Logo
Årsplan
Vækst og Udvikling

Du er her: Planportal Årsplan Vækst og Udvikling Organisation Forvaltningsservice

Forvaltningsservice

Forvaltningsservice er en servicefunktion under Vækst- og Udviklingsforvaltningen. Vi arbejder for at understøtte ledelsen sekretariats- og administrationsmæssigt med en række servicefunktioner, herunder kvalitetsstyring af den samlede økonomifunktion. Endvidere arbejdes der med at understøtte fagcheferne i det generelle drifts- og udviklingsarbejde.

Teamets kerneydelser; ejendomsbeskatning, ajourføring af registre samt administrative opgaver, budget- og regnskabsmæssige funktioner, postfunktion, indkøb af kontorartikler m.v

Teamet arbejder mod det overordnede mål, at basisregistre for ejendomsområdet altid er opdaterede, således at Vækst- og Udviklingsforvaltningen og eksterne aktører kan trække oplysninger til brug for deres sagsbehandling.

Vi varetager påligning og udskrivning af kommunens ejendomsskatter, og det er målet, at dette sker til tiden og til de rette personer, hvilket afhænger af ajourføring af oplysninger i registrene før skattekørslen. Teamet har opgaven med lån til betaling af ejendomsskatter.

Forvaltningens overordnede ansvar for den samlende økonomifunktion ligger i teamet,med bl.a. kvalitetssikring, sparring med chefer og konsulentfunktion til forvaltning og eksterne enheder.

Teamet yder assistance til de øvrige afdelinger i forvaltningen i det omfang, det kan lade sig gøre, bl.a. kvalitetssikring af udgående materiale, herunder også økonomi med rejsesekretær.

De næste 3 år har forvaltningsservice udfordringer med systemændringer i forhold til Datafordeleren med implementering af BBR; DAR, Matrikler, og  Ejerfortegnelsen. Der forventes dobbeltdrift af systemer i 2017- 2018 for sikker drift.

Mål Resultatkrav
Sikre at datagrundlaget, ESR dvs. matrikulære ændringer, ejerskifte samt adresser i DAR, er opdateret til brug for udsendelse af ejendomsskatter
  • Kontrol af at registre er opdaterede

  • Arbejdet udføres løbende over året

At bevilge lån til betaling af ejendomsskatter
  • Kontrollere, at ansøgere opfylder kravene.
Kvalitetssikre at ejendomme er rigtigt ansat i grundværdi
  • Tage kontakt til SKAT løbende ved fejlregistrering
Betale fakturaer til det anførte betalingstidspunkt
  • Betale fakturaer mindst 1 gang om ugen
Kvalitetssikre økonomi bl.a. budget, budgetopfølgning, regnskaber
  • I samarbejde med forvaltningsledelsen at overholde deadlines.
Aflevere korrekte projektregnskaber til tiden
  • I samarbejde med projektmedarbejdere at udarbejde materiale til revision
Fordele papir- og elektronisk post til de rette personer i huset 
  • Daglig udbringning af post og videresendelse af elektronisk post
Indkøb af kontorartikler, møbler mv.
  • Sikre at der er tilstrækkelig med materiale til husets brugere

 

Ressourcer

Opgave Årsværk
Ledelse 1
Registeropdateringer og ejendomsskat 2
Administrative opgaver 1
Budget- og regnskabsmæssige opgaver     2
I alt 6