Cyklistfaciliteter i by

Den oplevede tryghed i trafikken er afgørende for hvor mange der cykler og lader deres børn cykler. Gode ​​cykelforbindelser, i form af veje med cykelfacilliter, stiforbindelser og mindre befærdede veje, er afgørende for at vælge cyklen til transport mellem bolig og skole, arbejde, fritidsaktiviteter, kollektiv trafik og andre offentlige funktioner. 

I forbindelse med etablering af nye boligområder tilstræbes det, at de nye områder forbindes med det tidligere stinet i byerne. 

I byområder kan stinettet bestå af

  • Cykelstier langs veje  hvor cykelstien kommer på niveau med fortovet og kantstenen mod kørebanen beskytter cyklisterne mod de hårde trafikanter. Enkeltrettede cykelstier i begge vejsider vil ofte være den sikreste løsning for de bløde trafikanter, da de øvrige trafikanter er opmærksomme på, at der kan komme cyklister. 
  • Cykelbaner langs veje er plads til cyklister yderst på kørebanen. En cykelbane kan etableres, hvor kørebanen er bred nok til at reservere et område på mindst 1,2 meter inkl. 30 cm bred kantlinje. Cykelbanen adskilles fra kørebanen ved en ubrudt kantlinje og forsynes med cykelsymbol eller cykelstitavle. Bredde af den resterende kørebane skal mindst være 5,8 m ved etablering af ubrudt kantlinje. 
  • Stier i eget spor er ofte dobbeltrettede og kan benyttes af både cyklister / knallerter og fodgængere. Disse stier anlægges specielt som stisystemer i boligområder, gennem rekreative områder eller langs ​​trafikveje med begrænset antal sideveje og indkørsler. 

I forbindelse med at cyklistforhold forbedres, er det muligt at gøre krydsninger sikre og trygge for de bløde trafikanter. Der skal være god oversigt for de krydsende parter, og de bløde trafikanters krydsning af en større vej kan fx understøttes af en krydsningshelle. 

Stikrydsninger kan oprettes som:

  • Niveaufri krydsninger:  Fuldstændig adskillelse af bløde og hårde trafikanter ved fx tunnel eller bro. En meget bekostelig løsning. Nogle tunneller kan opleves utrygge at bevæge sig igennem. Anlægget skal udformes, så det virker logisk for trafikanterne at benytte den niveaufri krydsning.
  • Vigepligtsregulerede kryds: I krydsninger, hvor en cykelsti skærer en lokalvej med lille trafikmængde og lav hastighed, og hvor cykel-, gang- og knallerttrafikken er meget stor, kan vejtrafikken gives ubetinget vigepligt ved bl.a. ved lave overkørsler.  
  • Fartdæmper på vejen : Hvis bilernes hastighed ønskes dæmpet i og omkring en krydsning kan fartdæmpende foranstaltninger anvendes, bl.a. bump før og efter krydsningen, anlæg af krydsningen på en hævet flade, forskydning eller indsnævring af kørespor eller helleanlæg