Forsyning

Forsyningsafdelingen har som kerneopgave at sikre affaldsordninger med mening. Det skal ske

 • Under hensyn til miljø og ressourcer
 • Under hensyn til borgerne
 • I balance med vores omgivelser og vilkår

Vi driver ordninger for affald og genanvendelige materialer fra private og erhverv, i henhold til gældende love og planer. Det skal ske på et bæredygtigt grundlag og i overensstemmelse med affaldshierarkiet, således at der sker størst mulig genanvendelse, og så lidt som muligt forbrændes eller deponeres. Modellen for affaldsområdet skal resultere i rationel drift med gennemsigtig økonomi.

Affalds- og Ressourceplan 2014-2024 sætter retningen for kommunens indsatser på affaldsområdet. I planen er formuleret 11 konkrete initiativer til forbedring af affaldsordningerne i kommunen, øget genanvendelse og kommunikation med borgere og interessenter. Ambitionen er, at alle borgere skal føle sig klædt på til at bidrage til arbejdet hen mod en grønnere kommune. Der arbejdes strategisk med kommunikation og formidling.

Målet for kommunens varmeplanlægning er, at den skal fremme den mest samfundsøkonomiske, herunder miljøvenlige, anvendelse af energi til bygningers opvarmning og forsyning med varmt vand og inden for disse rammer at formindske energiforsyningens afhængighed af fossile brændsler.

Den kollektive trafik skal sikre god fremkommelighed overalt i kommunen, således at den offentlige servicetrafik understøtter mulighederne for bosætning i hele kommunen, og via transport til og fra uddannelsesinstitutioner er med til at sikre et kompetenceløft hos borgerne.

Forsyning administrerer taxi-tilladelser, udsteder tilladelser og har kontakten til taxi-vognmændene (ny taxilov træder sandsynligvis i kraft den 1. januar 2018).

Forsyning står for driften af de kommunale lystbådehavne, herunder oprensning af sejlrenderne før sæsonstart, udlejning af bådpladser og kontakt til havneopsynet. Forsyning samarbejder med interesseorganisationer om at øge kendskabet til lystbådehavne i kommunen.

Mål

Resultatkrav

Status

Kommunikationsindsatsen med borgere og kommunale institutioner skal øges

 • Udvikling af en ny kommunikationsplatform

 • En mobil informationsenhed skal være klar 1. oktober

 • Den aktive indsats over for kommunale institutioner skal i gang inden 1. juli 2016

A

Kollektiv trafik – forbedring af stoppesteder

 • Fjerritslev Busterminal skal opgraderes i 2017

 • Brovst Busterminal skal besluttes, om den skal flyttes ud til Vestergade inden 2018

 • Øvrige stoppesteder langs regionalruter og linje 12 skal opgraderes

I

I

I

Indføre indsamlingsordning for papir/karton og metal/plast som afløser for papirordningen

 • Den anden halvdel af kommunens beboelser skal have ny genbrugsordning inden 1. juni 2017

A

Kommunikationsindsatsen med borgere skal fortsat øges

 • Den nye kommunikationsplatform skal fortsat videreudvikles

 • I løbet af 2017 skal skraldekaravanen deltage i mindst 30 arrangementer

 • I løbet af 2017 skal skoletjenesten for affald og genbrug etableres og annonceres til kommunens skoler

A

”Vi tager skraldet” (affaldsindsatsen rettet mod de kommunale institutioner) skal færdiggøres

 • Senest 31. december 2017 skal de kommunale institutioner være gennemgået mhp. optimering af affaldsløsninger og affaldssortering

I

Genbrugspladserne skal opgraderes

 • Projekteringen af moderniseringen af Aabybro og Brovst genbrugspladser skal gennemføres (Projektering vedr. Aabybro Genbrugsplads er udsat til ultimo 2018)

 • Bygningsarbejder på Aabybro Genbrugsplads skal udføres i 2017 (anlægsarbejder vedr. udvidelse og ny haveaffaldsplads er udsat til 2019)

 • Bygge- og anlægsarbejder på Brovst Genbrugsplads skal opstartes i 2017 og færdiggøres i 2018

 • Inden 1. september 2017 skal Affaldscenter Udholm være retableret

I

 

U

 

I

I

Yderligere sortering af affald fra sommerhuse

 • Der skal udvikles et koncept for yderligere affaldssortering ved sommerhuse, i form af affaldsøer og/eller individuelle løsninger. Dette indbefatter øget informationsindsats

U

Bedre information på genbrugspladserne

 • I løbet af 2017 skal fraktionsnavne- og indhold på genbrugspladserne gennemgås og evalueres med henblik på at navngive og mærke fraktionerne på en måde, der giver mening for borgerne. Skiltningen på pladserne skal evalueres, og der skal arbejdes med en opgradering af personalets viden om formidling og vejledning

I

Tiltag for erhverv

 • I løbet af 2017 skal der laves en indsats målrettet erhvervet om deres muligheder og pligter for bortskaffelse af affald. Herunder muligheder for adgang til genbrugspladserne udenfor de bemandede åbningstider

I

Taxi-lovgivning

 • Implementering af evt. ny taxilov (træder sandsynligvis i kraft 1. januar 2018)

N

 (I) Igangværende          (A) Afsluttet          (U) Udsat          (N) Nyt 

 Delegering

Affald og Genbrug  

Opgaver

Forsyning

TMU / KMB

Administration og drift af indsamlingsordninger i henhold til affaldsregulativer 

Træffer afgørelse på baggrund af regulativer og lovgivning 

Affaldsregulativer godkendes af KMB 

Varsling af påbud 

Træffer afgørelse  

 

Påbud

Træffer afgørelse

 

Politianmeldelse

Træffer afgørelse

TMU orienteres

Varme  

Opgaver

Forsyning

TMU / KMB

Godkendelse af projektforslag, der er i overensstemmelse med varmeplanlægningen, og parterne er enige

Træffer afgørelse

 

Godkendelse af projektforslag, der ikke er i overensstemmelse med varmeplanlægningen, eller parterne ikke er enige

Indstiller

TMU godkender

Administration af varmeforsyningsloven

Træffer afgørelse

 

Varsling af påbud

Træffer afgørelse

 

Påbud

Træffer afgørelse

 

Politianmeldelse

Teknik- og Forsyningschefen træffer afgørelse på baggrund af indstilling fra Teknik- og Forsyningsafdelingen

TMU orienteres

Ressourcer

Opgave

Årsværk

Affald og genbrug

Administration og øvrige opgaver

Ledelse

0,25

I alt

5,25