Logo
Årsplan 2017
Vækst og Udvikling

Du er her: Planportal Årsplan 2017 Vækst og Udvikling Organisation Natur og Vandløb

Natur og Vandløb

Faggruppen Natur og Vandløb har fokus på administrativ opgaver inden for natur og vandløb.
Inden for overfladevand er den primære opgave at sikre, at vandløbene lever op til regulativernes krav. Der føres tilsyn med vandløbenes tilstand og det sikres, at de offentlige vandløb vedligeholdes i henhold til regulativerne. Derforuden gennemføres de projekter, som følger af Vandområdeplaner.
Inden for natur er der opgaver både som myndighed og som facilitator for naturpleje.
I forhold Naturbeskyttelsesloven skal kommunen, som myndighed, sikre bevarelsen af de beskyttede naturarealer. Faggruppen arbejder på at løfte den opgave i en dialog med ejerne for at sikre forståelse for beskyttelsen, men også for at kunne indgå i en dialog, om en eventuel efterfølgende pleje af arealerne.
Pleje af naturarealer har gennem mange år været et fokusområde. Teamet har i samarbejde med lodsejere og dyreholdere, med støtte fra statslige støtteordninger, gennemført en række projekter med rydning, hegning og afgræsning af naturarealer.

I Natur og Overfladevand er der en række projekter som fortsættes i 2017.
For vandløbsområdet vil der være fokus på, at vurdere de resultater, der følger af vadløbsmodellen og scenarieberegninger for Ryå og hvilke tiltag det kan være nyttigt at gennemføre.
Processen med gennemgang af små kommunale vandløb med henblik på nedklassificering til private vandløb fortsætte. Derforuden vil et par af Vandhandleplanens projekter vil blive gennemført.

På strandene skal information og andre tiltag på strandene udvikles med henblik på recertificering som Vandsikker Kommune.

Inden for naturområdet vil der blive arbejdet med en række større projekter.
Gennemførelse af de to LIFE projekter i St. Vildmose og ved Lien vil fortsætte i 2017. Derforuden vil teamet fortsat være projektleder på det tværsektorielt projekt Collective Impact i Thorup, Klim, Vust området og indgå i det tværgående LIFE IP projektet i samarbejde med Naturstyrelsen Himmerland.
I forhold til de administrative opgaver vil der være fokus på afklaring af de uoverensstemmelser, der fulgte af den statslige genregistrering. 

Mål Resultatkrav Status

Gennemgang af offentlige vandløb med henblik på ned klassificering

 • 41 vandløb gennemgås og der skabes grundlag for vurdering af om de kan nedklassificeres

I

Vandløbsprojekter i henhold til Vandhandleplan

 • Der gennemføres 4 vandløbsprojekter som følge af Vandhandleplanen

I

Vådområdeprojekter

 • Vådområdeprojekt Haverslev Mølleå realiseres

A

Lavbundsprojekter

 • Der gennemføres forundersøgelse for Hellede Sø og udarbejdes realiseringsprojekt

I

Afklaring af uoverensstemmelser efter genregistrering

 • Der gennem føres helhedsgennemgang for 4 ejendomme

U

Vandløbsmodel for Ryå

 • Der udarbejdes en dynamisk vandløbsmodel for Ryå og der beregnes på udvalgte senarier

I

Vandsikker Kommune

 • Der opsættes ny information og hejses Vandsikker Kommuneflag på 9 strande og 2 havne

A

Nedklassificering af offentlige vandløb

 • Processen med nedklassificeres af kommunevandløb afsluttes

N

Vandløbsprojekter i henhold til Vandhandleplan

 • Der gennemføres 4 vandløbsprojekter som følge af Vandhandleplanen

N

Vådområdeprojekter

 • Der gennemføres forundersøgelse af vådområdeprojekt ved Nr. Skovsgaard

N

Lavbundsprojekter

 • Der gennemføres forundersøgelse for Hellede Sø og udarbejdes realiseringsprojekt

N

Afklaring af uoverensstemmelser efter genregistrering

 • Der gennem føres helhedsgennemgang for 4 ejendomme

N

Vandløbsmodel for Ryå

 • Vurdering af de udvalgte scenarier beregnet i den dynamiske vandløbsmodel for Ryå

N

  (I) Igangværende          (A) Afsluttet          (U) Udsat          (N) Nyt 

Ressourcer

Opgave Årsværk

 Natur - sagsbehandling, naturpleje og projekter

5,5 

 Vandløb

3,5 

 Ledelse og faglig sparring

0,5 

 I alt

9,5