Som gældende for virksomheder, indføres én indgang for foreninger og ildsjæle til Jammerbugt Kommune. Allerede ved implementering skal alle borgere opleve at systemet fungerer.

Mål: Ildsjæle og foreninger får vejledning

Tid: Vedtagelsen af ny landdistriktspolitik ultimo 2016. Ellers 2016-18

Udvalg: Kultur, Fritids- og Landdistriktsudvalget

Interessenter: Vækst- og Udviklingsforvaltningen, Social, Sundhed og Beskæftigelsesforvaltningen, Børne- og Familieforvaltningen, Central stab, loka­le ildsjæle og foreningerne.

Adm. forankring: Vækst- og Udviklingsforvaltnin­gen, Vækst Jammerbugt.

Opfølgning:

Politisk proces

Administrativ forankring

Involvering af andre

Milepæle og tidshorisont for afslutning

Opfyldelse af mål

Jammerbugt Kommune ønsker generelt at ska­be gode muligheder for fritids- og idrætslivet i kommunen. I den kommende periode vil der blive sat specielt fokus på

 • At udbygge og modernisere Jetsmark Idrætscenter
 • At udbygge og modernisere Nørhalne Hallen
 • At etablere kunstgræsbane og modernisere faciliteterne på Aabybro Stadion
 • At udnytte den ledige kapacitet i hallerne
 • At etablere skaterbaner
 • At integrere indvandrere i klublivet

 

Mål: At have gennemført eller påbegyndt moder­niseringerne, at have etableret kunstgræsbanen og moderniseringen af Aabybro Stadion, at have lavet aftaler med hallerne, der sikrer bedre udnyttelse af de ledige haltider, at få etableret nogle skater­baner og at få sat en proces i gang, der gør det lettere for kommunens foreninger at indvandrere som medlemmer i klubben og dermed bedre inte­greret samfundet.

Tid: 2016-17

Udvalg: Kultur, Fritids- og Landdistriktsudvalget

Interessenter: Vækst- og Udviklingsforvaltningen, Børne- og Familieforvaltningen, Social, Sundhed og Beskæftigelsesforvaltningen samt haller, skoler og folkeoplysende foreninger.

Adm. forankring: Vækst- og Udviklingsforvaltnin­ge, Fritid og Kultur.

Opfølgning:

Politisk proces

Administrativ forankring

Involvering af andre

Milepæle og tidshorisont for afslutning

Opfyldelse af mål

Jammerbugt Kommune har fire biblioteker og en biblioteksbus. Tilsammen udgør det nogle fine rammer for biblioteksudlån. Sammenligner man biblioteksudlånet pr. indbygger i Jammerbugt Kommune med det øvrige Danmark ligger det dog ikke så højt. For at forbedre dette vil Jammerbugt Bibliotekerne arbejde på at tiltrække flere brugere.

For at opnå dette vil biblioteket:

 • Flytte filial i Aabybro til nye moderne lokaler
 • Øge den ubemandede åbningstid med 21 ti­mer pr. uge på alle afdelinger, således åbnings­tiden pr. 1. juni 2016 bliver fra kl. 7-22.
 • Øge markedsføringen af bibliotekets digi­tale tilbud for at tiltrække et bredere felt af brugere
 • Prioritere arrangementsvirksomheden ved ud­arbejdelse af et efterårsprogram og et vinter­program, som markedsføres via professionelt udarbejdede pjecer, hjemmeside, Facebook, Kulturblad o.l. Ved valg af arrangementer læg­ges i højgrad vægt på aktualitet, kvalitet samt samskabe med brugerne.

 

Mål: Målet er at øge antallet af brugere samt at øge udlån pr. indbygger.

Tid: 2016-18.

Udvalg: Kultur, Fritids- og Landdistriktsudvalget

Interessenter: Vækst- og udviklingsforvaltningen, biblioteket, foreninger og brugere.

Adm. forankring: Vækst- og udviklingsforvaltnin­gen, Kultur og Fritid.

Opfølgning:

Politisk proces

Administrativ forankring

Involvering af andre

Milepæle og tidshorisont for afslutning

Opfyldelse af mål

I Jammerbugt Kommune er der en del lokalhisto­riske foreninger, en egnssamling og et bryggeri­museum. Foreningerne er generelt i vækst rent medlemsmæssigt og bliver mere og mere aktive i både lokalsamfund og via nettet.

I den kommende periode ønskes der sat fokus samarbejde mellem foreningerne og de fordele og udviklingsmuligheder, det kan give. Det kan ske både ved, jævnlige fællesarrangementer i form af både faglige og sociale aktiviteter og ved et mere formelt samarbejde foreningerne imellem.

Mål: Målet er at finde en fremtidig samar­bejdsform mellem foreningerne som sikrer, at foreningerne stadig udvikler sig

Tid: 2016-18

Udvalg: Økonomiudvalget og Kultur, Fritids- og Landdistriktsudvalget

Interessenter: Vækst- og udviklingsforvaltningen, Lokalhistorisk Samråd, lokalhistoriske foreninger, Egnssamlingen og Bryggerimuseet.

Adm. forankring: Vækst- og udviklingsforvaltnin­gen, Kultur og Fritid.

Opfølgning:

Politisk proces

Administrativ forankring

Involvering af andre

Milepæle og tidshorisont for afslutning

Opfyldelse af mål

I Jammerbugt Kommune er der rigtig mange kulturtilbud, hvoraf en meget stor del afholdes af foreningslivet. Det er vigtigt at støtte op om dem, da det giver rigtig meget til både lokalsamfundet og turismen.

