Kultur og Fritid

Kultur og Fritid samarbejder med og understøtter foreninger og andre aktører omkring fritid og kultur i Jammerbugt Kommune. Målsætningen er at understøtte foreningerne i at have de bedst mulige forhold at drive deres aktiviteter under.

Konkret foregår det bl.a. ved at administrere Folkeoplysningsloven, at hjælpe foreninger med at søge eksterne midler eller kultur- og landdistriktsmidler, at sikre at vi har nogle gode fritidsfaciliteter; at hjælpe til med foreningsudvikling. jammerbugtbibliotekerne og Jammerbugt Kulturskole er professionelle kulturinstitutioner, som i samarbejde med Kultur og Fritid arbejder for et bredt kvalitetspræget kultur- og foreningsliv, som gør jammerbugt Kommune til godt sted at bo.

Folkeoplysningsudvalget  

Mål

Resultatkrav

Status

Folkeoplysningsudvalget oplever, at de får en god sekretariatsbehandling

 • Positiv tilbagemelding på evaluering

Bedre nyhedsformidling

 • Facebook bruges aktivt til nyhedsformidling

I

Hallerne

Mål

Resultatkrav

Status

Servicere de haller, som skal gennemføre halrenoveringer

 • Yde støtte til de nødvendige processer – herunder udbud og afleveringsforretningen

I

Sikre at hallerne bliver brugt mest muligt til gavn for brugerne

 • Implementere foreningsbooking og borgerbookning i alle hallerne

 • Arbejde sammen med hallerne om at få flere brugergrupper ind i hallerne

I

Erfa-møder på halområdet

 • Der afholdes kvartalsvise møder

Lokalhistorie  

Mål

Resultatkrav

Status

Lokalhistoriske foreninger oplever, at der sker noget på tværs af alle foreningerne i kommunen, som medvirker til at styrke egen forening og det lokalhistoriske arbejde generelt

 • Der gennemføres 1-2 fællesarrangementer årligt

 • Forvaltningens deltagelse i Lokalhistorisk Samråds møder

I

Kulturaftale Nordjylland - KulturKANten  

Mål

Resultakrav

Status

Jammerbugt Kommunes institutioner og foreninger har glæde af Kulturaftalen

 •  At kulturkonsulenterne er opsøgende i forhold til at skabe projekter på området

 • At kulturaftalens muligheder formidles til potentielle brugere og at disse, hvis nødvendigt, hjælpes til at ansøge samt gennemføre

I 

Kulturkaravanen implementeres

 • Den første Kulturkaravane gennemføres

I 

Venskabsbyer  

Mål

Resultatkrav

Status

Foreninger og skoler i Jammerbugt kommune oplever Venskabsbysamarbejdet som en mulighed for at opnå kulturel udveksling

Arbejdet og dermed udbyttet af venskabsbyerne bliver mere frugtbart

 • At en udveksling mellem elever fra Fjerritslev Gymnasium og elever i Tongzhou kommer nærmere en realisering

 • At der gøres status på venskabsbyområdet og eventuelt iværksættes relevante tiltag

 I

N

Kultur- og landdistriktsmidler  

Mål

Resultatkrav

Status

God sekretariatsbetjening i forhold til kultur- og landdistriktsmidlerne

 • Ansøgere til kultur- og landdistriktsmidler midler oplever, at de får hjælp til at søge midler til deres projekt – herunder at ansøgningen kvalificeres

I

Kulturområdet  

Mål 

Resultatkrav

Status

Der kommer flere tilbud om kunstskoler til børn i Jammerbugt Kommune

 • At Sommerkunstskolen fortsættes med fire hold på Bratskov i sidste uge af sommerferien

 • At der gennemføres Vinterkunstskole i uge 8, 2018 på Aabybro Bibliotek med tilskud fra BMMK (Børns Møde Med Kunst – ordning under Kulturaftale Nordjylland). ”2 x 2 dage for forskellige klassetrin. Et samarbejde mellem bibliotek og forvaltning

 • At der gennemføres Dramaskole i 2 weekender i januar 2018 med tilskud fra BMMK (Børns Møde Med Kunst – ordning under Kulturaftale Nordjylland). Et samarbejde mellem bibliotek og forvaltning

