Definition af en skolerute

En skolerute er i denne sammenhæng defineret som en rute via en vej eller sti i eget tracé mellem et større boligområde og en skole, som er udformet med stor hensyntagen til gående og cyklende trafikanter.

Det betyder, at de veje, som eleverne enten skal krydse eller færdes langs, skal have en funktion og udformning, der i høj grad tager hensyn til lette trafikanter. Det vil sige, at medmindre hastighedsniveauet er lavt eller, at der er tale om lokalveje med lav trafikbelastning, så:

  • skal vejstrækninger, der indgår i en skolerute, enten have cykelsti/-bane eller være hastighedsdæmpede,
  • skal krydsninger af veje være regulerede med f.eks. hævede flader eller krydsningsheller.

Med udgangspunkt i vurderingen af elevernes rutevalg er der udpeget en række direkte og logiske skoleruter mellem de større boligområder og skolerne. De udpegede skoleruter er fokuseret omkring byområderne, hvor der færdes flest elever.

Ruterne er så vidt muligt indpasset i den eksisterende trafikstruktur for at minimere behovet for fysiske ombygninger. Det betyder, at skoleruterne fortrinsvist følger lokalveje eller stier i eget tracé. Trafikveje indgår så vidt muligt kun i skolerutenettene, hvis der er cykelstier/ -baner langs vejene, eller hvis de er hastighedsdæmpede. Ruterne er desuden udpeget under hensyntagen til eksisterende sikre krydsningspunkter.

Kommunens vejklassificering
Kommunens veje er inddelt i 4 vejklasser, hvor vejklasse 1 og 2 omfatter det overordnede vejnet. Vejklasse 3 og 4 omfatter fordelingsveje og lokalveje, herunder også boligveje. Vejklasse 1 og 2 er i denne rapport benævnt trafikveje, mens veje i vejklasse 3 og 4 er benævnt lokalveje

Trafikbelastningen og hastighedsniveauet på de enkelte veje har ligeledes indgået som en parameter ved udpegning af skoleruterne. Jammerbugt Kommune foretager løbende trafikmålinger for de identificerede skoleruter for at kvalificere eventuelle problemstillinger.