Erhverv, Turisme og Landdistrikt

Vækst Jammerbugt servicerer erhvervslivet og lokalområdets mange ildsjæle i relation til at udvikle virksomhederne, turismen og landdistrikterne i Jammerbugt Kommune. Kort sagt er det afdelingens fornemmeste opgave at realisere hhv. Erhvervs- og Vækststrategien samt strategi for Kultur, Fritid og Landdistrikter.

Virksomhedsservicen retter sig mod etablerede virksomheder såvel som iværksættere, hvor Vækst Jammerbugt årligt gennemfører ca. 250 møder/-forløb for nye og etablerede virksomheder. Virksomhedsforløbene har til formål at afklare virksomhedens udviklingsbehov og at lægge en plan for, hvordan virksomheden i samarbejde med Vækst Jammerbugt og andre erhvervsfremmeaktører kan realisere de konkrete behov – og i sidste ende styrke egne forudsætninger for vækst og udvikling.

Vækst Jammerbugt faciliterer også forskellige tema- og netværksarrangementer, der har til formål at inspirere og skabe uformelle relationer og samarbejder på tværs af det lokale erhvervsliv.

VisitJammerbugten, der er en del af Vækst Jammerbugt, står for driften af et helårsåbent turistkontor i Blokhus samt sæsonbemandede turistinfoer i hhv. Fjerritslev og Brovst. Turistindsatsen omfatter desuden den hvervende markedsføring og destinationsudvikling i form af kompetenceudviklingsforløb og større fælles udviklingsprojekter.

Landdistriktsindsatsen baserer sig på en tæt dialog med borgere, foreninger og virksomheder om udviklingstiltag, hvor der ydes bistand i forhold til:

 • Økonomisk støtte til projekter
 • Sparring til projektudvikling
 • Sparring i forhold til funding hos eksterne puljer og fonde
 • Etablering af netværk på tværs af lokalsamfund

Mål

Resultatkrav

Status

En opsøgende erhvervsfremmeindsats

 • 150 virksomhedsbesøg, heraf op til 30 % virksomheder, der ikke har været i kontakt med Vækst Jammerbugt inden for 3 år

I

Fokuseret erhvervsservice

 • Fokuserede tema- og netværksarrangementer for det lokale erhvervsliv, herunder:
  • Kompetenceskabende virksomhedsforløb inden for kommunikation, online synlighed og markedsføring (hands-on for det brede erhvervsliv)
  • Temarække om generationsskifte
  • Persondataforordning
  • Udvikling og igangsætning af NordVestSmartProduction

N

Branding af det lokale erhvervsliv

 • Bidrage til positiv markedsføring af erhvervslivet via presseomtaler, synlighed af virksomheder i programforløb, virksomheds-præsentationer, branding af lokale områder (fx Pandrup Industriby og Fjerritslev erhvervsområde)

N

Markedsføring af erhvervsfremmeaktiviteter inden for både det eksisterende erhverv og iværksætteri

 • Middel: pressemeddelelser, nyhedsbreve, sociale medier og via 1-1 møder etc.

I

Jammerbugt skal være en af Nordjyllands førende iværksætterkommuner

 • I alt 10 arrangementer / iværksættercaféer for potentielle og nye iværksættere
 • 100 iværksætter- og vækstiværksætterforløb
 • Udvikling af Vækst Jammerbugt Invest
 • Gennemførsel af projekt "1+1=5" med udviklingsforløb for minimum 35 lokale iværksættere
 • Iværksættermesse (finansiering, kapital og pitch-sessioner mv.)

I

 

 

I

A

 

N

Værdiskabende udviklingsprojekter i samarbejde med lokale ildsjæle

 • Blokhus Watergate
 • Fødevarer i Slettestrand / Svinkløv
 • Ingstrup Bogby
 • Center for papirkunst (psaligrafi)

I

I

I

N

Værdiskabende erhvervsudviklingsprojekter

 • Udviklingsprojekt med Pandrup Industriby, Fjerritslev erhvervsområde, og Brovst Erhvervs Invest

N

Jammerbugt som Nordjyllands førende turistdestination

 • Udarbejdelse og implementering af nyt visions- og handlingskatalog for turismen i Jammerbugt Kommune
 • Styrket markedsføringsindsats (særligt online), herunder:
  • - 15 % vækst i besøgende på visitjammerbugten.dk
  • - 15 % i FB-følgere

I

Kvalificeret arbejdskraft i lokale virksomheder

 • Udvikling af forpligtende samarbejder med AAU, der skal skabe studiejobs, praktikforløb og projektsamarbejder mellem studerende og lokale virksomheder.
 • Jobmesse med fokus på kvalificeret arbejdskraft

I

 

N

Indsats for at flere lokale virksomheder optimerer deres vækstpotentiale

 • 20 virksomheder i regionale / nationale vækstprogrammer

I

En koordineret og løsningsorienteret tilgang til servicering af erhvervslivet

 • Drift og løbende udvikling af ”En indgang for virksomheder”, herunder eventuel tilfredshedsmåling i 2018

I

Styrket rekreativ infrastruktur

 • Kortlægning af potentialer og udfordringer i den rekreative infrastruktur, herunder 2 konkrete udviklingsforløb i hhv. Fosdalen / Tranum og Hærvejen, der styrker tilgængelighed, anlæg og kortmateriale m.v.

