Plan

Plan har to hovedopgaver. For det første løser Plan udviklingsopgaver, herunder kommuneplan, lokalplaner, masterplaner mv. og for det andet løses mange driftsopgaver, herunder landzonetilladelser, udstykningssager og dispensationer fra lokalplaner.

Plan skal gennem den daglige sagsbehandling medvirke til, at der gennemføres en sikker og hurtig sagsbehandling i forhold til de mange godkendelser, anmeldelser, lokalplaner, byplanvedtægter og deklarationer som gælder i Jammerbugt Kommune eller for den enkelte virksomhed / landbrugsejendom. Sagsbehandlingen skal være kendetegnet ved en høj faglig kvalitet. Planlægningen er et vigtigt element i visionen om ”Mere i gang - flere i gang".

Målet for den kommunale planlægning i Jammerbugt Kommune er at skabe en langsigtet planlægning med en troværdighed, der sikrer såvel borgere som virksomheder, der ønsker at investere i kommunen. Fritidsområdet vægter højt i planlægningen da Jammerbugt Kommune har over 8000 sommerhuse. En af de store opgaver i 2018 er at påbegynde en fornyelse af plangrundlaget for de eksisterende sommerhusområder.  

I 2018 vil arbejdet med at igangsætte de mange tiltag fra Masterplan Fjerritslev, Masterplan Brovst, Aabybro Centret, revision af Masterplan for Aabybro version 2.0, Gjøl Havn samt vindmøller blive hovedopgaverne.

Driftsopgaven omkring planlægningen skal, ved hjælp af zonering i den fysiske planlægning, fortsat forebygge og hindre konflikter mellem forskellige funktioner. Det gælder bl.a. for tekniske anlæg, forurenende virksomheder, visse former for fritidsanlæg, vindmøller osv. Det er en opgave som konstant kræver mange medarbejdertimer.

I 2018 forventes det, at der fortsat vil være tegn på, at der er vækst i Jammerbugt Kommune. Det vil betyde, at behovet for nye lokalplaner forventes at stige. Det er en arbejdsopgave som konstant skal vurderes og prioriteres, da der ikke er ressourser til at forfølge alle ansøgninger og ønsker.

Sagsbehandlingstiden i slutningen af 2017 har været lang og det er en af opgaverne i 2018 at få denne nedbragt.

Mål Resultatkrav Status

Kvalitetssikring af sagsbehandlingen

  • Der skal i det daglige arbejde løbende ske tilretninger af procedurer, skabeloner mv.
  • Ligeledes skal der via dialog i faggrupper ske en løbende optimering af sagsbehandlingen 

I

Masterplan Brovst

  • Masterplanen for Brovst er færdiggjort og arbejdet med at føre den ud i praksis er igangsat med et byfornyelsesprojekt

I

Masterplan Fjerritslev

  • Samarbejdet med borgerne for at gennemføre masterplanen skal fortsættes og der skal komme synlige resultater 

I

Der skal udarbejdes lokalplaner som sikrer udviklingen

  • Plan skal udarbejde op til 10-14 nye lokalplaner pr. år for at sikre at planlægningen understøtter udviklingen 

 

I

Udarbejdelse af lokalplaner

  • Påbegynde udarbejdelsen af nye lokalplaner for sommerhusområdet nord for Blokhus

I

Byudvikling

  • I forlængelse af masterplanerne for de 4 cen­terbyer sættes der fokus på initiativer og tiltag for at videreudvikle og forskønne attraktive centerbyer, udvikle sundhedsfremmende tiltag og sikre potentialerne for attraktive handels­miljøer og boligmiljøer, herunder byfornyelse

I

Byggegrunde

  • Sikre at plangrundlaget er tilstede, så der kan udbyde byggegrunde til salg til bebyggelse i de områder, hvor der er stor efterspørgsel

I

Planloven

  • Plan vil være opmærk­som på nye muligheder, hvor en tilpasning i forhold til lokale potentialer og ressourcer kan udnyttes

I

(I) Igangværende          (A) Afsluttet          (U) Udsat          (N) Nyt 

Delegering

Opgaver

Plan

TMU

Igangsættelse af nye lokalplaner

Udarbejder forslag til prioritering

Træffer afgørelse

Dispensation fra lokalplaner – principielle

Kommer med indstilling Træffer afgørelse

Dispensation fra lokalplaner – efterfølgende

Træffer afgørelse Orienteres én gang årligt

Landzonetilladelser – principielle

Kommer med indstilling Træffer afgørelse

Landzonetilladelser – efterfølgende

Træffer afgørelse  

Udstykningskontrol

Træffer afgørelse  

Avancebeskatningssager

Træffer afgørelse  

Varsel om påbud

Træffer afgørelse  

Påbud

Træffer afgørelse  

Planlovssager

Ekspederes  

Ophold i sommerhuse §40-42 Planloven

Træffer afgørelse ved 1. vinter Træffer afgørelse

Godkendelse deklarationer

Træffer afgørelse  

Byfornyelse

Kommer med indstilling Træffer afgørelse

Skilte

Træffer afgørelse  

P-pladser

Træffer afgørelse  

Ressourcer

Opgave Årsværk

Administration af lokalplaner, byplanvedtægter, landzonetilladelser, udstykning, VVM, Digitale mv.

5

Udarbejdelse af lokalplaner, masterplaner og øvrige planprojekter

4

Ledelse og faglig sparing

0,5

 I alt

9,5