Tværgående projekter

Dæmningen er udfordret med den nuværende højde på diget samt bredde i forhold til trafikafviklingen.

Mål: Sikre dæmningen mod overskyld nu og i fremtiden samt forbedre forholdene for trafikafviklingen mellem Gjøl og Øland.

Tid:

2010 og frem

Udvalg:

Kommunalbestyrelsen, Økonomiudvalget og Teknik og Miljøud­valget

Styregruppe: Formand og næstformand Teknik- Og Miljøudvalget. Direktør Vækst og Udvikling. Digelaget, Vand og Natur, Teknik og Anlæg.

Adm. forankring:

Henrik Damsgård, Vand og Natur. Kristian Olsen, Teknik og Anlæg. Jørgen Koch, rådgiver for Digelaget

Opfølgning:

Politisk proces:

 • Der har været afholdt Temamøde i KMB den 21/5 2015 samt 17/9 2015.
 • Der er pr. 15/2 2018 kr. 632.000 på anlægsbudgettet.

Involvering af andre:

 • Digelaget for dæmningen.
 • Kystdirektoratet. Miljøstyrelsen

Milepæle og tidshorisont for afslutning:

 • marts 2012 Skitseprojekt indsendt til Kystdirektoratet (udvidelse ind i Ulvedybet)
 • oktober 2013 Kystdirektoratet beslutter der skal udarbejdes konsekvensvurdering
 • februar 2015 Natur 2000 konsekvensvurdering
 • februar 2015 Anlægsoverslag indvendig og udvendig udvidelse
 • maj 2017 Anlægsoverslag Spunsindfatning
 • december 2017 Kystdirektoratet har fået projekt med konsekvensvurdering tilsendt med henblik på vurdering i Miljøstyrelsen

I takt med den hastige by- og boligudvikling i Aabybro - bl.a. også aktualiseret af ny sko­le - er der opmærksomhed på behovet for kommunale infrastrukturinvesteringer, således at infrastrukturen udbygges i takt med byens udvikling, herunder omfartsvej, trafiksikring m.v.

Mål: Velfungerende boligområder med gode ad­gangsmuligheder til bymidten, dens butikker, hal og skole.

Tid: 2017 og frem

Udvalg: Økonomiudvalget og Teknik og Miljøud­valget

Interessenter: Vækst- og Udviklingsforvaltningen, Aabybro Handelstandsforening, Aabybro Borger­forening, grundejerforening mv

Administrativ forankring: Kell Agerbo, Plan og Byg. Kristian Olsen, Teknik og Anlæg

Opfølgning:

Politisk proces:
Der har været afholdt Temamøde i KMB den 30/3 2017 med baggrund i; Helhedsplanen, Masterplan Aabybro, Rapport vedr. nye Skoler, byudvikling/byggemodninger, Trafiksikkerhedsplanen, Fremkommelighedsanalyse i Regionen samt forslag fra grundejerforeninger. Der er efterfølgende afsat 300.000 til forundersøgelser og skitseprojektering af Helhedsplanens vejudbygning ved Aabybro med henblik på at få fastlagt og udskilt de nødvendige vejarealer. Dette skal også ses i lyset af den nærmere planlægning af kommende byggemodningsprojekter nord for Bispehaven og Thomasmindeparken.


Der er i budget 2018 afsat 4 mio. kr. til Infrastruktur Aabybro. Disse midler forventes frigivet og disponeret i foråret 2018. Der er i overslagsårene afsat yderligere 4,5 mio. kr. i B2019 og 5 mio. kr. i B2020.

Involvering af andre:
Der har været afholdt borgermøde den 11/10 2017

Milepæle og tidshorisont for afslutning:
 - Skitseprojektering samt vurdering af forslag fra grundejerforeninger er fuldført til brug ved budgetseminar 2018
 - Disponering af midler forår 2018
 - Anlægsarbejder udføres i henhold til disponering i 2018-2019

I forlængelse af masterplanerne for de 4 cen­terbyer sættes der fokus på initiativer og tiltag for at videreudvikle og forskønne attraktive centerbyer, udvikle sundhedsfremmende tiltag og sikre potentialerne for attraktive handels­miljøer og boligmiljøer, herunder byfornyelse i Fjerritslev og Brovst samt en ny centerplan for Aabybro.

Byfornyelse, byforskønnelse, huludfyldning, kondemnering, fortætning, boligbyggeri og udlæg af nye områder er alle redskaber, som skal tages i anvendelse for at udvikle levende bymidter og attraktive boligområder, som kan medvirke til og styrke bosætningen. Det vil Jammerbugt Kommune ved et indgående samarbejde med borgere, foreninger og erhvervsliv sætte fokus på.

Konkret vil

 • Masterplan Brovst er færdig og i 2018-2022 gennemføres der byfornyelse
 • Arbejdsgruppen omkring Masterplan Fjerritslev er færdig med programmet for byfornyelse som skal gennemføres i 2018-2022
 • Omdannelse af Aabybro Centret påbegyndes og bliver en central del af en ny centerplan
 • Der sættes fokus på de byer, hvor der en efterspørgsel på byggegrunde, det vurde­res om en planlægning og udstykning skal sættes i gang.
 • Ske en opfølgning på ”Centerby-samarbej­det”.
  Mål: Udvikle velfungerende boligområder og levende bymidter sammen med borgere, som på sigt kan understøtte deres butikker, hal og skole Attraktive centerbyer med levende handelsmil­jøer med gode indkøbsmuligheder m.v.

Tid: 2018/22

Udvalg: Økonomiudvalget, Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget og Teknik og Miljøudvalget.

Interessenter: Vækst- og Udviklingsforvaltnin­gen, konkret arbejdsgruppe i Fjerritslev, Brovst og Aabybro, handelstandsforeninger, borgerforeninger, grund­ejerforeninger, boligselskaber, private investorer og handelstandsforening.

Adm. forankring: Vækst- og Udviklingsforvaltnin­gen, Plan og Miljø samt Vækst Jammerbugt.

