Logo
Årsplan 2017
Vækst og Udvikling

Du er her: Planportal Årsplan 2017 Vækst og Udvikling Organisation Forvaltningsservice

Forvaltningsservice

Forvaltningsservice er en servicefunktion under Vækst og Udvikling. Vi arbejder for at understøtte ledelsen sekretariats- og administrationsmæssigt med en række servicefunktioner, herunder kvalitetsstyring af den samlede økonomifunktion. Endvidere arbejdes der med at understøtte fagcheferne i det generelle drifts- og udviklingsarbejde.

Teamets kerneydelser; ejendomsbeskatning, ajourføring af registre samt administrative opgaver, budget- og regnskabsmæssige funktioner, postfunktion, indkøb af kontorartikler m.v.

Teamet arbejder mod det overordnede mål, at basisregistre for ejendomsområdet altid er opdaterede, således at Vækst og Udvikling og eksterne aktører kan trække oplysninger til brug for deres sagsbehandling.

Vi varetager påligning og udskrivning af kommunens ejendomsskatter, og det er målet, at dette sker til tiden og til de rette personer, hvilket afhænger af ajourføring af oplysninger i registrene før skattekørslen. Teamet har opgaven med lån til betaling af ejendomsskatter. Denne funktion overgår til Byg pr. 1. marts 2017.

Forvaltningens overordnede ansvar for den samlende økonomifunktion ligger i teamet, med bl.a. kvalitetssikring, sparring med chefer og konsulentfunktion til forvaltning og eksterne enheder.

Teamet yder assistance til de øvrige afdelinger i forvaltningen i det omfang, det kan lade sig gøre, bl.a. kvalitetssikring af udgående materiale, herunder også økonomi med rejsesekretær.

Der pågår i øjeblikket en mindre organisationsændring, hvorfor afdelingens fremtidige opgaveportefølje og nye mål ikke kendes på nuværende tidspunkt.

 

Mål Resultatkrav Status
Sikre at datagrundlaget, ESR dvs. matrikulære ændringer, ejerskifte samt adresser i DAR, er opdateret til brug for udsendelse af ejendomsskatter
  • Kontrol af at registre er opdaterede

  • Arbejdet udføres løbende over året

I

At bevilge lån til betaling af ejendomsskatter
  • Kontrollere, at ansøgere opfylder kravene.
I
Kvalitetssikre at ejendomme er rigtigt ansat i grundværdi
  • Tage kontakt til SKAT løbende ved fejlregistrering
I
Betale fakturaer til det anførte betalingstidspunkt
  • Betale fakturaer mindst 1 gang om ugen
I
Kvalitetssikre økonomi bl.a. budget, budgetopfølgning, regnskaber
  • I samarbejde med forvaltningsledelsen at overholde deadlines.
I
Aflevere korrekte projektregnskaber til tiden
  • I samarbejde med projektmedarbejdere at udarbejde materiale til revision
I
Fordele papir- og elektronisk post til de rette personer i huset 
  • Daglig udbringning af post og videresendelse af elektronisk post
I
Indkøb af kontorartikler, møbler mv.
  • Sikre at der er tilstrækkelig med materiale til husets brugere
I

 (I) Igangværende          (A) Afsluttet          (U) Udsat          (N) Nyt 

Ressourcer

Opgave Årsværk
Ledelse 1
Registeropdateringer og ejendomsskat 2
Administrative opgaver 1
Budget- og regnskabsmæssige opgaver     2
I alt 6