Forsyning

Forsyningsafdelingen har som mål at tilvejebringe og drive ordninger for affald og genanvendelige produkter fra private og erhvervsdrivende, i henhold til gældende love og planer. Dette skal ske på et bæredygtigt grundlag, således at den affaldsmængde, der skal deponeres og forbrændes, nedbringes til det mindst mulige og således, der sker størst mulig genanvendelse. Modellen for affaldsområdet skal resultere i rationel drift med gennemsigtig økonomi.

Affalds- og Ressourceplan 2014-2024 sætter retningen for kommunens indsatser på affaldsområdet, hvor fokus bliver at øge genbrug af affald, og at arbejde for at ændre borgernes opfattelse hen imod at betragte affald som en ressource i stedet for affald. Ambitionen er, at alle borgere skal være klædt på til at deltage i arbejdet mod en grønnere kommune, og midlet er en velfungerende dialog og kommunikation.

Målet for kommunens varmeplanlægning er, at den skal fremme den mest samfundsøkonomiske, herunder miljøvenlige, anvendelse af energi til bygningers opvarmning og forsyning med varmt vand og inden for disse rammer at formindske energiforsyningens afhængighed af fossile brændsler.

Den kollektive trafik skal sikre god fremkommelighed overalt i kommunen således, at den offentlige servicetrafik understøtter mulighederne for bosætning i hele kommunen, og via transport til og fra uddannelsesinstitutioner er med til at sikre et kompetenceløft hos borgerne.

Forsyning administrerer taxi-tilladelser, udsteder tilladelser og har kontakten til taxi-vognmændene.

Forsyning står for driften af de kommunale lystbådehavne, herunder oprensning af sejlrenderne før sæsonstart, udlejning af bådpladser og kontakt til havneopsynet.  Forsyning arbejder på at få flere gæstesejlere i havnene ved øget markedsføring.

Forsyning udfører en del tværgående administrative opgaver, såsom udsendelse af dagsordener, SBSYS ambassadør m.v.

Mål

Resultatkrav

Indføre indsamlingsordning for papir/karton og metal/plast som afløser for papirordningen

 • Halvdelen skal kommunens beboelser skal have ny genbrugsordning inden 1. december 2016

Storskraldsordningen skal ændres fra ruteindsamling til bestillingsordning

 • Bestillingsordningen skal være i drift 1. januar 2016

Kommunikationsindsatsen med borgere og kommunale institutioner skal øges

 • Udvikling af en ny kommunikationsplatform

 • En mobil informationsenhed skal være klar 1. oktober.

 • Den aktive indsats over for kommunale institutioner skal i gang ingen 1. juli 2016.

Nye renovatører skal stå for indsamling af affald

 • 4. april 2016 skal nye renovatører til indsamling af dagrenovation hhv. genbrugsmaterialer være i drift.

Genbrugspladserne skal opgraderes

 • Inden 31. december 2016 skal projekteringen af moderniseringen af Brovst Genbrugsplads være 90 % færdig.

 • Inden 31. december 2016 skal de overordnede planer for modernisering af Aabybro Genbrugsplads være færdige.

 • Inden 31. december 2016 skal Affaldscenter Udholm være retableret.

Kollektiv trafik skal harmoniseres og koordineres

 • Koordineringsprojekt for den åbne kollektive trafik og skolebusser skal være færdig inden 1. juli.

Markedsføringen af lystbådehavnene skal optimeres

 • Flere gæstesejlere end i 2015.

Ressourcer

Opgave

Årsværk

Affald og genbrug

Administration og øvrige opgaver

I alt

6