Logo
Årsplan 2017
Vækst og Udvikling

Du er her: Planportal Årsplan 2017 Vækst og Udvikling Organisation By og Land

By og Land

By og Land består af 2 faggrupper, Plan og Landbrug, der har som hovedopgave at varetage fysisk planlægning og regulering af landbrugsområdet.  

By og Land skal gennem den daglige sagsbehandling medvirke til, at der gennemføres en sikker og hurtig sagsbehandling i forhold til de mange godkendelser, anmeldelser, lokalplaner, byplanvedtægter og deklarationer som gælder i Jammerbugt Kommune eller for den enkelte virksomhed/landbrugsejendom. Sagsbehandlingen skal være kendetegnet af en høj faglig kvalitet. Planlægningen er også et vigtigt element i visionen om ”Mere i gang - flere i gang".

Målet for den kommunale planlægning i Jammerbugt Kommune er, at skabe en langsigtet planlægning med en troværdighed, der sikrer såvel borgere som virksomheder der ønsker at investere i kommunen. Fritidsområdet vægter højt i planlægningen, da Jammerbugt Kommune har over 8000 sommerhuse. En af de store opgaver i 2017 er at påbegynde en fornyelses af plangrundlaget for de eksisterende sommerhusområder.  

I 2017 vil arbejdet med at igangsætte de mange tiltag fra Masterplan Fjerritslev og Masterplan Brovst blive en hovedopgave. Ligeledes vil Plan få en større rolle i revision af Helhedsplan13 således, at Helhedsplan17 kan godkendes inden udgangen af 2017. Drift opgaven omkring planlægningen skal, ved hjælp af zonering i den fysiske planlægning, fortsat forebygge og hindre konflikter mellem forskellige funktioner. Det gælder bl.a. for tekniske anlæg, forurenende virksomheder, visse former for fritidsanlæg, vindmøller osv. Det er en opgave som konstant kræver mange medarbejdertimer.

I 2017 forventes det, at der fortsat vil være tegn på vækst i Jammerbugt Kommune. Det vil betyde, at behovet for nye lokalplaner forventes at stige. En arbejdsopgave som konstant skal vurderes og prioriteres, da der ikke er ressourcer til at forfølge alle ansøgninger og ønsker.

På landbrugsområdet arbejdes der med at forebygge miljøproblemer i landbruget ved at vejlede omkring miljøforhold, udarbejde miljøgodkendelser, gennemfører miljøtilsyn og sikre den nødvendige opfølgning overfor konstaterede ulovlige miljøforhold. I 2016 er det lykkes, at få sagsbehandlingstiden på miljøgodkendelser ned på en meget lavt niveau. Derimod har tilsynsopgaven være nedprioriteret. I 2017 skal der igen fokus på tilsynsopgaven.

Mål Resultatkrav Status

Kvalitetssikring af sagsbehandlingen

 • Der skal i det daglige arbejde løbende ske tilretninger af procedurer, skabeloner mv.
 • Ligeledes skal der via dialog i faggrupper ske en løbende optimering af sagsbehandlingen 

I

Overholde statslige servicemål på husdyrsager

 • Højst 110 dages sagsbehandlingstid for §10
 • Højst 155 dages sagsbehandlingstid for §11
 • Højst 180 dages sagsbehandlingstid for §12
 • Højst 160 dages sagsbehandlingstid for §16

A

Er opfyldt

Masterplan Brovst

 • Masterplanen for Brovst skal færdiggøre i 2016 og arbejdet med at føre den ud i praktisk skal igangsættes

A

Masterplan Fjerritslev

 • Samarbejdet med borgerne for at gennemføre masterplanen skal fortsættes og der skal komme synlige resultater i løbet af 2016/17

I

Gennemføre miljøtilsyn på landbrug og virksomheder efter tilsynsbekendtgørelsen

 • Gennemføre 105 basistilsyn og 47 prioriterede tilsyn

I

Ikke opfyldt – kun 85 basestilsyn

Der skal udarbejdes lokalplaner som sikrer udviklingen

 • Plan skal udarbejde op til 10 nye lokalplaner pr. år for at sikre at planlægningen understøtter udviklingen 

A

Der er igangsat 18 i 2016

Helhedsplan 17

 • Plan skal sammen med den øvrige del af afdelingen ”Plan og Miljø” påbegynde arbejdet med helhedsplan 17 i løbet af efteråret godkendes i december 2017
 • Arbejdet med ”Fremtidens landskab” skal afsluttes i 2016

I + A

Udarbejdelse af lokalplaner

 • Udarbejde 10 - 12 lokalplaner
 • Påbegynde udarbejdelsen af nye lokalplaner for sommerhusområdet nord for Blokhus

N

Byudvikling

 • I forlængelse af masterplanerne for de 4 cen­terbyer sættes der fokus på initiativer og tiltag for at videreudvikle og forskønne attraktive centerbyer, udvikle sundhedsfremmende tiltag og sikre potentialerne for attraktive handels­miljøer og boligmiljøer, herunder byfornyelse

N

Byggegrunde

 • Sikre at plangrundlaget er tilstede, så der kan udbyde byggegrunde til salg til bebyggelse i de områder, hvor der er stor efterspørgsel

N

Planloven

 • Plan vil være opmærk­som på nye muligheder, hvor en tilpasning i forhold til lokale potentialer og ressourcer kan udnyttes

N

Gennemføre miljøtilsyn på landbrug efter tilsynsbekendtgørelsen

 • Gennemføre det antal tilsyn som fastsættes af staten

N

 (I) Igangværende          (A) Afsluttet          (U) Udsat          (N) Nyt 

 

Ressourcer

Opgave Årsværk

Administration af lokalplaner, byplanvedtægter, landzonetilladelser, udstykning mv.

5

Udarbejdelse af lokalplaner, masterplaner og øvrige planprojekter

2,4

Landbrugsgodkendelser/tilsyn

5

Ledelse og faglig sparing

0,5

 I alt

12,9