Logo
Årsplan 2017
Vækst og Udvikling

Du er her: Planportal Årsplan 2017 Vækst og Udvikling Organisation Kultur og Fritid

Kultur og Fritid

Kultur og Fritid samarbejder med og understøtter foreninger og andre aktører omkring fritid og kultur i Jammerbugt Kommune. Målsætningen er at understøtte foreningerne i at have de bedst mulige forhold at drive idræt og kulturelle aktiviteter under.

Konkret foregår det ved at administrere Folkeoplysningsloven, at hjælpe foreninger med at søge eksterne midler eller kultur- og landdistriktsmidler, at sikre at vi har nogle gode fritidsfaciliteter; at hjælpe til med foreningsudvikling samt at arbejde for et bredt kulturliv og andre aktiviteter, som kan understøtte et godt foreningsliv.

 

Mål

Resultatkrav

Status

Sikre at hallerne bliver brugt mest muligt til gavn for brugerne

 • I forbindelse med udmeldingen af budget 2017 skal der være en ny aftale med hallerne omhandlende økonomi og digitalisering

Servicere de haller, som skal gennemføre halrenoveringer

 • Gennemføre renovering i de haller, som kommunalbestyrelsen beslutter skal renoveres – herunder have styr på finansiering, udbud, gennemførelse m.m.

I

Ansøgere til Landdistriktsmidler midler oplever, at de får hjælp til at søge midler til deres projekt

 • Hjælpe ansøgere til at få kvalificeret ansøgning og udarbejde indstilling til udvalg

I

God sekretariatsbetjening af GRØN ORDNING

 • At lave en sagsfremstilling
 • At udarbejde ansøgning for de prioriterede projekter
 • At sikre at de indstillede projekter gennemføres i overensstemmelse med bevilling(er)

I

FoU oplever, at de får en god sekretariatsbetjening

 • Positiv tilbagemelding på evaluering

I

Lokalhistoriske foreninger oplever at der sker noget på tværs af alle foreningerne i kommunen, som medvirker til at styrke egen forening og det lokalhistoriske arbejde generelt

 • Der gennemføres 1-2 fællesarrangementer årligt

I + A

Foreninger oplever lettelse af de administrative arbejde i form af øget digitalisering af arbejdsgange omkring tilskudshåndteringen på folkeoplysningsområdet

 • Flere benytter Conventus og flere indberetter digitalt

I

Kulturlivet i Jammerbugt Kommune får et løft ved etablering af kunstrute i Gateway i Blokhus og gennemførelse af Landshape-festival

 • Festival er gennemført med min 5.000 deltagere og kunstrute er etableret

A

Jammerbugt Kommunes institutioner og foreninger har glæde af Kulturaftalen

 • Kulturlivet i kommunen opnår støtte til projekter gennem kulturaftalen

I + A

Foreningerne i Jammerbugt kommune oplever Venskabsbysamarbejdet som en mulighed for at opnå kulturel udveksling

 • Der foregår en udveksling på det kulturelle område med vores venskabsbyer

I + A

Det lokalhistoriske område oplever et løft

 • De lokalhistoriske aktører benytter Kulturblad
 • Der udgives en brochure med alle lokalhistoriske lokaliteter og oplevelser
 • Der gennemføres en fælles dag med udflugt til lokalhistoriske steder
 • Der igangsættes proces omkring udvikling af struktur på det lokalhistoriske område

Det kulturelle område oplever et kompetencemæssigt løft

 • Der gennemføres forskellige kurser for de kulturelle ildsjæle, med fokus på sociale medier og afvikling af kulturarrangementer

N

Det kulturelle område oplever et løft i forhold til markedsføringsmuligheder

 • Der oprettes en mini-partnerskabsaftale mellem Kulturelt Samvirke og VisitJammerbugten

Der vedtages en ny strategi for Jammerbugt Bibliotekerne

 • Brugerne oplever et bibliotek i stadig positiv udvikling

N

Foreninger oplever en øget digitalisering af arbejdsgangene omkring tilskudshåndteringen på folkeoplysningsområdet samt i forbindelse med booking af idrætsfaciliteterne

 • Alle godkendte folkeoplysende foreninger har som minimum oprettet sig i Conventus med kontaktoplysninger på bestyrrelsen
 • Flere foreninger benytter tilbuddet om Conventus som gratis foreningsadministrationsprogram og oplever derigennem en lettelse af de administrative poster i foreningsregi

N

Hallerne tilbyder online-booking af deres lokaler

 • Alle lokaler i hallerne er online tilgængelige så borgerne og foreningerne kan betjene sig selv digitalt
 • Borgerne oplever en forbedret service og øget tilgængelighed af idrætsfaciliteterne 
 • Hallerne har flere brugere

Der skal udarbejdes og vedtages en ny kultur- og fritidspolitik og/eller en kultur- og fritidsstrategi

 • Aktørerne på kultur- og fritidsområdet føler sig inddraget og i stand til at påvirke retningen for kultur- og fritidslivet i Jammerbugt Kommune 
 • Der er lavet konkrete handleplaner, som er retningsgivende på kultur- og fritidsområdet

Der arbejdes videre på etablering af Skaterpark Jammerbugt

 • Der er etableret min. én skaterpark i Biersted 
 • Der er lavet tids- og handleplaner for den resterende del af Skaterpark Jammerbugt

Haller, som skal gennemføre renoveringer oplever, at de får bedst mulig støtte og opbakning ifm. renoveringerne

 • De planlagte (Thorup-Klim og Fjerritslev (indledende drøftelser)) og igangværende (Jetsmark og Nørhalne) halrenoveringer er blevet understøttet ift. bl.a. finansiering, udbud, gennemførelse af renoveringen m.m.

Ansøgere til kultur- og landdistriktsmidler oplever, at de får relevant hjælp i forhold til at søge midler til deres projekt

 • Hjælpe ansøgere med at kvalificere ansøgninger og udarbejde indstilling til udvalg

Velfungerende sekretariatsbetjening af Grøn Ordning

 • At udfærdige sagsfremstillinger
 • At udarbejde ansøgninger for de prioriterede projekter
 • At sikre at de indstillede projekter gennemføres i overensstemmelse med bevilling(er)

Folkeoplysningsudvalget oplever, at de får en god sekretariatsbetjening

 • Positive tilbagemeldinger og frugtbart samarbejde

 (I) Igangværende          (A) Afsluttet          (U) Udsat          (N) Nyt 

 

Ressourcer

Opgave Årsværk
Medarbejdere 4
Ledelse 1
I alt 5