Landbrug

Landbrug har regulering af landbrugsområdet som hovedopgave.  

Landbrug skal gennem den daglige sagsbehandling medvirke til, at der gennemføres en sikker og hurtig sagsbehandling i forhold til de mange godkendelser og tilsyn som faggruppen gennemfører. Sagsbehandlingen skal være kendetegnet af en høj faglig kvalitet og med et godt samarbejde med landbrugets konsulenter og ansøgere.

På landbrugsområdet arbejdes der med at forebygge miljøproblemer i landbruget ved at vejlede omkring miljøforhold, udarbejde miljøgodkendelser, gennemføre miljøtilsyn og sikre den nødvendige opfølgning overfor konstaterede ulovlige miljøforhold. I 2017 er det lykkes at få sagsbehandlingstiden på miljøgodkendelser ned. Derimod har tilsynsopgaven være nedprioriteret. I 2018 skal der igen fokus på tilsynsopgaven.

2018 bliver også året, hvor den nye husdyrlov for alvor kommer i anvendelse, hvilket får betydning for såvel godkendelser som for tilsyn. Ligeledes vil faggruppen også få en opgave i at medvirke til at få revideret hele åben land planlægningen i kommuneplanen.

Mål

Resultatkrav

Status

Kvalitetssikring af sagsbehandlingen

 • Der skal i det daglige arbejde løbende ske tilretninger af procedurer, skabeloner mv.

 • Ligeledes skal der via dialog i faggrupper ske en løbende optimering af sagsbehandlingen 

I

Overholde statslige servicemål på husdyrsager

 • Sager som er anmeldt før 1/8-17

  • Højst 110 dages sagsbehandlingstid for §10

  • Højst 155 dages sagsbehandlingstid for §11

  • Højst 180 dages sagsbehandlingstid for §12

  • Højst 160 dages sagsbehandlingstid for §16

 • Sagsbehandlingsmål landbrug efter 1. august 2017

 • Servicemål ikke fastsat for godkendelser efter § 16a - 90 dages sagsbehandlingstid for tilladelser efter § 16b og § 16a, stk. 4

 

I

Gennemføre miljøtilsyn på landbrug efter tilsynsbekendtgørelsen

 • Gennemføre 140 basistilsyn  og 10 prioriterede tilsyn

 • Gennemføre det antal tilsyn som fastsættes af staten

I

I

 (I) Igangværende          (A) Afsluttet          (U) Udsat          (N) Nyt 

Ressourcer

Opgave Årsværk

Administration af lokalplaner, byplanvedtægter, landzonetilladelser, udstykning mv.

5,5

Ledelse og faglig sparing

0,2

 I alt

5,7