Logo
Årsplan 2017
Vækst og Udvikling

Du er her: Planportal Årsplan 2017 Vækst og Udvikling Organisation Teknik og Anlæg

Teknik og Anlæg

Teknik og Anlæg arbejder for at sikre et velfungerende vejnet samt at fremme trafiksikkerheden og trafikafviklingen gennem en sammenhængende vejplanlægning og tidssvarende vejanlæg. Dette sker gennem varetagelse af opgaver inden for vejvedligeholdelse, trafikplanlægning samt myndighedsopgaver i henhold til vejlovgivningen.

Inden for vejvedligeholdelse prioriterer Teknik og Anlæg de tildelte ressourcer med henblik på at sikre, at de kommunale veje, stier, broer, vejbelysning og andet vejudstyr er i forsvarlig stand samt at den investerede vejkapital opretholdes bedst muligt. Dette sker gennem udbud af driftsarbejder med efterfølgende kontraktstyring samt samarbejde med kommunens egen entreprenørenhed Vej og Park.

Teknik og Anlæg arbejder med trafikplanlægning i forhold til at sikre sammenhæng, sikkerhed og fremkommelighed på det vejnet kommunen administrerer. Sammenhængen sikres gennem samarbejde med Plan i forbindelse med deres udarbejdelse af planer mv. Sikkerhed og fremkommelighed sikrer Teknik og Anlæg bl.a. gennem revidering og realisering af Trafiksikkerhedsplan, Cykelstiplan samt fokus på anlæg eller udbygning af veje, fortove og cykelstier.

Teknik og Anlæg er vejmyndighed for alle kommunens veje med undtagelse af statsvejnettet. Som vejmyndighed samarbejder vi med kommunens gæster, borgere og virksomheder med henblik på at vejnettet er indrettet og anvendes i overensstemmelse med vejlovgivningen. Som vejmyndighed behandler vi henvendelser om; opgravning i vejareal, råden over vejarealer, adgang til vej, beplantning langs vej, opsætning af skilte mv. Det er også vejmyndighedens opgave at sikre at de private fællesveje er i forsvarlig stand. Dette sker gennem vejledning, aftaler og afgørelser om nødvendig vedligeholdelse.

 

Mål Resultatkrav Status
Udarbejde Driftsplan i form af afrapportering for 2015 samt planlægning af driftsopgaver i 2016
 • Politisk vedtaget

A

Anlæg af cykelsti Moseby – Kås
 • Ibrugtagning

A

Opgradering af banesti øst for Biersted
 • Ibrugtagning

A

Nedklassificering af grusveje og boligveje
 • Igangsætte procedure med at offentliggøre påtænkt nedklassificering

U

Revidering af cykelstiplan
 • Offentliggøre på hjemmesiden

I

Udvikle mobilt tilsyn til brug ved beplantningssager, snerydning og lignende tilsynssager
 • Teste i marken

U

Udbud af gadelys
 • Indgå kontrakt

I

Udbud af gadefejning og tømning af rendestensbrønde
 • Indgå kontrakt

I

Revidering og digitalisering af Trafiksikkerhedsplan
 • Politisk vedtaget

A

Gennemføre trafiksikkerhedstiltag udpeget i Trafiksikkerhedsplanen
 • Realisering af projekter for afsatte anlægsmidler

U

Udarbejde Driftsplan i form af afrapportering for 2016 samt planlægning af driftsopgaver i 2017

 • Politisk vedtaget

N

Digitalisering og revidering af cykelstiplan

 • Offentliggøre på hjemmesiden

N

Udvikle mobilt tilsyn til brug ved beplantningssager, snerydning og lignende tilsynssager

 • Teste i marken

N

Udbud af gadelys

 • Indgå kontrakt

N

Udbud af gadefejning og tømning af rendestensbrønde

 • Indgå kontrakt

N

Realisere anlægsramme på 6,5 mio. på vejområdet

 • Indstille projektforslag til frigivelse af anlægsmidlerUdbyde og gennemføre projekter

N

 (I) Igangværende          (A) Afsluttet          (U) Udsat          (N) Nyt 

 

Ressourcer

Opgave Årsværk
Vejvedligeholdelse 1
Trafikplanlægning inkl. nyanlæg 1
Vejmyndighed 2
I alt 4