Opfølgning: Løbende

Politisk proces: Løbende med vedtagelse af planer

Milepæle og tidshorisont for afslutning. Godkendelse af byfornyelsesbeslutninger, Centerplan for Aabybro, Lokalplan for Aabybrocentret. Byggeri i Aabybro Centret

Opfyldelse af mål: Gennemføre mål fra masterplaner og HP17

Projektet ”Liv i by og skole”, der blev igangsat af Kommunalbestyrelsen efteråret 2014, er en del af denne satsning. Formålet med projektet er i et partnerskab mellem lokalsamfund, skoler og kommunalbestyrelsen, at arbejde for udvikling og bosætning i lokalsamfundene, øge elevtallet og bevare skolerne i Ørebro, Klim, Trekroner, Tranum, Skovsgaard, Saltum, Biersted, Nørhalne og Gjøl.

Indsatserne er:

 • Lokale handlingsplaner
 • Temabaserede netværk

Stærke lokalsamfund med borgere, der er stolte af deres by og lokalområder, og som optræder som gode ambassadører for deres by.

Skrotordning og bosætningstiltagene skal tænkes sammen med denne indsats, så der sikres en koor­dinering mellem de lokale behov og ønsker, og de tiltag der initieres kommunalt.

Mål: Tydeliggøre lokalsamfundenes værdier og skabe grundlag for styrket bosætning.

 • Lokale borgere og foreninger skal være am­bassadører for deres lokalområde
 • Fastholde og/eller udvikle elevtallet for sko­lerne i ”Liv i by og skole”
 • Understøtte lokalsundene i at realisere deres ønsker for den lokale udvikling.
  Tid: 2018-2022

Udvalg: Kommunalbestyrelsen (Økonomiudval­get), og Kultur, Fritids- og Landdistriktsudvalget

Interessenter: Vækst- og Udviklingsforvaltningen, Børne- og Familieforvaltningen, Social Sundhed og Bekæftigelsesforvaltningen samt lokalsamfund.

Adm. forankring: Vækst- og Udviklingsforvaltnin­gen, Vækst Jammerbugt.

Opfølgning:

Politisk proces

Administrativ forankring

Involvering af andre

Milepæle og tidshorisont for afslutning

Opfyldelse af mål

Projektgruppe: Kultur og Fritid
  By og Land
  GIS
  Teknik og Anlæg
  Forsyning
  Ejendomscenter
  Børne- og Familieforvaltningen
Projektleder: Erhverv, Turisme og Landdistriktsudvikling
Projektejer: Styregruppen for "Liv i By og Skole"

Gennem ambitiøse udviklingsprojekter understøt­ter Jammerbugt Kommune udviklingen af desti­nationerne Blokhus og Slettestrand / Svinkløv. Der arbejdes herunder fokuseret på bl.a. Blokhus folkepark samt fødevareoplevelser i den vestlige ende af kommunen, hvor trenden om sundhed er rammesættende.

Andre indsatsområder er attraktive og nutidige overnatningsmuligheder, produktudvikling, outdo­or-potentialer, endagsturisme ved Limfjorden og events til glæde for gæster og lokale borgere.

Et særligt indsatsområde er Destinationsprojekt Blokhus-Løkken. Der er 3 særlige indsatser i projektet som er: Infrastruktur, events og forretningsudvikling. Projektet er tværkommunalt mellem Hjørring og Jammerbugt kommune, og støttes økonomisk af Vækstfora Nordjylland og Dansk Kyst og Naturturisme. Det antages, at det geografiske området kan udvikles yderligere og har et større turistmæssigt og forretningsmæssigt potentiale som søges forløst igennem projektet.

Mål: At skabe stærke feriedestinationer med oplevelser, overnatningstilbud og service af høj kvalitet, som understøtter sæsonudvidelse.

 • At videreudvikle Jammerbugt Kommune som et attraktiv besøgsmål og et attraktivt sted at bo.
 • Skabe vækst igennem forøgelse af antal gæster og større omsætning
 • Understøtte udviklingen af infrastruktur og oplevelser i og omkring de stærke feriedestinationer

Tid: Løbende fra 2018 og frem.

Udvalg: Økonomiudvalget, Teknik og miljøudval­get, Kultur- Fritids- og Landdistriktsudvalg

Interessenter: Vækst og Udviklingsforvaltningen, samt private virksomheder, investorer, Samråd, Dansk Kyst og naturturisme, Vestkystpartnerska­bet og lokale ildsjæle.

Adm. forankring: Vækst og Udviklingsforvaltnin­gen, Vækst Jammerbugt.

Opfølgning:

Politisk proces

Administrativ forankring

Involvering af andre

Milepæle og tidshorisont for afslutning

Prioriteret fokus på den hvervende markedsføring via digital tilstedeværelse på egne kanaler visitjam­merbugten.dk, facebook og instragram, og stærke samarbejde med kommercielle partner. Indsatsen understøttes af stærke partnerskaber med turi­sterhvervet og en løbende indsats for udvikling af det lokale turisterhvervs digitale kompetencer.

Indsatsen skal videre bidrage til et øget produkt­kendskab på tværs i turismeerhvervet, der gør det muligt at henvise mere og bedre til hinanden.

Mål: Øget omsætning og salg i turismevirksomhe­derne som dynamoer for stærke destinationer.

Tid: Løbende i 2018 og fremadrettet.

Udvalg: Økonomiudvalget

Interessenter: Vækst og Udviklingsforvaltningen, turismevirksomheder, VisitNordjylland, Vestkyst­partnerskabet, VisitDenmark, tur- og ferieoperatø­rer m.fl.

Adm. forankring: Vækst og Udviklingsforvaltnin­gen, Vækst Jammerbugt.

Opfølgning:

Politisk proces

Administrativ forankring

Involvering af andre

Milepæle og tidshorisont for afslutning

Opfyldelse af mål

Jammerbugt Kommune prioriterer en langsigtet indsats for udvikling af og tilgængelighed til den rekreative infrastruktur, der er en forudsætning for bl.a. outdoor-turisme og samtidig et aktiv for kommunens borgere.

