Byg og Industri

Byg & Industri arbejder med 2 hovedområder – byggesager og miljøsager. Afdelingen arbejder altid på en helhedsorienteret sagsbehandling, således der sikres sammenhæng og høj kvalitet i sagsbehandlingen. Afdelingen har som overordnet mål at behandle de indkomne ansøgninger i overensstemmelse med den til enhver tid gældende lovgivning og indenfor den tidsramme, der er fastsat som servicemål i aftalen mellem KL og regeringen.

Byggesagsbehandlingen i Danmark er siden 2014 blevet mere digitaliseret via Byg og Miljø og der skal arbejdes på mindre borgerkontakt i sagerne. Det er dog stadig indstillingen i byggeafdelingen, at borgerne i den indledende fase skal kunne få hjælp og vejledning. Fra slutningen af 2016 skal de fleste sager modtages via Byg og Miljø. Dette er et fælles mål for de Nordjyske kommuner.

I 2016 står myndighedsbehandlingen på Industri også over for en digitalisering med anvendelse af selvbetjeningsløsninger for virksomhederne. Det betyder, at ansøgninger om miljøgodkendelse og spildevandstilladelser skal foregå gennem Byg og Miljø. Den samme udvikling ses på affaldsområdet. Det stiller krav til Industri om at medvirke til at høste effektiviseringsgevinster samtidig med, at serviceniveauet fortsat er højt.

Afdelingen arbejder med at forebygge miljøproblemer fra virksomheder ved at vejlede omkring miljøforhold, udarbejde miljøgodkendelser, tilladelser til spildevandstilslutninger til kloaksystemet, gennemføre miljøtilsyn og sikre den nødvendige opfølgning overfor konstaterede ulovlige miljøforhold.

Som en meget konkret sagstype står afdelingen for nedrivning af forfaldne bygninger – det skal stadigvæk være et fokusområde. Indsatsen fortsættes for at sikre, at de dårligste bygninger ikke skaber forslumring i kommunens yderområder. Ligeledes er der øget fokus på skimmelsvamp og PCB for at sikre, at der ikke er sundhedsskadelige boliger.

Afdelingen deltager aktivt i implementeringen af ”En indgang for virksomheder” og ”Netværk for Bæredygtig Erhvervsudvikling”. Begge projekter afspejler en arbejdsmetode, hvor servicering og facillitering af virksomhedernes ønsker og behov sættes i højsædet og kombineres med myndighedsopgaven. En metode, som teamet anvender i arbejdet med alle kerneydelser, hvor leverancerne foregår gennem en helhedsorienteret indsats med koordinering med andre faggrupper.  

Mål Resultatkrav
Sagsbehandlingstiden på byggesager sættes til:
Simple konstruktioner              40 dage
Enfamilieshuse                        40 dage
Industri og lager                      50 dage
Etagebyggeri, erhverv              55 dage
Etagebyggeri, boliger               60 dage

Miljøgodkendelser, Bilag 1      200 dage
Miljøgodkendelser, Bilag 2      130 dage
 
 • Der skal løbende laves analyser af sagsbehandlingstiden
.
En indgang for virksomheder
 • Byg og Industri har ofte en rolle i forbindelse med ansøgninger mv. fra virksomheder. Alle medarbejdere skal derfor arbejde ud fra den vision der er i ”én indgang"
Videreudvikle digitaliseringen af sagsbehandlingen
 • Arbejde for at alle miljøsager og byggesager modtages via Byg og Miljø
Sikre at alle byggesager bliver synlig på den kommunale hjemmeside
 • Åben adgang til SBSYS via Web-lager 
 • På sigt scanning af gamle byggesager 
Gennemføre miljøtilsyn på virksomheder efter tilsynsbekendtgørelsen
 • Gennemføre 66 basistilsyn og 17 prioriterede tilsyn
Opbygge et solidt samarbejde med Nordjyllands Beredskab
 • Udarbejde samarbejdsaftale med Beredskabet
Netværk for Bæredygtig Erhvervsudvikling (NBE)
 • Få 5 virksomheder med i projektet, samt miljøscreening på disse, hvor erhvervsudvikling, miljø og økonomi spiller sammen. Der kan være besparelser og konkurrencefordele ved det.
Forsvarlig håndtering af PCB-holdigt affald
 • Forbedre administrationspraksis i Miljø og Byg i nedrivningssager gennemføre dialogbaseret tilsyn på byggepladser
Udvikle mobilt tilsyn
 • Oprette kontrolprogrammer til virksomhedstyper
 • Teste og udvikle tilsynsrapporter
Nedrivning af forfaldne bygninger
 • Løbende opkøbe eller nedrive forfaldne bygninger

Ressourcer

Opgave Årsværk
Byggesagsbehandling 5
Administrativ arbejde med byggesager 2,4
Miljøsager / Industri 3,8
Jordforurening 1
Ledelse 0,5
Nedrivning af bygninger, skimmelsvamp mv. 1  ( under KFL )
 I alt  12,7 + 1