Natur

Faggruppen Natur har fokus på administrative opgaver inden for natur, naturpleje og rekreative tiltag. Opgaverne i Natur dækker både som myndighed og som facilitator for naturpleje.

I forhold Naturbeskyttelsesloven skal kommunen som myndighed sikre bevarelsen af de beskyttede naturarealer. Faggruppen arbejder aktivt på at løfte den opgave i en dialog med ejerne for at sikre forståelse for beskyttelsen, men også for at kunne indgå i en dialog om en eventuel efterfølgende pleje af arealerne.

Pleje af naturarealer har gennem mange år været et fokusområde. Faggruppen har i samarbejde med lodsejere og dyreholdere, med støtte fra statslige støtteordninger, gennemført en række projekter med rydning, hegning og afgræsning af naturarealer. I forhold til de rekreative tiltag vil der i 2018 blive arbejdet aktivt på at renovere og forbedre en række af de stier som Jammerbugt kommune er ansvarlig for.

Den gamle genbrugsplads Udholm er lukket og arealet skal retableres. I den forbindelse er der drøftelser med en række foreninger om at sikre faciliteter til rekreative formål på arealet. Der bliver faciliteter til hundetræning og en ”hundeskov”. Den gamle hal bliver genbrugt med lokaler til Moselaugets aktiviteter og mulighed for indretning af en indendørs bane til bueskydning. På sigt vil der også blive faciliteter til ridende og vandrende gæster.

Inden for naturområdet vil der blive arbejdet med en række større projekter. Gennemførelse af de to LIFE projekter i St. Vildmose og ved Lien vil fortsætte i 2018. Derforuden vil det tværsektorielle projekt Collective Impact i Thorup, Klim, Vust området også i 2018 være en arbejdsopgave.

Natur vil også indgå i række andre projekter. Et tværgående LIFE IP projekt i samarbejde med Naturstyrelsen Himmerland og en række andre kommuner.

Flere andre eksternt finansierede projekter med forskellige samarbejdspartnere er under opstart.
I forhold til de administrative opgaver vil der være fokus på afklaring af de uoverensstemmelser, der fulgte af den statslige genregistrering. 

Mål

Resultatkrav

Status

Lavbundsprojekter

  • Der gennemføres forundersøgelse for Hellede Sø og udarbejdes realiseringsprojekt

I

Udholm

  • Retablering til rekreative formål i samarbejde med foreninger og Jammerbugt Forsyning A/S

I

Afklaring af uoverensstemmelser efter genregistrering

  • Der gennemføres helhedsgennemgang for 4 ejendomme

U

Vandløbsmodel for Ryå

  • Der udarbejdes en dynamisk vandløbsmodel for Ryå og der beregnes på udvalgte scenarier

A

Åben land planlægning

  • Ny planlægning i det åbne land vil kræve en systematisk gennemgang og vurdering af naturområderne

I

 (I) Igangværende          (A) Afsluttet          (U) Udsat          (N) Nyt 

 Ressourcer

Opgave

Årsværk

Sagsbehandling, naturpleje og projekter

5,5 

Ledelse og faglig sparring

0,3

 I alt

5,8