Natur og Vandløb

Faggruppen Natur og Vandløb har fokus på administrativ opgaver inden for natur og vandløb.
Inden for overfladevand er den primære opgave at sikre, at vandløbene lever op til regulativernes krav. Der føres tilsyn med vandløbenes tilstand og det sikres, at de offentlige vandløb vedligeholdes i henhold til regulativerne. Derforuden gennemføres de projekter, som følger af Vandområdeplaner.
Inden for natur er der opgaver både som myndighed og som facilitator for naturpleje.
I forhold Naturbeskyttelsesloven skal kommunen, som myndighed, sikre bevarelsen af de beskyttede naturarealer. Faggruppen arbejder på at løfte den opgave i en dialog med ejerne for at sikre forståelse for beskyttelsen, men også for at kunne indgå i en dialog, om en eventuel efterfølgende pleje af arealerne.
Pleje af naturarealer har gennem mange år været et fokusområde. Teamet har i samarbejde med lodsejere og dyreholdere, med støtte fra satslige støtteordninger, gennemført en række projekter med rydning, hegning og afgræsning af naturarealer.

I For Natur og Overfladevand er der en række projekter som fortsættes i 2016.
For vandløbsområdet vil der være fokus på nedklassifikation af vandløb. De små kommunale vandløb vil blive besigtiget og det vil blive vurderet om de kan nedklassificeres til private vandløb. Derforuden vil et par af Vandhandleplanens projekter vil blive gennemført.
På strandene skal der gennemføres en overgang fra Blåflag til Vandsikker Kommune.
Inden for naturområdet vil der blive arbejdet med en række større projekter. 
Gennemførelse af de to LIFE projekter vil fortsætte i 2016. Derforuden vil teamet være projektleder på et tværsektorielt projekt Collective Impact i Thorup, Klim, Vust området og i et tværgående LIFE IP projektet i samarbejde med Naturstyrelsen Himmerland.
I forhold til de administrative opgaver  vil der være fokus på afklaring af de uoverensstemmelser, der fulgte af den statslige genregistrering. 

Mål

Resultatkrav

Gennemgang af offentlige vandløb med henblik på ned klassificering

  • 41 vandløb gennemgås og der skabes grundlag for vurdering af om de kan nedklassificeres

Vandløbsprojekter i henhold til Vandhandleplan

  • Der gennemføres 4 vandløbsprojekter som følge af Vandhandleplanen

Vådområdeprojekter

  • Vådområdeprojekt Haverslev Mølleå realiseres

Lavbundsprojekter

  • Der gennemføres forundersøgelse for Hellede Sø og udarbejdes realiseringsprojekt

Afklaring af uoverensstemmelser efter genregistrering

  • Der gennem føres helhedsgennemgang for 4 ejendomme

Vandløbsmodel for Ryå

  • Der udarbejdes en dynamisk vandløbsmodel for Ryå og der beregnes på udvalgte senarier

Vandsikker Kommune

  • Der opsættes ny information og hejses Vandsikker Kommuneflag på 9 strande og 2 havne

Ressourcer

Opgave

Årsværk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 I alt