Tranum Vandværk

Tranum Vandværk ligger midt i Tranum by i et parcelhuskvarter. Råvandet iltes i rislebakker og ledes gennem et råvandsbassin til behandling i et lukket filter, inden det ledes videre til en rentvandstank. Fra rentvandstanken pumpes vandet ud til forbrugerne. Bygninger og tekniske anlæg er i god stand. Tranum Vandværk leverer vand til størstedelen af Tranum og landejendomme omkring.

Grundvand 
Tranum Vandværk har 1 kildeplads med 2 indvindingsboringer (DGU nr. 25.50 og 25.362).

Grundvandet indvindes fra et grundvandsmagasin i skrivekridt. Grundvandsmagasinet har kun en delvis beskyttelse i form af et ikke sammenhængende lerlag af begrænset tykkelse. Vandtypen kan karakteriseres som D.

Vandværket er omfattet af Indsatsplan for Tingskov/Brovst og Pandrup.

Vandkvalitet
Drikkevandet er generelt af tilfredsstillende kvalitet og overholder kvalitetskravene. Nitratindholdet i drikkevandet er lavt. Der er konstateret N,N-dimethylsulfamid (DMS) i den ene boring, dog under grænseværdien.

De seneste vandanalyser kan ses her.

Forsyningssikkerhed
Tranum Vandværk har ringforbindelse til Langdal Vandværk. Forbrugerne kan herved forsynes ved forsyningssvigt.

Klimatilpasning
Vandværker i Jammerbugt Kommune skal være opmærksomme på sikring af bygninger og rentvandstanke i forhold til klimaforandringer. I 2022 er der udarbejdet en revideret klimatilpasningsplan, som indeholder en screening af klimarisici i hele kommunen. Klimatilpasningsplanen revideres løbende.

Klimatilpasningsplanen kan ses her.

Indvinding og vandforbrug

Indvindingstilladelse Udløber den 15. september 2047
Tilladt indvindingsmængde 33000 m3
Indvinding 18910 m3
Indvindingsreserve 42,7 %
Vandtab (spild) -0,6 %
Antal tilsluttede ejendomme 191

Status 2021 

Udvikling i planperioden 
I Tranum Vandværks forsyningsområde findes der et mindre antal enkeltindvindere, som ikke forventes at påvirke indvindingsmængden væsentligt. 

Der er i Helhedsplan21 ikke udlagt områder til nye beboelser eller erhverv i vandforsyningsområdet. Vandbehovet forventes derfor at være det samme i 2034

Tranum Vandværk har i dag en indvindingstilladelse på 33000 m3/år, hvilket på baggrund af ovenstående forventes at være tilstrækkeligt i forhold til det fremtidige vandbehov.

Lovkrav til de almene vandværker
Tranum Vandværk er ifølge lovkrav forpligtet til følgende:

Lovkrav Lovkrav opfyldt
Den driftansvarlige har gennemført kursus om almindelig vandværksdrift Ja
Den driftansvarlige har gennemført et kursus om grundlæggende hygiejne Ja
Vandværket har indført et kvalitetssikringssystem Ja
Vandværket har en hjemmeside, som indeholder de nødvendige oplysninger for deres forbrugere Ja/Nej
Vandforsyningen har et godkendt takstblad pr. 2021 eller senere Ja

Tabellen opdateres løbende.

Plan for Tranum Vandværk
For at leve op til målene i Vandforsyningsplanen skal Tranum Vandværk:

  • Følge udviklingen i råvandskvaliteten med fokus på N,N-dimethylsulfamid (DMS).

Tranum Vandværk skal arbejde for at følge målene i Vandforsyningsplanen. Følgende mål er vigtige for forsyningssikkerhed og økonomi:

  • Undersøge muligheden for samarbejde med andre vandværk, herunder fælles administration og ringforbindelser til nabovandværker.

Kontaktoplysninger
Tranum Vandværks hjemmeside.