Ejendomscenter

Ejendomscenter Jammerbugt arbejder for at øge kvaliteten af de kommunale bygninger, herunder varetage ansvaret for teknisk service og rengøring. Målet er at sikre en tilstrækkelig vedligeholdelse, samt at agere med rettidig omhu, således at den investerede kapital opretholdes.  Med etableringen af ejendomscenteret sikres der en harmonisering og effektivisering af bygningsdriften. Ligeledes er etableringen med til at højne professionalismen. Ejendomscenter Jammerbugt er decentralt organiseret i fire områder, med én central administration. Hvert område har en områdeleder, der forestår driften af bygningerne i området.

Mindre om- og tilbygninger af kommunens ejendomme projekteres af ejendomscenteret, i forbindelse med større renoveringer og om- og tilbygninger bistår ejendomscenteret som rådgiver. I forbindelse med implementeringen af nyt drift- og vedligeholdelsessystem i 2016, er der investeret i REVIT, således at fremtidigt tegningsmateriale fremstår i 3D.

I henhold til energiplanen er det endvidere målet at udføre relevante energibesparende foranstaltninger med en tilbagebetalingstid på mindre end ti år.

Klima- og energiarbejdet har fået en stor rolle i Ejendomscenter Jammerbugts arbejdsopgaver. Målet er, at klima- og miljøarbejdet bliver integreret i det interne arbejde, og at der er kontinuerligt fokus på ressource-, miljø- og klimamæssige forbedringer. Kommunalbestyrelsen besluttede ultimo 2015 at deltage i den verdensomspændende klimakoalition ”Compact of Mayors”. Dette medfører, at der fremover skal arbejdes med såvel klimaforebyggelse som klimatilpasning for kommunen som geografisk enhed. Aftalen indebærer f.eks. at Jammerbugt Kommune inden for et år skal opgøre kommunens CO2-udslip for byggeri og transport og identificere klimarelaterede risici. Derudover er Jammerbugt kommune stadig klimakommune. Som følge af denne aftale med Danmarks Naturfredningsforening skal det CO2-udslippet for kommunen som virksomhed reduceres med 2 % pr. år indtil 2025. Derfor skal der hvert år udarbejdet et CO2-regnskab for Jammerbugt Kommune som virksomhed.

I ejendomscenteret arbejdes der med ”Vandsikker Kommune”. Certificeringen er udstedt af Rådet for Større Badesikkerhed, og Jammerbugt Kommune blev som den første danske kommune certificeret sidste år. Arbejdet omfatter forebyggende vandsikkerhed, udarbejdelse af retningslinjer for badeudflugter med børn i dagtilbud m.v. Derudover arbejdes der løbende med tilpasning af ordningen, idet Jammerbugt Kommune i 2017 skal recertificeres som Vandsikker Kommune.

Forsikring af kommunens bygninger forestås af Ejendomscenter Jammerbugt. Udlejning af kommunens ejendomme og jord, samt underskrivning af servitutter sker i Ejendomscenter Jammerbugt.

Alle budgetter for den samlede bygningsmasse er pr. 1/1-2016 samlet i Ejendomscenteret, som fremadrettet desuden har ansvaret for betalinger kontering, regnskab mv. Det samlede budget udgør ca. 45 mio.

Mål

Resultatkrav

Sikker implementering af Ejendomscenter Jammerbugt

 • Skabe tilfredshed blandt involverede parter

Sikre overholdelse af driftsbudget

 • Ejendomscenterets driftsbudget skal reduceres med 5,4 mio. kr. i 2016

Overholde energimærkningsordningen

 • Sørge for genmærkning af kommunale ejendomme
 • Udførsel af rentable projekter

CO2-reduktioner

 • Nedbringe CO2-udledningen med 2 % pr. år indtil 2025 for kommunen som virksomhed

Compact of Mayors

 • Status for udledningen af drivhusgasser og identificere klimarelaterede risici skal opgøres.
 • På baggrund af en række målsætninger for kommunen, både hvad angår klimaforebyggelse og klimatilpasning udarbejdes en handlingsplan. 

Udarbejdelse og arbejde med energiplanen for Ejendomscenter Jammerbugt

 • Udarbejdelse af ny energiplan for de kommende år
 • Gennemføre energibesparende tiltag med tilbagebetalingstid på mindre end 10 år
 • Energistyring af de kommunale ejendomme.

Drifte og vedligeholde de kommunale ejendomme

 • Implementering af et nyt drift- og vedligeholdelsessystem
 • Synliggørelse af efterslæb
 • At sikre tilstrækkelig vedligeholdelse
 • Agere med rettidig omhu således den investerede kapital opretholdes

Forsikring

 • Alle store som små forsikringsager indberettes af hensyn til statistik
 • Risikostyring

Udleje kommunale arealer og ejendomme 

 • At nedbringe antallet af tomme bygninger
 • Flere effektive m2

Professionel bygherrerådgivning

 • Sikre dette indenfor 1-2 år

Ressourcer

Opgave

Årsværk

Administration

Tekniskservice og rengøring 

120

 I alt

 126