Der er fokus på, at Jammerbugten bliver ved med at være et attraktivt rejsemål og ”top of mind” i forhold til de turistmæssige vækstrater som kommunen har forpligtet sig til. Konkret arbejdes der med;

 • at skabe et kort over den rekreative infrastruktur i Jammerbugt Kommune, herunder digitalisering af friluftsdata i fællesskab med øvrige nordjyske kommuner
 • at udvikle den rekreative infrastruktur i den nye fælles destination Blokhus-Løkken
 • at udvikle Jammerbugten til en vandredestination, med ruter af høj kvalitet, hvor de unikke stedbundne landskabelige værdier bliver tilgængelige for turister og borgere, samt understøtte bosætning
 • at udvikle gateways, som udgangspunkt for oplevelser i naturen

Der bliver udarbejdet et administrationsgrundlag i forhold til henvendelser om stier, hvor lokale aktører / borgergrupper kan blive hjulpet godt på vej ved hjælp af en indgang. I forhold til projekter, som ansøger ønsker at kommunen skal realisere, vil projektet blive opkvalificeret sammen med ansøger og forelagt til politisk prioritering.

Mål: Vækst i outdoor-turismen

Tid: Løbende i 2018-19

Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget, Kultur, Fritids-og Landdistriktsudvalget og Økonomiudvalget

Interessenter: Vækst og Udviklingsforvaltningen, private virksomheder, lodsejere, Naturstyrelsen, foreninger og ildsjæle.

Adm. forankring: Vækst og Udviklingsforvaltnin­gen, Vækst Jammerbugt.

Opfølgning:

Politisk proces

Administrativ forankring

Involvering af andre

Milepæle og tidshorisont for afslutning

Opfyldelse af mål

Projektgruppe: By og Land
  GIS
  Natur og Vandløb
  Teknik og Anlæg
Projektleder: Erhverv, Turisme og Landdistriktsudvikling
Projektejer: Anders Stryhn

Jammerbugt Kommune har mange stedbundne potentialer i form af natur, strande og vand. De kan gennem nye utraditionelle samarbejder danne grundlag for udvikling og erhvervsmæssig frem­drift. Følgende handlinger er eller vil blive igangsat:

 • Fælles om fortiden - pleje fortidsminder
 • Naturen som spisekammer
 • Landmanden som naturforvalter
 • Jordfordeling Thorup Klim Slettestrand
 • Vandsikker kommune
 • Natur - LIFE Store Vildmose og Rigkilde

Mål: At kombinere pleje af natur m.m. i det åbne land med udvikling af det lokale erhvervs- og foreningsliv.

Tid: 2017 og frem

Udvalg: Teknik og miljøudvalget

Interessenter: Vækst og Udviklingsforvaltningen, Plan og Miljø, Landboforeninger, landmænd, pum­pedigelag, foreninger, råd og ildsjæle.

Adm. forankring: Vækst og Udviklingsforvaltnin­gen, Plan og Miljø.

Opfølgning:

Politisk proces

Administrativ forankring

Involvering af andre

Milepæle og tidshorisont for afslutning

Opfyldelse af mål

Projektgruppe: Forvaltningsservice
  By og Land
Projektleder: Natur og Vandløb
Projektejer: Gitte Clausen

Jammerbugt Kommune bidrager til at understøtte virksomhederne i kommunen til at opnå fordelene ved grøn omstilling, herunder cirkulær økonomi, klima og ressourcebesparelse.

Jammerbugt Kommune vil:

 • Uddanne medarbejdere til at servicere inte­resserede virksomheder.
 • Gennemføre screeninger af potentielle virk­somheder til netværket.
 • Gennemføre lokale arrangementer for virk­somheder i samarbejde med sekretariatet for Bæredygtig Erhvervsudvikling.

Mål: At virksomhederne i Jammerbugt Kommune opnår konkurrencemæssige fordele ved at udnyt­te de vækstgevinster, som tilknytter sig til grøn omstilling.

Tid: 2018 og fremadrettet

Udvalg: Teknik og miljøudvalget

Interessenter: Vækst og Udviklingsforvaltningen, Business Region North Denmark, Netværk for Bæ­redygtig Erhvervsudvikling, private virksomheder, elselskaber, AAU m.fl.

Adm. forankring: Vækst og Udviklingsforvaltnin­gen, Vækst Jammerbugt.

Opfølgning:

Politisk proces

Administrativ forankring

Involvering af andre

Milepæle og tidshorisont for afslutning

Opfyldelse af mål

Projektgruppe: Erhverv, Turisme og Landdistriktsudvikling
  Forsyning
  Ejendomscenter
Projektleder: Byg og Industri
Projektejer: Anders Stryhn

Jammerbugt Kommune vil tage de klimamæssige udfordringer endnu mere seriøst, og deltager der­for i Compact of Mayors, verdens største klima­aftale. Aftalen bygger på både klimatilpasning og klimaforebyggelse. Udgangspunktet er kommu­nens geografiske afgrænsning.

Eksempler på klimatiltag:

 • Vej og Park og Gen­brugspladserne med i Netværk for Bæredygtig Erhvervsudvikling - miljøscreening
 • KASK - håndtering og genbrug af ilanddrevet gods
 • Genanvende affald fra sommerhusområder
 • Ladestationer til elbiler
 • Koordineringsprojekt for kollektiv buskørsel
 • LIFE St. Vildmose
 • Hellede Sø - forundersøgelse på lavbundspro­jekt
 • Affaldshåndtering i sommerhuse
 • Flere vindmøller på land
 • Klimatilpasning:
  • Helhedsplan for vandoplandet til Ryå
  • Klimaløsninger i Masterplan Fjerritslev

Mål: Inden for ét år skal kommunen måle CO2-ud­ledningen fra forskellige sektorer med udgangs­punkt i den internationale GPC-standard.

Inden for to år skal der registreres en målsætning om at reducere udledningen af drivhusgasser.

Inden for tre år skal der forelægges en klimahand­lingsplan, som viser, hvordan målsætningen vil blive nået.

Kommunen vedligeholder sin status som ”Compli­ant”- medlem ved at indrapportere fremgangen i kommunens klimaforebyggelse og -tilpasning årligt.

Emissionsdata, målsætninger og handlingsplaner ligger offentligt tilgængelige på compactofmayors. org og på partnerskabsplatformene cdp.net og carbonn.org.

