Logo
Årsplan 2017
Vækst og Udvikling

Du er her: Planportal Årsplan 2017 Vækst og Udvikling Organisation Ejendomscenter

Ejendomscenter

Ejendomscenter Jammerbugt arbejder for at øge kvaliteten af de kommunale bygninger, herunder varetage ansvaret for teknisk service og rengøring. Målet er at sikre en tilstrækkelig vedligeholdelse, samt at agere med rettidig omhu, således at den investerede kapital opretholdes.  Med etableringen af ejendomscenteret sikres der en harmonisering og effektivisering af bygningsdriften. Ligeledes er etableringen med til at højne professionalismen. Ejendomscenter Jammerbugt er decentralt organiseret i fire områder, med én central administration. Hvert område har en områdeleder, der forestår driften af bygningerne i området.

Mindre om- og tilbygninger af kommunens ejendomme projekteres af ejendomscenteret, i forbindelse med større renoveringer og om- og tilbygninger bistår ejendomscenteret som rådgiver. I forbindelse med implementeringen af nyt drift- og vedligeholdelsessystem i 2016, er der investeret i REVIT, således at fremtidigt tegningsmateriale fremstår i 3D.

Der skal i 2017 udarbejdes en ny energiplan for Ejendomscenter Jammerbugt. Denne skal være med til at danne grundlaget for Ejendomscenter Jammerbugt indsats i forbindelse med energibesparelser og CO2-reduktioner.

Jammerbugt Kommune deltager i ”Compact of Mayors”. Det medfører, at der fremover skal arbejdes med såvel klimaforebyggelse som klimatilpasning for kommunen som geografisk enhed. Derudover er Jammerbugt kommune stadig klimakommune. Som følge af denne aftale med Danmarks Naturfredningsforening skal CO2-udslippet for kommunen som virksomhed reduceres med 2 % pr. år indtil 2025. Derfor skal der hvert år udarbejdet et CO2-regnskab for Jammerbugt Kommune som virksomhed.

I ejendomscenteret arbejdes der med ”Vandsikker Kommune”. Arbejdet omfatter forebyggende vandsikkerhed, udarbejdelse af retningslinjer for badeudflugter med børn i dagtilbud m.v. Derudover arbejdes der løbende med tilpasning af ordningen, idet Jammerbugt Kommune i 2017 skal recertificeres som Vandsikker Kommune.

Forsikring af kommunens bygninger forestås af Ejendomscenter Jammerbugt. Efter forsikringsudbuddet i 2016 er der fokus på risikostyring. Udlejning af kommunens ejendomme og jord samt underskrivning af servitutter sker i Ejendomscenteret.

Ejendomscenter Jammerbugt har iværksat en analyse af bygherrerådgivnings-området i alle forvaltninger, som skal klarlægge mulighederne for at centralisere området i Ejendomscenter Jammerbugt. En nedsat ad hoc-arbejdsgruppe skal give anvisninger på organisation, bemanding, kompetence- og rollefordeling, budgetter mm.  Sagen forelægges direktionen til viderebehandling.

Mål Resultatkrav Status
Sikker implementering af Ejendomscenter Jammerbugt
 • Skabe tilfredshed blandt involverede parter

I

Sikre overholdelse af driftsbudget
 • Ejendomscenterets driftsbudget skal reduceres med 5,4 mio. kr. i 2016

I

Overholde energimærkningsordningen
 • Sørge for genmærkning af kommunale ejendomme
 • Udførsel af rentable projekter

I

CO2-reduktioner
 • Nedbringe CO2-udledningen med 2 % pr. år indtil 2025 for kommunen som virksomhed

I

Compact of Mayors
 • Status for udledningen af drivhusgasser og identificere klimarelaterede risici skal opgøres.
 • På baggrund af en række målsætninger for kommunen, både hvad angår klimaforebyggelse og klimatilpasning udarbejdes en handlingsplan. 

I

Udarbejdelse og arbejde med energiplanen for Ejendomscenter Jammerbugt
 • Udarbejdelse af ny energiplan for de kommende år
 • Gennemføre energibesparende tiltag med tilbagebetalingstid på mindre end 10 år
 • Energistyring af de kommunale ejendomme.

U

I

I

Drifte og vedligeholde de kommunale ejendomme
 • Implementering af et nyt drift- og vedligeholdelsessystem
 • Synliggørelse af efterslæb
 • At sikre tilstrækkelig vedligeholdelse
 • Agere med rettidig omhu således den investerede kapital opretholdes

I

U

I

U

Forsikring
 • Alle store som små forsikringsager indberettes af hensyn til statistik
 • Risikostyring

I

I

Udleje kommunale arealer og ejendomme 
 • At nedbringe antallet af tomme bygninger
 • Flere effektive m2

I

I

Professionel bygherrerådgivning
 • Sikre dette indenfor 1-2 år

I

Sikker implementering af Ejendomscenter Jammerbugt
 • Skabe tilfredshed blandt involverede parter

N

Klimakommune
 • Nedbringe CO2-udledningen med 2 % pr. år indtil 2025 for kommunen som virksomhed

N

Compact of Mayors
 • Status for udledningen af drivhusgasser på tre sektorer
 • Vurdering af sårbarheden over for klimaforandringer
 • Formulering af målsætning om reduktion af udledningen af drivhusgasser. Afgrænsningen er kommunen som geografisk enhed.

N

Udarbejdelse og arbejde med energiplanen for Ejendomscenter Jammerbugt
 • Udarbejdelse af ny energiplan for de kommende år·
 • Gennemføre energibesparende tiltag med tilbagebetalingstid på mindre end 10 år
 • Energistyring af de kommunale ejendomme

N

Drifte og vedligeholde de kommunale ejendomme
 • Implementering af et nyt drift- og vedligeholdelsessystem
 • Synliggørelse af efterslæb
 • At sikre tilstrækkelig vedligeholdelse
 • Agere med rettidig omhu således den investerede kapital opretholdes

N

Forsikring
 • Alle store som små forsikringssager indberettes af hensyn til statistik
 • Risikostyring

N

Udleje kommunale arealer og ejendomme
 • At nedbringe antallet af tomme bygninger
 • Flere effektive m2

N

Professionel bygherrerådgivning
 • Implementering og forankring i Ejendomscenter Jammerbugt

N

Porteføljestyring
 • Påbegyndelse af processen omkring porteføljestrategi

N

 (I) Igangværende          (A) Afsluttet          (U) Udsat          (N) Nyt 

 

Ressourcer

Opgave Årsværk
Administration 5
Tekniskservice, rengøring og kantine 117
 I alt  122