Logo
Årsplan 2017
Vækst og Udvikling

Du er her: Planportal Årsplan 2017 Vækst og Udvikling Organisation Byg og Industri

Byg og Industri

Byg & Industri arbejder med 2 hovedområder – byggesager og miljøsager, samtidig er GIS kommet med som en 3. faggruppe. De tre faggrupper arbejder altid på en helhedsorienteret sagsbehandling, således der sikres sammenhæng og høj kvalitet i sagsbehandlingen. Det overordnet mål er, at behandle de indkomne ansøgninger i overensstemmelse med den til enhver tid gældende lovgivning og indenfor den tidsramme, der er fastsat som servicemål i aftalen mellem KL og regeringen. GIS arbejder med servicering af hele Jammerbugt Kommune med digitale kort og som noget nyt bliver de i 2017 ansvarlig for anvendelsen af droner som et ny redskab i den kommunale virksomhed.

Byggesagsbehandlingen skal fortsat blive mere digitaliseret via Byg og Miljø (BOM) og der skal arbejdes på mindre borgerkontakt i sagerne. Fra 2017 er det et krav at byggesager indsendes via BOM.  Det er dog stadig indstillingen i BYG, at borgerne i den indledende fase skal kunne få hjælp og vejledning. I 2017 vil der også blive arbejdet på at sikre at de byggesager som opfylder alle krav, kan få en hurtigere sagsbehandling ved at ”springe over” i køen.

Ligeledes forventes det, at der fra juli 2017 vil komme en ny certificeringsordningen hvor ansatte i privat virksomheder kan give en byggetilladelse. Herved vil ansøgeren, via en privat rådgiver, kunne få en hurtig sagsbehandling såfremt en sådan service tilbydes af den privat virksomhed.

I 2017 står myndighedsbehandlingen på Industri fortsat over for en digitalisering med anvendelse af BOM. Det betyder, at ansøgninger om miljøgodkendelse og spildevandstilladelser skal ske gennem BOM.  Ligeledes arbejde der fortsat med ”mobiltilsyn” hvor indberetning af resultatet, under et tilsyn, indberettes direkte via en tablet. Det vil betyde at kontorarbejdet delvis kan afsluttes ude på virksomheden.

Som en meget konkret sagstype står afdelingen for nedrivning af forfaldne bygninger – det skal stadigvæk være et fokusområde. Indsatsen fortsættes for at sikre, at de dårligste bygninger ikke skaber forslumring i kommunens yderområder. Ligeledes er der øget fokus på skimmelsvamp og PCB for at sikre, at der ikke er sundhedsskadelige boliger.

Faggruppen deltager aktivt i implementeringen af ”En indgang for virksomheder” og ”Netværk for Bæredygtig Erhvervsudvikling”. Begge projekter afspejler en arbejdsmetode, hvor servicering og facillitering af virksomhedernes ønsker og behov sættes i højsædet og kombineres med myndighedsopgaven.

Mål Resultatkrav Status
Sagsbehandlingstiden på byggesager sættes til:
Simple konstruktioner              40 dage
Enfamilieshuse                        40 dage
Industri og lager                      50 dage
Etagebyggeri, erhverv              55 dage
Etagebyggeri, boliger               60 dage

Miljøgodkendelser, Bilag 1      200 dage
Miljøgodkendelser, Bilag 2      130 dage
 
 • Der skal løbende laves analyser af sagsbehandlingstiden
.

I

En indgang for virksomheder
 • Byg og Industri har ofte en rolle i forbindelse med ansøgninger mv. fra virksomheder. Alle medarbejdere skal derfor arbejde ud fra den vision der er i ”én indgang"

I

Videreudvikle digitaliseringen af sagsbehandlingen
 • Arbejde for at alle miljøsager og byggesager modtages via Byg og Miljø

I

Sikre at alle byggesager bliver synlig på den kommunale hjemmeside
 • Åben adgang til SBSYS via Web-lager 
 • På sigt scanning af gamle byggesager 

A

Scanning sker i 2017

Gennemføre miljøtilsyn på virksomheder efter tilsynsbekendtgørelsen
 • Gennemføre 66 basistilsyn og 17 prioriterede tilsyn

I

Der er kun afholdt 40 basistilsyn samt 21 prioriterede

Opbygge et solidt samarbejde med Nordjyllands Beredskab
 • Udarbejde samarbejdsaftale med Beredskabet

I

Netværk for Bæredygtig Erhvervsudvikling (NBE)
 • Få 5 virksomheder med i projektet, samt miljøscreening på disse, hvor erhvervsudvikling, miljø og økonomi spiller sammen. Der kan være besparelser og konkurrencefordele ved det.

I

Forsvarlig håndtering af PCB-holdigt affald
 • Forbedre administrationspraksis i Miljø og Byg i nedrivningssager gennemføre dialogbaseret tilsyn på byggepladser

 A

Udvikle mobilt tilsyn
 • Oprette kontrolprogrammer til virksomhedstyper
 • Teste og udvikle tilsynsrapporter

 I

Nedrivning af forfaldne bygninger
 • Løbende opkøbe eller nedrive forfaldne bygninger

 I

GIS-udbredelse
 • GIS vil blive endnu bedre til at formidle de muligheder, som GIS har til både forvaltningerne og borgerne

i

Desktop
 • GIS vil fortsat tilbyde kvalificeret opgaveløsning indenfor design og Desktop Publishing

i

Netværk for Bæredygtig Erhvervsudvikling (NBE)
 • Uddanne medarbejder til at servicere interesserede virksomheder

 • Gennemføre screeninger af potentielle virksomheder til netværketGennemføre lokale arrangementer for virksomheder i samarbejde med sekretariatet for Bæredygtig Erhvervsudvikling

N

Droner

 • GIS vil stå for at droner bliver indkøbt og anvendt som redskab i Vækst og Udviklingsforvaltningen

N

 (I) Igangværende          (A) Afsluttet          (U) Udsat          (N) Nyt 

 

Ressourcer

Opgave Årsværk
Byggesagsbehandling 5
Administrativ arbejde med byggesager 2,4
Miljøsager / Industri 3,8
Jordforurening 1
Ledelse 0,5
Nedrivning af bygninger, skimmelsvamp mv. 1  ( under KFL )
GIS 3
 I alt  15,7 + 1