Natur og Vandløb

Faggrupperne Natur og Vandløb har fokus på administrative opgaver inden for natur og vandløb. Herunder kan du se delegeringen til de to faggrupper. På siderne herunder kan du læse om de to faggruppers opgavevaretagelse samt deres mål, resultatkrav og ressourcer.

Delegering ​

Opgaver

Vand og Natur

TMU

Varsel om påbud

Træffer afgørelse

 

Påbud

Træffer afgørelse

 

Politianmeldelse

Afdelingschefen træffer afgørelse

Orienteres 

Dispensation / afslag efter naturbeskyttelseslovens §3

Træffer afgørelse om mindre indgreb i naturarealer af moderat værdi

 

Dispensation til søer i §3 vandløb

Træffer afgørelse

 

Øvrige dispensationer / afgørelser efter naturbeskyttelsesloven

 

Træffer afgørelse med mulighed for delegering

Tilladelser / afslag efter vandløbsloven

Træffer afgørelse

Træffer afgørelser i sager om regulativændringer, større reguleringsprojekter samt op- og nedklassificering af vandløb 

Andre afgørelser

 

Afdelingschefen beslutter om sagen / sagsområdet bør forelægges TMU