 • At der forsøges oprettet et Dramahold i Kulturskoleregi

 • At der arbejdes videre med etablering af Forfatterskole – gerne med gennemførelse i 2018

I/N 

Samarbejde med landdistriktsområdet omkring oprettelsen af et akademi for ildsjæle. Bl.a. Kulturelt Samvirke kommer med ideer til indhold

 • At der afvikles flere kurser / akademier i løbet af 2018

N

Samarbejdsprojekt med Statens Kunstfond om kunst i det offentlige rum i Fjerritslev i forbindelse med byfornyelse

 • At der etableres en bredt forankret projektgruppe

 • At der gennemføres en besigtigelsesdag

 • At der udvælges et kunstværk på baggrund af skitsekonkurrencen

 • At realiseringen af kunstværket påbegyndes 

 N

Kulturskolen  

Mål

Resultatkrav

Status

 Øget samarbejde med folkeskolerne

 • Etablering nye samarbejder og videreudvikling af eksisterende:

 • Musikartisten (Pandrup), som er kompagnonundervisning i folkeskolen i musik, bevægelse og drama. (folkeskole- og musikskolelærer underviser sammen)

 • Skoleorkester (Fjerritslev)

N/I 

Implementering af Talentarbejdet ”Musik i Fokus”

 • Etablering af ”Musik i Fokus” (MiF) hold 2- 3 steder i kommunen. MiF er en ny måde at undervise eleverne på, der tilgodeser det sociale og fællesskabsorienterede og en fleksibel og differentieret undervisning. Tilbuddet er en del af Kulturskolens talentarbejde og er støttet af Kulturstyrelsen

N

Øget samarbejde på andre afdelinger

 • Etablering af Lungekor for KOL-patienter i samarbejde med Sundhedsafdelingen. Lungekoret har tidligere være afprøvet som et ”pilotprojekt”, men søges nu gjort permanent

N/I

Jammerbugtbibliotekerne

Mål

Resultatkrav

Status

Øget samarbejde med institutioner, skoler og sundhedspleje. Formålet er øge læselyst, læsefærdigheder, sprogudvikling og kulturel aktivitet for børn

 • Konkrete aktiviteter og samarbejder:

  • Knæk koden for 4.klasser, Book-talk/forfatterbesøg for 3. klasser

  • Tegne-workshop for 2. klasserne

  • Forskningens Døgn

  • Sprogfitness for 0

  • Babycafé ca. 10 gange årligt

  • 2 års træf

  • Musikalsk legestue

  • Deltagelse i projekt sprogstart mm.

N/I 

Øget samskabelse med borgerne ved at give brugerne stor indflydelse på og ansvar for tilrettelæggelse og afvikling af større tiltag, som inddrager og bidrager til personlig udvikling og oplevelse af kvalitet i hverdagen

 • Oprettelse af en biblioteksklub, hvor vi i fællesskab planlægger kulturelle aktiviteter, som kan være svære eller uoverskuelige for den enkelte f.eks. Bogmesse, Kulturmøde, krimimesse mm.

N/I

Tiltrække et publikum som repræsenterer et bredt udsnit af borgerne i kommunen

 • Arbejde professionelt med arrangementsprogrammet, således at både børn og voksne tilbydes kulturelle arrangementer

 • Der udarbejdes et arrangementsprogram forår/efterår 

N/I

Andet

Mål

Resultatkrav

Status

Conventus udbredes mere

 • Flere foreninger tager Conventus i brug

 • Get Event-delen ibrugtages indledningsvis i enkelte foreninger, når modulet lanceres af Conventus

I

U

DGI-sundhed påbegyndes

 • Der uddannes instruktører fordelt rundt om i kommunen

 • Der oprettes hold på DGI-Sundhedsområdet

I

Formidling fra Fritid

 • Der udsendes nyhedsbrev ud til foreningerne mindst kvartalsvis

 

(I) Igangværende          (A) Afsluttet          (U) Udsat          (N) Nyt 

Ressourcer

Opgave Årsværk
Medarbejdere 4
Ledelse 1
I alt 5