Tid: 2018 og fremadrettet.

Udvalg: Økonomiudvalget, Teknik og Miljøudval­get

Interessenter: Vækst og Udviklingsforvaltningen samt DI, Erhvervsrådet, Grønt Råd, grundejerfor­eninger og Jammerbugt Forsyning A/S

Adm. forankring: Vækst og Udviklingsforvaltnin­gen, Plan og Miljø.

Opfølgning:

Politisk proces: Når der foreligger en målsætning, vil den blive fremlagt til politisk behandling

Administrativ forankring: Der er nedsat en arbejdsgruppe, der arbejder med udviklingen af projektet

Involvering af andre: I forbindelse med de forskellige klimatiltag er der en lang række personer, der er og vil blive involveret

Milepæle og tidshorisont for afslutning: I løbet af 2018 vil der blive formuleret en målsætning om reduktion af drivhusgasser

Opfyldelse af mål: Det forventes at målene opfyldes

Projektgruppe: Kultur og Fritid
  Erhverv, Turisme og Landdistriktsudvikling
  Vand
  Natur og Vandløb
  Forsyning
  Jammerbugt Forsyning A/S
Projektleder: Ejendomscenter
Projektejer: Gitte Clausen

Gennem fokuserede og opsøgende virksomheds­besøg samt branche og temabaserede arrange­menter synliggøres virksomhedernes muligheder­ne inden for erhvervsfremmesystemet og jobcen­tersystemet til understøttelse af virksomhedernes vækst og udviklingsmuligheder.

Mål: At styrke erhvervsudviklingen i Jammerbugt Kommune og bidrage til øget omsætning og vækst i de enkelte virksomheder.

Tid: Løbende i 2018 og fremadrettet

Udvalg: Økonomiudvalget og beskæftigelsesud­valget

Interessenter: Vækst og Udviklingsforvaltningen, Social-, sundheds og beskæftigelsesforvaltningen, Væksthus Nordjylland, Eksportrådet, AAU, UCN m.fl.

Adm. forankring: Vækst og Udviklingsforvaltnin­gen, Vækst Jammerbugt.

Opfølgning:

Politisk proces

Administrativ forankring

Involvering af andre

Milepæle og tidshorisont for afslutning

Opfyldelse af mål

Jammerbugt Kommune er – og skal fortsat være – en kommune, hvor det er attraktivt at starte og udvikle virksomhed. Nye virksomheder tilbydes professionel vejledning fra første kontakt, og der er fokus på at udvikle og tilpasse iværksættertilbuddene, så de er aktuelle og tilpassede den enkeltes behov. Iværksættere understøttes løbende i deres udvikling, ligesom der tages aktiv del i iværksætternes udvikling, bl.a. gennem samarbejde med lokale iværksættermiljøer m.v.

 • Etablere en iværksætterfond (Vækst Jammer­bugt Invest A/S), der kan tilbyde attraktive lån og risikovillig kapital til iværksættere og nye virksomheder med et betydeligt udviklingspo­tentiale.
 • Sikre systematisk opfølgning på etablerede iværksættere med henblik på at understøtte deres videre udvikling, eksempelvis via mentorordninger, advisory boards og matchmaking.
 • Etablere et nyt netværkstilbud for iværksættere, bl.a. via erfaringerne fra”1+1=5”.
 • Tæt samarbejde med lokale virksomheds- og iværksættermiljøer, der skaber optimale ram­mer omkring iværksættere og enkeltmands­virksomheder.

Desuden har vi et tæt samarbejde med private rådgivere og pengeinstitutter m.fl., der ønsker at understøtte iværksætteriet i Jammerbugt Kommu­ne.

 • Samarbejde med lokale og regionale uddannelsesinstitutioner om at synliggøre og promovere mulighederne for at etablere egen virksomhed i Jammerbugt Kommune, eksempelvis via UCN’s entreprenørtiltag ”Dreamsteps”.

Mål: Understøtte succesfulde iværksættere og mindre virksomheder i Jammerbugt Kommune og dermed generelt fremme erhvervsudviklingen.

Tid: Løbende i 2018 og fremadrettet.

Udvalg: Økonomiudvalget

Interessenter: Vækst og Udviklingsforvaltningen, Social, Sundhed og Beskæftigelsesforvaltningen og private virksomheder og udlejere, banker og fi­nansieringsinstitutter, revisorer, advokater, Vækst­hus Nordjylland, Region Nordjylland, AAU samt lokale virksomheder.

Adm. forankring: Vækst og Udviklingsforvaltnin­gen, Vækst Jammerbugt.

 

Opfølgning:

Politisk proces

Administrativ forankring

Involvering af andre

Milepæle og tidshorisont for afslutning

Opfyldelse af mål

God fremkommelighed og infrastruktur. Opmærk­somhed og deltagelse i forarbejde omkring kom­mende investeringer, særligt 3. vestlig Limfjordsforbindel­se, men også Aggersundbroen, hovedvej fra Hobro til Fjerritslev, omfartsvej syd for Arentsminde og Halvrimmen. Aktiv deltagelse i mobilitetsanalysen i Nordjylland, P4 brugerundersøgelse af pendlere mv.

Mål: Let tilgængelighed til Aalborg og resten af landet

Tid: 2018 og frem

Udvalg: Økonomiudvalget og Teknik og miljøud­valget.

Interessenter: Vækst- og Udviklingsforvaltningen, Business Region North Denmark, Regionen, Aal­borg Universitet, kontaktudvalg, de øvrige nordjy­ske kommuner, Vejdirektoratet mv.

Adm. forankring: Vækst- og Udviklingsforvaltnin­gen, vejafdelingen.

Opfølgning:

Politisk proces

Administrativ forankring

Involvering af andre

Milepæle og tidshorisont for afslutning

Opfyldelse af mål

Der har i de seneste to år været fokus på at forbedre mobiltelefoni- og bredbåndsdækningen i Jammerbugt Kommune. Det har allerede resulteret i en del forbedringer på især bredbåndsområdet, hvor især sommerhusområderne har fået langt bedre bredbåndsdækning.

