Hvilke virksomheder og landbrug fører Jammerbugt Kommune tilsyn med?

Kommunen er tilsynsmyndighed på næsten alle virksomheder og landbrug i Jammerbugt Kommune, det er dog ikke alle, hvor der er krav om miljøtilsyn. I kommunen er der 9 virksomheder hvor Miljøstyrelsen er tilsynsmyndighed, det er bl.a. affaldsdeponier, renseanlæg og større virksomheder. Her er Jammerbugt Kommune tilsynsmyndighed på spildevandsforhold. På de virksomheder og landbrug, hvor der ikke er krav om rutinemæssige tilsyn, kommer vi på besøg, hvis vi modtager klager over f. eks støj, røg, fluer eller hvis vi har mistanke om overtrædelse af miljølovgivningen.

I tabellen ses antallet af virksomheder, hvor der er krav om rutinemæssige tilsyn.

 

IED- virksomheder er særlig store miljøgodkendte virksomheder omfattet af bilag 1 i bekendtgørelsen om godkendelse af listevirksomheder. IE-husdyrbrug er husdyrbrug, som er godkendt til flere end 750 stipladser til søer, flere end 2.000 stipladser til fedesvin (over 30 kg) eller flere end 40.000 stipladser til fjerkræ, efter § 16 a , stk. 2, i husdyrbrugloven3 , § 12 , stk. 1, nr. 1-3, i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug4 eller § 33 i lov om miljøbeskyttelse5 . I bilag findes en liste over IE Landbrug i kommunen.

De større landbrug og virksomheder, der har en miljøgodkendelse, samt maskinværksteder omfattet af branchebekendtgørelsen, skal vi besøge mindst hvert 3. år. De mindre virksomheder og landbrug skal vi besøge mindst hvert 6. år.

Udover denne minimumsfrekvens (hvert 3. eller 6. år) skal virksomhederne og landbrugene miljørisikovurderes. Vurderingen bruges til at udvælge virksomheder/landbrug, der skal have tilsyn oftere end hvert 3. eller 6. år. Efter hvert tilsyn kan risikoscores justeres, indenfor rammer fastsat af Miljøstyrelsen. Vurderingen laves bl.a. på baggrund af virksomhedens eller landbrugets placering i forhold til forureningsfølsomme områder samt regelefterlevelse i forhold til de gældende miljølove, bekendtgørelser og retningslinjer.