Tilsynstyper

Vi udfører forskellige typer af tilsyn; basistilsyn, prioriterede tilsyn, kampagnetilsyn, § 9-tilsyn, opstartstilsyn og lukkesyn.
Ved et basistilsyn tjekkes fysisk op på alle miljøforhold på virksomheden eller landbruget og evt. også vilkår i miljøgodkendelse og egenkontrol i form af analyser og rapporter.

Et prioriteret tilsyn er et målrettet tilsyn, der fastlægges ud fra miljørisikovurderingen og har fokus på de særlige miljøforhold eller aktiviteter, der ligger til grund for scoren i miljørisikovurderingen. Meningen med de prioriterede tilsyn er at koncentrere tilsynsindsatsen der, hvor der er størst risiko for miljøet.

Kommunen udfører årligt 2 miljøtilsynskampagner, der kan være målrettet en bestemt branche eller miljøtema. Et kampagnetilsyn kan udføres som led i et basistilsyn, eller kan udføres på virksomheder eller landbrug, både hos dem, hvor der er krav om regelmæssigt tilsyn og dem uden.

§9-tilsyn udføres ved akutte forureningsuheld, når kommunen modtager klager over landbrug eller virksomheder, eller når vi laver opfølgende tilsyn på påbud og indskærpelser.

Opstartstilsyn udføres i forbindelse med at en nyetableret virksomhed har fået miljøgodkendelse eller at et maskinværksted har anmeldt sig. Her kontrollere kommunen om virksomheden overholder de vilkår der er givet i godkendelsen eller om maskinværkstedet har etableret sig i henhold til det ansøgte i forholdt til maskinværkstedsbekendtgørelsen. Et opstartstilsyn skal udføres indenfor 3 måneder efter at virksomheden er sat i drift, har anmeldt sig eller har fået en miljøgodkendelse.

Jammerbugt Kommune gennemfører som fast rutine et lukkesyn efter ophør af virksomhed, hvor der vurderes en potentiel forureningsrisiko. Lukkesynet omfatter primært kontrol med om driften er lukket helt ned, herunder om udskilleranlæg er tømt eller frakoblet, og om der er efterladt oplag af farligt affald eller kemikalier.