Vandløb

Faggruppen Vandløb har fokus på administrative opgaver inden for overfladevand, vandløb mm. Indenfor overfladevand er den primære opgave at sikre, at kommunevandløb vedligeholdes i henhold til regulativerne, og at vandløbene i øvrigt lever op til regulativernes krav. Der føres løbende tilsyn med vandløbenes tilstand og vedligeholdelse. Derforuden gennemføres de vådområde- og restaureringsprojekter, som følger af Vandområdeplanerne.

I Overfladevand er der en række projekter som har forventet opstart i 2018. Det forventes, at der i løbet af 2018 skal startes forundersøgelser af tre kvælstofvådområder. Det ene er i Ryå og de to andre i oplandet til Ryå. Processen med gennemgang af små kommunale vandløb med henblik på nedklassificering til private vandløb forventes afsluttet i 2018.

Derforuden vil de projekter, der følger af Vandhandleplanen blive gennemført.

Mål

Resultatkrav

Status

Nedklassificering af offentlige vandløb

  • Processen med nedklassificering af kommunevandløb afsluttes

I

Vandløbsprojekter i henhold til Vandhandleplan

  • Der gennemføres 4 vandløbsprojekter som følge af Vandhandleplanen

I

Lavbundsprojekter

  • Der gennemføres forundersøgelse for Hellede Sø og udarbejdes realiseringsprojekt

I

Vådområder

  • Der forventes gennemført forundersøgelser på 3 vådområdeprojekter i oplandet til Ryå

I

Vådområdeprojekter

  • Vådområdeprojekt Haverslev Mølleå realiseres

  • Der gennemføres forundersøgelse af vådområdeprojekt ved Nr. Skovsgaard

A

 

A

Vandløbsmodel for Ryå

  • Der udarbejdes en dynamisk vandløbsmodel for Ryå og der beregnes på udvalgte scenarier

  • Vurdering af de udvalgte scenarier beregnet i den dynamiske vandløbsmodel for Ryå

A

 

A

 

Vandsikker Kommune

  • Der indsamles analyseresultater i fht. kvaliteten af badevand og svømmebade 

I

  (I) Igangværende          (A) Afsluttet          (U) Udsat          (N) Nyt 

 Ressourcer

Opgave Årsværk

Vandløb

3,5 

Ledelse og faglig sparring

0,3 

I alt

3,8