Beskrivelse af de væsentlige miljøproblemer

De væsentligste miljøproblemer som drift af landbrug og virksomheder kan medføre er:

  • Forurening af jord, grundvand, vandløb, fjord og hav.
  • Påvirkning af kloaksystemer og renseanlæg
  • Påvirkning af naturområder
  • Luftforurening
  • Nabogener i for af støj, vibrationer, lugt, støv, fluer, lys mm

Forurening af jord, grundvand, vandløb, fjord og hav kan ske ved forkert opbevaring og håndtering af kemikalier, spildevand, affald, husdyrgødning og ensilage. Under tilsyn kontrolleres opbevaring af farligt affald, olietanke, kemikalier og gylletanke.

Renseanlæg og kloaksystem kan påvirkes af spildevand med uønskede stoffer, som kan skade kloaksystem (korrosion, tilstopning) eller hæmme renseeffekten på renseanlæg. Herved sker der risiko for udledning af miljøskadelige stoffer til vandløb og fjord.
Ved tilsyn er der derfor også fokus på spildevandstilladelser og krav om egenkontrol af spildevand. Kommunen tjekker tømning af olie- og fedtudskillere. Desuden kontrolleres om der sker udledninger af stoffer, der ikke er givet tilladelse til.

Naturområder påvirkes af luftemissioner fra både landbrug og virksomheder. Det sker bl.a. via ammoniakfordampning fra stalde, gødning og afgrøder der resulterer i nedfald af kvælstof. Luftemissioner fra virksomheder kan også indehold kvælstof samt en lang række andre skadelige kemiske forbindelser, der har skadelige effekter på miljøet, naturen og mennesker.

Gener for omkringboende kan ske fra flere aktiviteter på virksomheder og landbrug. Støjgener kan komme fra maskiner, redskaber, intern transport, ventilationssystemer og midlertidige byggeaktiviteter mm. Lugt kan komme fra udsugningssystemer fra stærk lugtende processer som finder sted på fx husdyrproduktion, fødevare- og fodervirksomheder, forbrændingsanlæg, malerkabiner og undervognsbehandlere. Omboende kan også blive generet af støv, vibrationer, fluer, lys eller anden påvirkning, der skyldes landbrug eller virksomheder.

Stort set alle virksomheder og landbrug producerer affald, og det er vigtigt, at det bliver sorteret rigtigt, så farligt affald håndteres og bortskaffes korrekt og genanvendeligt affald bliver genbrugt.