På mobiltelefoniområdet er der sammen med mobilteleselskaberne peget på nogle områder, hvor der er et potentiale for at opstille mobilmaster. Det skal der følges op på, og det skal gerne resultere i flere mobilmaster og dermed bedre dækning.

Mål: Formålet er at finde frem til løsningsmulighe­der, som skal sikre, at dækningen af mobiltelefoni og/eller bredbånd forbedres, og at implementere løsningerne.

Det skal ske i et samarbejde med borgere, virk­somheder og foreninger i Jam­merbugt Kommune.

Tid: 2018

Udvalg: Økonomiudvalget

Interessenter: Vækst- og Udviklingsforvaltningen, grundejerforeninger, landdistriktsudvalg, Business Region North Denmark, udbydere af mobiltelefoni og/eller bredbånd og erhvervslivet.

Adm. forankring: Vækst- og Udviklingsforvaltnin­gen, Kultur og Fritid.

Opfølgning:

Politisk proces

Administrativ forankring

Involvering af andre

Milepæle og tidshorisont for afslutning

Opfyldelse af mål

 

Projektleder: Kultur og Fritid
Projektejer: Nöel Mignon

En revideret Planlov er vedtaget i slutningen af 2017. Jammerbugt Kommune er opmærk­somme på nye muligheder, hvor en tilpasning i forhold til lokale potentialer og ressourcer kan udnyttes.

Der er områder, hvor en ny planlægning er nød­vendig, derfor vil Jammerbugt Kommune i samar­bejde med grundejerforeninger lave et revideret plangrundlag for sommerhusområdet nord for Blokhus. Ligeledes er der i et tillæg til Planstrategien fra ’15 ansøgt om nye udviklingsområder inden for Kystnærhedszonen. Ligeledes vil nye forsøg med at kombinere camping og sommerhusområder blive afprøvet.

Mål: At skabe et nyt tidssvarende plangrundlag for sommerhusområdet nord for Blokhus. Samtidig understøtte udviklingen ved brug af nye mulighe­der i revideret Planlov.

Udvalg: Økonomiudvalget og Teknik- og Miljøud­valget

Interessenter: Vækst- og Udviklingsforvaltningen samt konkret arbejdsgruppe, handelstandsforenin­ger, borgerforeninger, grundejerforeninger, bolig­selskaber og private investorer.

Adm. forankring: Vækst- og Udviklingsforvaltnin­gen, Plan og Miljø.

Opfølgning: Løbende

Politisk proces. Vedtagelse af planer

Involvering af andre

Milepæle og tidshorisont for afslutning: Godkendelse af 5 nye lokalplaner i 2018. Landsplandirektiv med udviklingsområder i 2019.

Opfyldelse af mål: At de nye planer fører til private udviklingsprojekter og højere kvalitet i sommerhusområdet nord for Blokhus

Som gældende for virksomheder, indføres én indgang for foreninger og ildsjæle til Jammerbugt Kommune. Allerede ved implementering skal alle borgere opleve at systemet fungerer.

Mål: Ildsjæle og foreninger får vejledning

Tid: Opstart i forbindelse med færddiggørelse af de lokale udviklingsplaner primo 2018.

Udvalg: Kultur, Fritids- og Landdistriktsudvalget

Interessenter: Vækst- og Udviklingsforvaltningen, Social, Sundhed og Beskæftigelsesforvaltningen, Børne- og Familieforvaltningen, Central stab, loka­le ildsjæle og foreningerne.

Adm. forankring: Vækst- og Udviklingsforvaltnin­gen, Vækst Jammerbugt.

Opfølgning:

Politisk proces

Administrativ forankring: Landdistriktskontoret

Involvering af andre: løbende involvering af relevante afdelinger

Milepæle og tidshorisont for afslutning

Opfyldelse af mål

Projektgruppe Ad hoc
Projektleder Erhverv, Turisme og Landdistriktsudvikling
Projektejer Vækst Jammerbugt

Jammerbugt Kommune ønsker generelt at ska­be gode muligheder for fritids- og idrætslivet i kommunen. I den kommende periode vil der blive sat specielt fokus på

 • At understøtte udbygningen og moderniseringen af Jetsmark Idrætscenter
 • At renovere Brovst Speedwaybane
 • At udrulle sundhedsidræt ude i flere foreninger
 • At udnytte den ledige kapacitet i hallerne via Conventus
 • At etablere skaterbane i Fjerritslev
 • At integrere indvandrere i foreningslivet

Mål: At påbegynde moder­niseringerne og renoveringerne af Jetsmark Idrætscenter og Brovst Speedwaybane, at udrulle sundhedsidræt ude i flere foreninger, at have lavet aftaler med hallerne, der sikrer bedre udnyttelse af de ledige haltider, at få etableret skater­bane i Fjerritslev og at styrke mulighederne for en god inklusion af indvandrer i foreningslivet.

Tid: 2018-19

Udvalg: Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget

Interessenter: Vækst- og Udviklingsforvaltningen, Børne- og Familieforvaltningen, Social, Sundhed og Beskæftigelsesforvaltningen samt haller, skoler og folkeoplysende foreninger.

Adm. forankring: Vækst- og Udviklingsforvaltnin­gen, Fritid og Kultur.

Opfølgning:

Politisk proces

Administrativ forankring

Involvering af andre

Milepæle og tidshorisont for afslutning

Opfyldelse af mål

Partnerskab for Vestkystturisme (vestkystsamarbejdet) er et formaliseret samarbejde mellem de 11 vestkystkommuner, de 3 regioner og Dansk Kyst- og Naturturisme, samt turisterhvervet. Jammerbugt kommune indgår heri, som en af de væsentlige turistkommuner på vestkysten.

Vestkystsamarbejdet har til formål at sikre gennemførelse af en national handlingsplan for vestkystturismen, herunder at sikre det tilstrækkelige ressourcemæssige grundlag for planens gennemførelse i form af de nødvendige økonomiske drifts- og projektmidler samt en driftsorganisering, der kan varetage handlingsplanens eksekvering.