Bosætning i landdistrikter

 • Videreføre den i 2015 igangsatte proces.
 • Bidrage til bosætningsaktiviteter i 3-5 lokalsamfund
 • Opfølgning på LUP-møder

A

A

Levere en nærværende, aktuel og professional erhvervsservice, der tager sit afsæt i de lokale virksomheders behov

 • Videreudvikle på Mentorkorpset. Målet er 10 mentorer
 • Gennemføre udviklingsforløb for bygge- og anlægsbranchen
 • Bidrage til positive pressehistorier om det lokale erhvervsliv
 • Udvikle og gennemføre udviklingsprojekt for fremstillingsvirksomheder (smart produktion)
 • Gennemføre op mod 150 virksomhedsbesøg, hvor der primært fokuseres på dem der kan og vil vækst og udvikling
 • Gennemføre netværksarrangementer for det lokale erhvervsliv
 • 10 virksomheder i udviklingsforløb
 • 2 vækstvirksomheder

Jammerbugt Kommune er – og skal fortsat være – en kommune, hvor det er attraktivt at starte og udvikle virksomhed

 • 100 iværksætterafklaringer (heraf 55 startups)
 • 8 virksomheder i specialiserede rådgivningscamps
 • 6-8 årlige iværksættercaféer med 75-100 deltagere
 • Videreudvikle på rådgivningstilbud
 • Understøtte virksomheders kapitalfremskaffelse bl.a. via etablering og implementering af Vækst Jammerbugt Invest A/S
 • Udvikle og understøtte stærke iværksætter- og virksomhedsmiljøer
 • Spotte og tiltrække kommende iværksættere fra uddannelsesinstitutionerne
 • Understøtte iværksættere der kan og vil, hvilket skal resultere i 5 vækstiværksætter forløb

A

Vi vil styrke samarbejdet lokalt og på tværs af handelsbyer med – og have fokus på at udnytte de muligheder, der ligger i forhold til at styrke handelslivet   

 • Fortsat afsøge nye forretnings- og afsætningsmuligheder for detail og turisme. Målet er 1 årligt koncept eller forløb
 • Etablere en stilling som citychef
 • Afholde 1 årligt stormøde for detailbranchen
 • Løbende afdække behovet for nye samarbejder og netværk i detailhandlen

A+I

Jammerbugten er Nordjyllands største turistdestination målt på antal overnatninger

 • Fastholde og styrke den hvervende markedsføring i forpligtende samarbejder mellem kommune og erhvervsliv, herunder kontante bidrag fra erhvervslivet
 • Sikre fortsat positiv udvikling i destinationerne Blokhus og Svinkløv / Slettestrand
 • Gennemføre kompetenceudvikling vedr. online markedsføring og sociale medier, herunder min. 4 netværksmøder
 • Arbejde med sæsonforlængelse inden for særligt outdoor og fødevarer
 • 2 % vækst i antallet af turismeovernatninger (ca. 30.000 årlige overnatninger)
 • Destinationsprojekt Blokhus-Løkken

I+N 

Gennemføre specialiserede udviklingsforløb, der understøtter det lokale erhvervslivs vækstpotentialer

 • Udviklingsforløb for lokale bygge- og anlægsvirksomheder
 • Netværk for detailhandlen
 • Netværk for campingerhvervet
 • Udvikling af nye tilbud målrettet fremstillingssektoren

I

Strategien ”Ildsjæle gør forskellen” lægger op til, at der i samarbejde med lokalsamfundene gennemføres lokale udviklingsprocesser, der skal danne grundlag for lokalsamfundenes udviklingsaktiviteter. De lokale udviklingsplaner kan dække flere landsbyer, og processerne koordineres med igangværende forløb som bl.a. ”Liv i By og Skole” og ”På Forkant”

 • Udviklingsplaner for 24 lokalsamfund (LUP)

I

Jammerbugt Kommune skal være kendetegnet ved at tilbyde gode fysiske og digitale rammevilkår, som fastholder og tiltrækker sunde virksomheder. Kombineret med en hurtig og løsningsorienteret kommunal service er dette medvirkende til, at det er attraktivt at drive virksomhed i Jammerbugt Kommune

 • Bidrage til sikring af digitale infrastrukturforbedringer
 • Påvirke politiske processer vedr. national infrastruktur, f.eks. tilblivelse af 3. limfjordsforbindelse
 • Sikre en nærværende og synlig dialog med virksomheder
 • Fortsat servicere virksomhederne ud fra en koordineret og løsningsorienteret tilgang på tværs af afdelinger og forvaltninger
 I

Masterplan Limfjorden

 • Gennemførelse af Masterplan
I

Understøtte de lokale ildsjæle og udviklingsprojekter

 • Sparring omkring projektudvikling, fundraising m.v. med minimum 10 lokalt initierede projekter
I

Udvikle eksisterende og nye events

 • XTERRA Slettestrand
 • Wind festival i Pinsen
 • Events under destinationsprojektet Blokhus – Løkken

I+N 

 (I) Igangværende          (A) Afsluttet         (U) Udsat          (N) Nyt 

Ressourcer

Opgave

Årsværk

Erhvervsudvikling

5

Turismefremme og turismeservice

5,5

Landdistriktsudvikling

2,5

Ledelse

1

I alt

14