Logo
Årsplan 2018
Vækst og Udvikling

Du er her: Planportal Årsplan 2018 Vækst og Udvikling Organisation Byg og industri Industri

Industri

Industri arbejder med to hovedområder – Miljøgodkendelser og tilsyn på virksomheder. Det overordnede mål er at behandle de indkomne ansøgninger i overensstemmelse med den til enhver tid gældende lovgivning og indenfor den tidsramme, der er fastsat som servicemål i aftalen mellem KL og regeringen. Ligeledes er det et mål at gennemføre det tilsyn som årligt fastsættes af staten. 

I 2018 står myndighedsbehandlingen i Industri fortsat over for en digitalisering med anvendelse af BOM. Det betyder, at ansøgninger om miljøgodkendelse og spildevandstilladelser skal ske gennem BOM. Ligeledes arbejdes der fortsat med ”mobiltilsyn”, hvor indberetning af resultatet under et tilsyn indberettes direkte via en tablet. Det vil betyde, at kontorarbejdet delvis kan afsluttes ude på virksomheden.

Som en meget konkret sagstype står afdelingen for nedrivning af forfaldne bygninger – det skal stadigvæk være et fokusområde. Indsatsen fortsættes for at sikre, at de dårligste bygninger ikke skaber forslumring i kommunens yderområder. Ligeledes er der øget fokus på skimmelsvamp og PCB for at sikre, at der ikke er sundhedsskadelige boliger.

Faggruppen deltager aktivt i implementeringen af ”Én indgang for virksomheder” og ”Netværk for Bæredygtig Erhvervsudvikling”. Begge projekter afspejler en arbejdsmetode, hvor servicering og facilitering af virksomhedernes ønsker og behov sættes i højsædet og kombineres med myndighedsopgaven.

 

Mål Resultatkrav Status
Videreudvikle digitaliseringen af sagsbehandlingen
 • Alle miljøsager modtages via Byg og Miljø

I

Gennemføre miljøtilsyn på virksomheder efter tilsynsbekendtgørelsen
 • Gennemføre basistilsyn (ca. 75) og prioriterede tilsyn i det antal som staten fastsætter

I

Opbygge et solidt samarbejde med Nordjyllands Beredskab
 • Udarbejde samarbejdsaftale med Beredskabet

I

Netværk for Bæredygtig Erhvervsudvikling (NBE)
 • Få 5 virksomheder med i projektet, samt miljøscreening på disse, hvor erhvervsudvikling, miljø og økonomi spiller sammen. Der kan være besparelser og konkurrencefordele ved det
 • Uddanne medarbejder til at servicere interesserede virksomheder

 • Gennemføre screeninger af potentielle virksomheder til netværket

I

Forsvarlig håndtering af PCB-holdigt affald
 • Forbedre administrationspraksis i Miljø og Byg i nedrivningssager
 • Gennemføre dialogbaseret tilsyn på byggepladser

 A

Afprøve mobilt tilsyn
 • Oprette kontrolprogrammer til virksomhedstyper
 • Teste og udvikle tilsynsrapporter

 I

Nedrivning af forfaldne bygninger
 • Løbende opkøbe eller nedrive forfaldne bygninger

 I

 (I) Igangværende          (A) Afsluttet          (U) Udsat          (N) Nyt 

 

Delegering

Opgaver

Industri

TMU

Varsel om påbud

Træffer afgørelse  

Påbud

Træffer afgørelse  

Politianmeldelse

Plan- og Miljøchefen træffer afgørelse på baggrund af indstilling fra Team Miljø  TMU orienteres

Tilladelser / miljøgodkendelser af husdyrbrug

Træffer afgørelse, når der ikke stilles skærpede / lempede miljøkrav Træffer afgørelse ved skærpede / lempede miljøkrav

Miljøgodkendelser / revurderinger / tilladelser i.h.t. miljøbeskyttelsesloven

Træffer afgørelse, når der ikke stilles skærpede / lempede miljøkrav Træffer afgørelse ved skærpede / lempede miljøkrav

Klagesager efter miljøbeskyttelsesloven

Træffer afgørelse Visse sager forelægges TMU

Klager til Planklagenævnet

Sender bemærkninger  

Regulativer

   Træffer afgørelse

Særlige tilfælde

  Plan- og Miljøchefen beslutter, om sagen / sagsområdet bør forelægges TMU

 

 

Ressourcer

Opgave Årsværk
Sagsbehandling 4
Jordforurening – Miljøsager 1
Ledelse 0,15
Nedrivning af bygninger, skimmelsvamp mv. 1 (under KFL)
I alt  6,15