Partnerskabets vision er at: ”Danmarks Vestkyst er blandt Europas førende kystferiedestinationer”

Mål: Partnerskabet skal være medvirkende til at:

 • Øge antallet af overnatninger i de 11 kommuner langs Vestkysten
 • Tiltrække nye målgrupper og udvide eksisterende
 • Øge forbruget pr. gæst
 • Skabe højere tilfredshed blandt gæste
 • Inspirere til genbesøg
 • Samarbejde på tværs af eksisterende administrative og geografiske grænser.

Igennem efteråret 2017 er der pågået et arbejde omkring en udviklingsplan for vestkysten. Jammerbugt Kommune har været deltagende i udviklingsprocessen.

Primo marts 2018 forventes Bestyrelsen for Partnerskab for Vestkystturisme at godkende planen. Sideløbende hermed vil der være en dialog med kommunerne på højt administrativt niveau og mellem borgmestrene om opbakning til hovedlinjerne i planen samt dialog om prioritering af fælles initiativer. Planen forventes offentliggjort ultimo marts. Udviklingsplanen præsenteres på KMB temamøde den 26. april. Herefter forventes en række konkrete indsatser og initiativer at blive igangsat med deltagelse og involvering af medarbejdere fra Vækst og Udviklingsforvaltningen.

Der er allerede igangsat initiativer som støtter op om planen. Her kan næves Destinations projekt Blokhus-Løkken som er støttet af Vækstforum, Dansk Kyst og Naturturisme samt Hjørring og Jammerbugt Kommune.

Tid: Løbende fra 2017 og frem.

Udvalg: Økonomiudvalget, Teknik og miljøudval­get

Interessenter: Vækst og Udviklingsforvaltningen, samt private virksomheder, investorer, Samråd, Dansk Kyst og naturturisme, Vestkystpartnerska­bet og lokale ildsjæle.

Adm. forankring: Vækst og Udviklingsforvaltnin­gen, Vækst Jammerbugt.

Opfølgning:

Politisk proces: Temamøde i KMB

Administrativ forankring

Involvering af andre

Milepæle og tidshorisont for afslutning

I Jammerbugt Kommune er der en del lokalhisto­riske foreninger, en egnssamling og et bryggeri­museum. Foreningerne er generelt i vækst rent medlemsmæssigt og bliver mere og mere aktive i både lokalsamfund og via nettet.

I den kommende periode ønskes der sat fokus samarbejde mellem foreningerne og de fordele og udviklingsmuligheder, det kan give. Det kan ske både ved, jævnlige fællesarrangementer i form af både faglige og sociale aktiviteter og ved et mere formelt samarbejde foreningerne imellem.

Mål: Målet er at finde en fremtidig samar­bejdsform mellem foreningerne som sikrer, at foreningerne stadig udvikler sig

Tid: 2018-2019

Udvalg: Økonomiudvalget og Kultur, Fritids- og Landdistriktsudvalget

Interessenter: Vækst- og udviklingsforvaltningen, Lokalhistorisk Samråd, lokalhistoriske foreninger, Egnssamlingen og Bryggerimuseet.

Adm. forankring: Vækst- og udviklingsforvaltnin­gen, Kultur og Fritid.

Opfølgning:

Politisk proces

Administrativ forankring

Involvering af andre

Milepæle og tidshorisont for afslutning

Opfyldelse af mål

I Jammerbugt Kommune er der rigtig mange kulturtilbud og en meget stor del afholdes af foreningslivet. Der fokuseres derfor kontinuerligt på at understøtte og hjælpe ildsjælene og foreningslivet på kulturområdet.

Dette gøres bl.a. gennem følgende mål:

 • fortsat udgivelse af Kulturblad – 3 eller 4 årlige udgivelser
 • at give tilskud til ”honorarklippekort”, som gør det muligt at udbyde musik af varierende og til tider smallere genrer
 • støtte via kultur- og landdistriktsmidlerne og hjælp til kvalificering af projekterne
 • generel understøttelse og hjælp til aktørerne på feltet

Tid: 2016-18

Udvalg: Kultur, Fritids- og Landdistriktsudvalget

Interessenter: Vækst- og udviklingsforvaltningen, Kulturskolen, Bibliotek, Kultur- og ErhvervsCenter Jammer­bugt, spillesteder og øvrige foreninger med kulturudbud.

Adm. forankring: Vækst- og udviklingsforvaltnin­gen, Kultur og Fritid.

Opfølgning: Den fælles booker er, ifølge aftale og ønske fra spillestederne, afviklet februar 2018.

Politisk proces

Administrativ forankring

Involvering af andre

Milepæle og tidshorisont for afslutning

Opfyldelse af mål: Der er tale om driftsmæssige opgaver.

Hver sommer afvikles der Sommerkunstskole på Bratskov, som har til formål at give et kulturtil­bud til børn fra 0. – 6. klasse. Sommerkunstskolen gennemføres som et alternativ til de sportstilbud, som mange idrætsforeninger udbyder. På det ind­holdsmæssige plan er der tale om læring indenfor et kunstområde, og det tilstræbes, at underviser­ne har et højt kunstnerisk fagligt niveau.

Mål: Målsætningen er, at der hver sommer gennemføres 4 hold og hver vinterferie 2 hold af 20 elever.

Tid: 2016-18

Udvalg: Kultur, Fritids- og Landdistriktsudvalget

Interessenter: Vækst- og udviklingsforvaltningen, Jammerbugtbibliotekerne og kunstnere.

Administrativ forankring: Vækst- og udviklingsforvaltnin­gen, Kultur og Fritid.

Opfølgning: Vinterkunstskolen afvikles for første gang i vinterferien 2018. Der er to hold.

Politisk proces

Involvering af andre

Milepæle og tidshorisont for afslutning

Opfyldelse af mål

I december 2017 blev Helhedsplan17 godkendt, men denne plan indeholder ikke en revision af den planlægning, som omfatter det åbne land. Denne planlægning gennemføres som en temarevision efter en ny metode som er udviklet i et samarbejde mellem Jammerbugt Kommune og Københavns Universitet.

Konkret vil

 • Planlægning inden for NATUR, FRITID OG LANDSKAB
 • Planlægning inden for KLIMA, SKOVREJSNING OG KULTURMILJØER.
 • Planlægningen får sammenhæng til ”Grøn Danmarkskort”
 • Planlægningen får sammenhæng til landbrugsplanlægningen

Mål: At sikre sammenhæng i benyttelse og beskyttelse i det åbne land. Samt se på multifunktionel anvendelse.

