By og Land

By og Land blev skabt 1. april 2016 og har som hovedopgave fysisk planlægning og regulering af landbrugsområdet.

Målet for den kommunale planlægning i Jammerbugt Kommune er at skabe en langsigtet planlægning med en troværdighed, der sikrer, at såvel borgere som virksomheder der ønsker at investere i kommunen. Fritidsområdet vægter højt i planlægningen og Jammerbugt Kommune har over 8000 sommerhuse og en lang række turistrelaterede aktiviteter, som fylder meget i planlægningen.  

Planlægningen skal, ved hjælp af zonering i den fysiske planlægning, forebygge og hindre konflikter mellem forskellige funktioner. Det gælder bl.a. for tekniske anlæg, forurenende virksomheder, visse former for fritidsanlæg, vindmøller osv. For store dele af Jammerbugt Kommune vil sammenspillet mellem planlægning og landbrugets udviklingsmuligheder hænge tæt sammen.

På landbrugsområdet arbejdes der med at forebygge miljøproblemer i landbruget ved at vejlede omkring miljøforhold, udarbejde miljøgodkendelser, gennemfører miljøtilsyn og sikre den nødvendige opfølgning overfor konstaterede ulovlige miljøforhold.

Planlægningen skal bl.a. via landzoneadministrationen og planlægningen af det åbne land sikre, at der ikke sker en byspredning i det åbne land, og at landbrugserhvervet har udviklingsmuligheder samtidig med, at der er plads til natur og fritidsliv.

By og Land skal gennem den daglige sagsbehandling medvirke til, at der gennemføres en sikker og hurtig sagsbehandling i forhold til de mange godkendelser, anmeldelser, lokalplaner, byplanvedtægter og deklarationer som gælder i Jammerbugt Kommune eller for den enkelte virksomhed/landbrugsejendom. Sagsbehandlingen skal være kendetegnet af en høj faglig kvalitet. Planlægningen er også et vigtigt element i visionen om ”Mere i gang - flere i gang".

By og Land har 3 medarbejdere der varetager administrationen af GIS (Geografi Informations System), der løbende ændres og tilpasses tidens krav. GIS varetager desuden det overordnede arbejde med design og desktop publishing. GIS er tværfagligt og udmærker sig ved at være en servicefunktion for primært Vækst og Udvikling, men rækker også ud i andre forvaltninger.

Mål

Resultatkrav

Kvalitetssikring af sagsbehandlingen

 • Der skal i det daglige arbejde løbende ske tilretninger af procedurer, skabeloner mv.

 • Ligeledes skal der via dialog i faggrupper ske en løbende optimering af sagsbehandlingen 

Overholde statslige servicemål på husdyrsager

 • Højst 110 dages sagsbehandlingstid for §10

 • Højst 155 dages sagsbehandlingstid for §11

 • Højst 180 dages sagsbehandlingstid for §12

 • Højst 160 dages sagsbehandlingstid for §16

Masterplan Brovst

 • Masterplanen for Brovst skal færdiggøre i 2016 og arbejdet med at føre den ud i praktisk skal igangsættes

Masterplan Fjerritslev

 • Samarbejdet med borgerne for at gennemføre masterplanen skal fortsættes og der skal komme synlige resultater i løbet af 2016/17

Gennemføre miljøtilsyn på landbrug og virksomheder efter tilsynsbekendtgørelsen

 • Gennemføre 105 basistilsyn og 47 prioriterede tilsyn

Der skal udarbejdes lokalplaner som sikrer udviklingen

 • Plan skal udarbejde op til 10 nye lokalplaner pr. år for at sikre at planlægningen understøtter udviklingen 

Helhedsplan 17

 • Plan skal sammen med den øvrige del af afdelingen ”Plan og Miljø” påbegynde arbejdet med helhedsplan 17 i løbet af efteråret.

 • Arbejdet med ”Fremtidens landskab” skal afsluttes i 2016

Digitale kort

 • Sikre at administrationen har adgang til det de nødvendige kort og at der er gennemført en kvalitetssikring via Metadata-projektet

GIS udbredelse

 • GIS vil blive endnu bedre til at formidle de muligheder, som GIS har til både forvaltningerne og borgerne

Desktop

 • GIS vil fortsat tilbyde kvalificeret opgaveløsning indenfor design og Desktop Publishing

Ressourcer

Opgave Årsværk

Administration af lokalplaner, byplanvedtægter, landzonetilladelser, udstykning mv.

4

Udarbejdelse af lokalplaner, masterplaner og øvrige planprojekter

2,6

Landbrugsgodkendelser/tilsyn

5

GIS

3

Ledelse og faglig sparing

0,5

 I alt

15,1