Mål: Målet er

 • at udgive et kulturblad
 • at støtte op omkring musiklivet vha. af en fælles booker
 • at give tilskud til ”klippekort”, som det bliver muligt at tiltrække musik at en lidt højere kvalitet.

 

Tid: 2016-18

Udvalg: Kultur, Fritids- og Landdistriktsudvalget

Interessenter: Vækst- og udviklingsforvaltningen, Kulturskolen, Kultur- og ErhvervsCenter Jammer­bugt, musikforeningerne og øvrige foreninger med kulturudbud.

Adm. forankring: Vækst- og udviklingsforvaltnin­gen, Kultur og Fritid.

Opfølgning:

Politisk proces

Administrativ forankring

Involvering af andre

Milepæle og tidshorisont for afslutning

Opfyldelse af mål

Hver sommer gennemføres der en sommeskole på Bratskov, som har til formål at give et kulturtil­bud til børn fra 0.-4. klasse. Sommerkunstskolen gennemføres som et alternativ til de sportstilbud, som mange idrætsforeninger udbyder. På det ind­holdsmæssige plan er der tale om læring indenfor et kulturområde, og det tilstræbes, at underviser­ne har et højt fagligt niveau.

Mål: Målsætningen er, at der hver sommer gennemføres 4 hold af op til 20 elever

Tid: 2016-18

Udvalg: Kultur, Fritids- og Landdistriktsudvalget

Interessenter: Vækst- og udviklingsforvaltningen og kunstnere.

Adm. forankring: Vækst- og udviklingsforvaltnin­gen, Kultur og Fritid.

Opfølgning:

Politisk proces

Administrativ forankring

Involvering af andre

Milepæle og tidshorisont for afslutning

Opfyldelse af mål

Projektgruppe:

Erhverv, Turisme og Landdistriktsudvikling

 

Byg og Industri

 

Natur og Vandløb

 

Teknik og Anlæg

 

Jammerbugt Forsyning A/S

Projektleder:

By og Land

Projektejer:

Gitte Clausen

Projektgruppe:

Forvaltningsservice

 

Kultur og Fritid

 

Erhverv, Turisme og Landdistriktsudvikling

 

GIS

 

Byg og Industri

 

Vand

 

Natur og Vandløb

 

Teknik og Anlæg

 

Forsyning

 

Jammerbugt Forsyning A/S

 

Chefgruppen

Projektleder:

By og Land

Projektejer:

Gitte Clausen

Projektgruppe:

Erhverv, Turisme og Landdistriktsudvikling

 

GIS

 

Byg og Industri

 

Vand

 

Natur og Vandløb

 

Teknik og Anlæg

 

Jammerbugt Forsyning A/S

Projektleder:

By og Land

Projektejer:

Gitte Clausen

Projektgruppe:

Kultur og Fritid

Projektleder:

Natur og Vandløb

Projektejer:

Gitte Clausen

Projektgruppe:

Forvaltningsservice

 

By og Land

 

GIS

 

Vand

 

Teknik og Anlæg

 

Ejendomscenter

Projektleder:

Natur og Vandløb

Projektejer:

Gitte Clausen

Projektgruppe:

Forvaltningsservice

 

Erhverv, Turisme og Landdistriktsudvikling

 

By og Land

 

GIS

 

Vand

Projektleder:

Natur og Vandløb

Projektejer:

Gitte Clausen

Projektgruppe:

By og Land

 

Byg og Industri

 

Natur og Vandløb

 

Teknik og Anlæg

 

Jammerbugt Forsyning A/S

Projektleder:

Erhverv, Turisme og Landdistriktsudvikling

Projektejer:

Anders Stryhn

Projektgruppe:

Forvaltningsservice

 

By og Land

 

GIS

 

Teknik og Anlæg

 

Ejendomscenter

 

Jammerbugt Forsyning A/S

Projektleder:

Kultur og Fritid

Projektejer:

Nöel Mignon

Projektgruppe:

Forvaltningsservice

 

Erhverv, Turisme og Landdistriktsudvikling

 

By og Land

 

Teknik og Anlæg

 

Ejendomscenter

Projektleder:

Kultur og Fritid

Projektejer:

Nöel Mignon

Projektgruppe:

Erhverv, Turisme og Landdistriktsudvikling

 

Gitte Clausen

Projektleder:

 

Projektejer:

Beskæftigelse

Projektgruppe:

Kultur og Fritid

 

By og Land

Projektleder:

Social-, Sundheds- og Beskæftigelsesforvaltningen

Projektejer:

Social-, Sundheds- og Beskæftigelsesforvaltningen

Projektgruppe:

By og Land

Projektleder:

 

Projektejer:

Social-, Sundheds- og Beskæftigelsesforvaltningen

Projektgruppe:

By og Land

 

Gitte Clausen

Projektleder:

 

Projektejer:

Direktionen

Projektgruppe:

By og Land

 

Beskæftigelse

Projektleder:

Erhverv, Turisme og Landdistriktsudvikling

Projektejer:

Anders Stryhn

Projektgruppe:

By og Land

 

Natur og Vandløb

 

Chefgruppen

Projektleder:

Erhverv, Turisme og Landdistriktsudvikling

Projektejer:

Anders Stryhn