Tid: 2018/19

Udvalg: Økonomiudvalget, Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget og Teknik- og Miljøudvalget.

Interessenter: Vækst- og Udviklingsforvaltnin­gen, interesseorganisationer, mv.

Opfølgning: Løbende.

Politisk proces: Løbende med vedtagelse af planer.

Milepæle og tidshorisont for afslutning. Fremlæggelse af forslag i marts 2019.

Færdiggørelse af de lokale udviklingsplaner efter tilbagemeldinger og nyvalg i landdistriktsrådet. Derefter løbende dialog og sparring med lokalområderne, via plenum møder med lokalområderne samt mindre møder med lokale projektgrupper.

Mål:

 • Lokalsamfund får defineret fælles ønsker til udviklingen
 • Ildsjæle og foreninger får vejledning og inspiration til at komme i gang
 • Der skabes koordinering til den kommunal planlægning og kommunale anlæg

Tid: Opstart i forbindelse med færdiggørelse af de lokale udviklingsplaner primo 2018.

Udvalg: Kultur, Fritids- og Landdistriktsudvalget

Interessenter: Vækst- og Udviklingsforvaltningen, Social, Sundhed og Beskæftigelsesforvaltningen, Børne- og Familieforvaltningen, Central stab, loka­le ildsjæle og foreningerne.

Adm. forankring: Vækst- og Udviklingsforvaltnin­gen, Vækst Jammerbugt.

Opfølgning:

Politisk proces

Administrativ forankring: Landdistriktskontoret

Involvering af andre

Milepæle og tidshorisont for afslutning

Opfyldelse af mål

Projektgruppe: Erhverv, Turisme og Landdistriktsudvikling
Projektleder: Erhverv, Turisme og Landdistriktsudvikling
Projektejer: Vækst Jammerbugt

I forbindelse med forundersøgelser og eventuel etableringen af vådområderne i oplandet til Ryå, skal der tænkes i helhedsorienterede løsninger. Områderne bliver derved første del af en samlet plan for Ryå’en og dens opland. Tanken er, at der skal udarbejdes en helhedsplan, som skal sikre at hensyn til klimatilpasning, afvanding, natur- og miljø og ikke mindst lokal udvikling og rekreative interesser varetages og koordineres. Helhedsplanen udarbejdes i et samarbejde mellem Brønderslev og Jammerbugt Kommuner med bistand fra Limfjordsrådet. Lodsejere og lokale organisationer vil blive også involveret i processen.

Projektgruppe: Forvaltningsservice
  By og Land
  GIS
  Vand
  Teknik og Anlæg
  Ejendomscenter
Projektleder: Natur og Vandløb
Projektejer: Gitte Clausen

Mål: At kombinere jordfordeling, kommunal-private aftaler om bedre brug af det åbne land med f.eks. pleje af natur og udvikling af lokalsamfundet – herunder erhvervs- og foreningsliv. At skabe synergi til landdistriktsudvikling i bl.a. projekt ”Liv i By og Skole.

Projektperiode 2016-2019

Udvalg: Teknik og Miljø – men på tværs af alle forvaltninger – med Kultur, Fritid og Landdistrikt, Børne og Familie, Sundhed og Beskæftigelse.

Adm. forankring: Vækst og Udviklingsforvaltningen, Plan og Miljø.

Jammerbugt Kommune er en af de 3 pilotkommuner i Danmark, der afprøver multifunktionel jordfordeling i praksis. Projektet er en del af programmet ”Det åbne land som dobbelt ressource”, som styres af Collective Impact og finansieres af Realdania. Collective Impact består af en styregruppe, 2 arbejdsgrupper samt et sekretariat. Søren Møller er formand for Det åbne land som dobbeltressource og Helga Grønnegaard er sekretariatsleder. Følgende organisationer er repræsenteret i styregruppen: KL, Landbrug og Fødevarer, Friluftsrådet, Økologisk Landsforening, DN, Dansk Skovforening, DGI, Realdania, Danmarks Jægerforbund, Danmarks Sportsfiskerforbund, Bæredygtigt Landbrug og DOF. Målet er at tænke anvendelser af det åbne land sammen for at skabe smukke landskaber med attraktive bosætnings- og besøgs og erhvervsmuligheder, en rig og varieret natur, et rent miljø og levende lokalsamfund.

Pilotprojektet i Jammerbugt foregår i kommunens vestlige geografi med fokus i kystområdet og klitområdet mellem Slettestrand og Bulbjerg. Vi har været i gang siden primo 2016 og har i januar 2018 efter planen afsluttet selve jordfordelingen, hvor kommune, jordfordelingsplanlægger og lodsejerudvalg har haft et tæt samarbejde. Frem til 2019 arbejder en forskergruppen med måling af effekter af jordfordelingen.

Jordfordelingen involverede 30 ejendomme, hvor der er omlagt godt 100 ha. Handlinger, som rækker ud over selve jordfordelingen, er bl.a. at der med Jammerbugt Kommune som projektleder på ca. 50 ha. privat areal gennemføres naturplejeprojekt med støtte af 15. Junifonden. Der etableres i løbet af 2018 en formidlingstavle med link til droneoverflyvning af arealet, som grænser op til Nordsøstien.

Vi har arbejdet med følgende emner til en multifunktionalitet i jordfordeling:

 • Arrondering: Driftsøkonomi, trafikbegrænsning og strukturtilpasning.
 • Naturforbedringer: Biodiversitet og forbedringer for den sjældne sommerfugl, Hedepletvinge.
 • Lokalsamfunds-udbytte: Adgangsforhold, rekreative muligheder, lokalt ejerskab.

Kommunen er optaget af fortsat at give næring til det gode, lokale samarbejde, så vi i fællesskab udvikler Jammerbugten til et attraktivt bo- og besøgssted, hvor landbrug, fiskeri og turisme går hånd i hånd med den storslåede natur. Kommunen vil også styrke samarbejdet på tværs af forvaltningerne indadtil, så vi får tænkt endnu mere i helheder og kobling mellem alle forvaltningsområder.

