Teknik og Anlæg

Teknik og Anlæg arbejder for at sikre et velfungerende vejnet samt at fremme trafiksikkerheden og trafikafviklingen gennem en sammenhængende vejplanlægning og tidssvarende vejanlæg. Dette sker gennem varetagelse af opgaver inden for vejvedligeholdelse, trafikplanlægning samt myndighedsopgaver i henhold til vejlovgivningen.

Inden for vejvedligeholdelse prioriterer Teknik og Anlæg de tildelte ressourcer med henblik på at sikre, at de kommunale veje, stier, broer, vejbelysning og andet vejudstyr er i forsvarlig stand samt at den investerede vejkapital opretholdes bedst muligt. Dette sker gennem udbud af driftsarbejder med efterfølgende kontraktstyring samt samarbejde med kommunens egen entreprenørenhed Vej og Park. Herudover samarbejder Teknik og Anlæg med Sekretariat, Udvikling og Kommunikation i Aabybro omkring udbud og anlæg af offentlige byggemodninger.

Teknik og Anlæg arbejder med trafikplanlægning i forhold til at sikre sammenhæng, sikkerhed og fremkommelighed på det vejnet, kommunen administrerer. Sammenhængen sikres gennem samarbejde med Plan i forbindelse med deres udarbejdelse af planer mv. Sikkerhed og fremkommelighed sikrer Teknik og Anlæg bl.a. gennem revidering og realisering af Trafiksikkerhedsplan, Cykelstiplan samt fokus på anlæg eller udbygning af veje, fortove og cykelstier.

Teknik og Anlæg er vejmyndighed for alle kommunens veje med undtagelse af statsvejnettet. Som vejmyndighed samarbejder vi med kommunens gæster, borgere og virksomheder med henblik på at vejnettet er indrettet og anvendes i overensstemmelse med vejlovgivningen. Som vejmyndighed behandler vi henvendelser om; opgravning i vejareal, råden over vejarealer, adgang til vej, beplantning langs vej, opsætning af skilte mv. Det er også vejmyndighedens opgave at sikre, at de private fællesveje er i forsvarlig stand. Dette sker gennem vejledning, aftaler og afgørelser om nødvendig vedligeholdelse.

Mål

Resultatkrav

Status

Behandle indgående ansøgninger og henvendelser på en helhedsorienteret og professionel måde

 • Borgere og virksomheder oplever god og tilfredsstillende sagsbehandling

I

Revidering af cykelstiplan

 • Digitalisere eksisterende plan fra 2012 samt offentliggøre på hjemmesiden. Herunder værdisætte cykelstiønsker til politisk prioritering

I

Etablering af nye cykelstier

 • Ansøge central cykelpulje med henblik på politisk beslutning om etablering af nye cykelstier samt gennemføre anlæg heraf

I

Udbud af gadelys 2017-2023

 • Indgå kontrakt

A

Udbud af gadefejning og tømning af rendestensbrønde

 • Indgå kontrakt

A/N

Gennemføre trafiksikkerhedstiltag udpeget i Trafiksikkerhedsplanen

 • Realisering af projekter for afsatte anlægsmidler

I

Udarbejde Driftsplan i form af afrapportering for 2016 samt planlægning af driftsopgaver i 2017

 • Politisk vedtaget

A

Udarbejde Driftsplan i form af afrapportering for 2017 samt planlægning af driftsopgaver i 2018

 • Politisk vedtaget

N

Realisere anlægsramme på 6,5 mio. kr. på vejområdet 2017

 • Indstille projektforslag til frigivelse af anlægsmidler, udbyde og gennemføre projekter

I/A

Realisere anlægsramme på 6,0 mio. kr. på vejområdet 2018

 • Indstille projektforslag til frigivelse af anlægsmidler, udbyde og gennemføre projekter

N

Forbedring af infrastruktur Aabybro

 • Fastlægge ringvej samt realisere anlægspulje på 4 mio.

I

Etablere ny vej/stibelysning (Lys over land)

 • Realisere anlægspulje på 1 mio.

N

Gennemføre byggemodning

 • Aabybro, Horsbækken etape 1, ibrugtages 2017, mindre mangler udføres i 2018

I/A

Gennemføre byggemodning

 • Aabybro, Skovparken etape 4

A

Gennemføre byggemodning

 • Aabybro, Horsbækken Etape 2

I

Gennemføre byggemodning

 • Fjerritslev, Rugmarken

I

Gennemføre byggemodning

 • Pandrup, Klosterlunden

I

Gennemføre byggemodning

 •  V. Hjermitslev, ved Ingstrupvej

 N

Gennemføre byggemodning

 •  Pandrup, Jacobsvej

 N

Gennemføre byggemodning

 •  Saltum, ved Vestergårdsvej

(I) Igangværende          (A) Afsluttet          (U) Udsat          (N) Nyt 

Delegering

Opgaver

Teknik og Anlæg

TMU / KMB

Salg af del af offentligt vejareal 

Træffer beslutning i henhold til den udar­bejdede procedure 

Godkendt af KMB d. 18.12.2008

Administration af Vinter- og renhol­delsesregulativ 

Træffer beslutning i henhold til det god­kendte regulativ  

Godkendt af KMB d. 11.10.2007  

Drift og vedligehold af vejbelysning

Træffer beslutning i henhold til kontrakt med Thy Mors Energi A/S

Godkendt af sammenlæg­ningsudvalget d. 12.12.2006

Nedlæggelse af vejbelysning udenfor bysamfund

Træffer beslutning i henhold til det udar­bejdede oplæg

Godkendt af TMU d. 06.03.2009

Asfaltfunktionskontrakt

Træffer beslutning i henhold til kontrakt med Colas Danmark A/S

Godkendt af KMB Aabybro Kommune

Særlig servicevejvisning

Træffer beslutning i henhold til det god­kendte regulativ

Godkendt af KMB d. 23.08.2007

Råden over vej-, torve- og parkarea­ler

Træffer beslutning i henhold til det god­kendte regulativ

Godkendt af KMB d. 01.08.2008

Vedligeholdelse af private fællesveje

Træffer beslutning i henhold til den udar­bejdede procedure

Godkendt af KMB d. 22.03.2007

Ulovlige skilte i vejareal

Træffer beslutning i henhold til den udar­bejdede procedure

Godkendt af TMU d. 27.11.2009

Drift og vedligehold af vej- og fortovs­belægninger. Udbud og kontrahering

Træffer afgørelse

 

Drift og vedligehold af broer og rør­broer. Udbud og kontrahering

Træffer afgørelse

 

Øvrig administration af vejloven og

privatvejsloven

Træffer afgørelse  

 

Varsling af påbud

Træffer afgørelse  

 

Påbud

Træffer afgørelse

 

Politianmeldelse

Teknik- og Forsyningschefen træffer afgørelse på baggrund af indstilling fra Teknik og Anlæg

TMU orienteres

Udbud af bygge- og anlægsarbejder

Der er udarbejdet udbudsgrundlag for udbud af bygge- og anlægsopgaver i Jammerbugt Kommune

Besluttet i KMB d. 21.08.2008

Nedlæggelse og salg af vejareal i fuld bredde

Træffer beslutning i henhold til den udar­bejdede procedure

Besluttet i TMU d. 25.06.2010

Ressourcer

Opgave

Årsværk

Vejvedligeholdelse

1

Trafikplanlægning inkl. nyanlæg

1

Vejmyndighed

2

Ledelse

0,25

I alt

4,25