Projektgruppe: Forvaltningsservice
  By og Land
  GIS
  Vand
  Teknik og Anlæg
  Ejendomscenter
Projektleder: Natur og Vandløb
Projektejer: Gitte Clausen

Jammerbugt Kommune har tidligere renoveret Blokhus bæk med et promenadeforløb ned til kysten, en renovering af bækken så der ikke længere er oversvømmelse og en forskønnelse af forløbet. Renoveringen stoppede i fase 1 ved Kaptajn Golf, da der ikke var midler til det sidste stykke.

I fase 2 vil der blive foretaget en renovering og forskønnelse fra Kaptajn Golf og op forbi turistkontoret.

Mål: Etablering af en rekreativ oplevelsessti fra Kaptajn Golf og op forbi Turistkontoret, som samtidig kan benyttes som nyt stisystem for beboerne syd for bækken, når de skal til stranden. Det er desuden et mål at forskønne området så meget, at de forretningsdrivende langs den sydlige side af torvet kan anvende bagsiden af deres bygninger til kommercielle formål som f.eks. udeservering.

Tid: 2018

Udvalg: Teknik og Miljøudvalget.

Interessenter: Vækst- og Udviklingsforvaltningen, Samrådet i Destination Blokhus, Erhvervsforeningen i Destination Blokhus, Grundejerforeningen og beboere langs det bækforløb, der skal renoveres.

Adm. forankring: Vækst- og udviklingsforvaltnin­gen, Kultur og Fritid.

Opfølgning:

Politisk proces

Administrativ forankring

Involvering af andre

Milepæle og tidshorisont for afslutning

Opfyldelse af mål

Projektgruppe: By og Land
  Teknik og anlæg
  Natur og Vandløb
Projektleder: Kultur og Fritid
Projektejer: Nöel Mignon

Det er politisk vedtaget, at der skal bygges en ny skole mellem Kaas og Pandrup. 

For at dette bliver en mulighed skal der gennemføres en analyse af en række mulige placeringer både nord, vest og syd for Jetsmarks Idrætscenter.

Såvel planlægningen som byggeriet skal ske i samarbejde mellem Vækst- og Udvikling, primært PLAN og VEJ og Børne og Familie Forvaltningen. Men også inddragelse omkring sammenhæng mellem skole og hallen skal i fokus via Kultur, Fritid og Landdistrikt. 

Projektgruppe: Kultur og Fritid
  By og Land
  Teknik og anlæg
  Børne- og Familieforvaltningen
Projektleder: Kultur og Fritid
Projektejer: Nöel Mignon

Vækst og Udvikling deltager med 2 repræsentanter i arbejdet i den sundhedsstrategiske tænketank, som tænker sundhed på tværs. Arbejdet med sundhedspolitikken er forankret i chefgruppen i VUF.

Målet i VUF er;

 • At sundhed skal indgå i beslutningsgrundlaget ved byfornyelse, offentlige byggerier og den fysiske planlægning.
 • Skabe overblik over sundhedstilbud i kommunen
 • Planlægge og etablere flere tankesteder
 • Naturen skal benyttes som arena for bevægelse og rekreation
 • Planlægge og etablere flere ”tankesteder” – den mentale sundhed
 • Særlig fokus på sunde boliger
Projektgruppe: Sundhedsstrategisk tænketank
Projektleder: Social-, Sundheds- og Beskæftigelsesforvaltningen
Projektejer: Social-, Sundheds- og Beskæftigelsesforvaltningen

I forbindelse med ny lovgivning i Bygningsreglementet 2018 (BR18) vedrørende midlertidig overnatning på skoler o.l. stilles der nye og skærpede krav til brandsikringen i forbindelse med overnatninger. Derfor foretages der i 2018 de nødvendige tiltag på 12 af Jammerbugt Kommunes skoler. Dette sker således borgerne i kommunen også i fremtiden har mulighed for at disponere med muligheden for at benytte de kommunale bygninger ved stævner, arrangementer i skole regi m.v.

 

Tid: 2018

Udvalg: ØKU

Interessenter: Vækst- og udviklingsforvaltningen, Børne- og Familieforvaltningen, Social- Sundheds og Beskæftigelsesforvaltningen, foreninger, borgerne m.v.

Adm. Forankring: Vækst- og udviklingsforvaltningen, Ejendomscentret

Projektgruppe: By og Land
Projektleder:  
Projektejer: Social-, Sundheds- og Beskæftigelsesforvaltningen

Der er indgået kontrakt med Falck Care om videreførelse af lægeklinikken i Fjerritslev. Denne genåbner efter renovering. Ligeledes forhandles der med Salus Medical omkring etablering af ny lægeklinik i Aabybro. Klinikken forventes placeret i Kultur og Erhvervscenter Jammerbugt.

 

Tid: 2018 og frem

Udvalg: ØKU

Interessenter: Vækst- og udviklingsforvaltningen, private firmaer og håndværkere, borgerne m.v.

Adm. Forankring: Vækst- og udviklingsforvaltningen, Ejendomscentret

I Handlingsplan 2018 for Erhvervs- og Vækststrategien 2017-2020 arbejdes der fokuseret på at synliggøre Jammerbugten som en attraktiv erhvervs- og bosætningskommune, herunder:

Erhvervsfremmesystemets muligheder, tilskudsordninger og arrangementer skal synliggøres over for lokale virksomheder, så flere benytter sig af de eksisterende tilbud. Desuden markedsføres Jammerbugten som en attraktiv erhvervs- og bosætningskommune, så grundlaget for at tiltrække virksomheder, iværksættere, arbejdskraft og tilflyttere styrkes.

Målsætningen for 2018 er derfor at Synliggøre Jammerbugten som en attraktiv erhvervskommune gennem målrettet markedsføring.

I 2018 vil vi derfor have et særligt fokus på at:

Tilrettelægge og eksekvere på en erhvervs- og bosætningskampagne, der med afsæt i den varierede og højt specialiserede erhvervsstruktur profilerer og markedsfører Jammerbugten som en kommune, der er attraktiv og mangfoldig i forhold til både bosætning og karriere / jobmuligheder.