Potentielle skolevejsprojekter

De udpegede anbefalede skoleruter er besigtiget med henblik på at vurdere ruternes egnethed som skolerute. I forlængelse heraf er der identificeret lokaliteter, hvor der bør ske ændringer. Desuden er lokaliteter, hvor der er problemer med trafiksikkerheden eller trygheden udpeget med henblik på at gennemføre forbedringer.

Derudover er skolernes ankomstarealer besigtiget for at vurdere om de er indrettet med størst mulig fokus på trafiksikkerhed og tryghed for skolens elever uanset om de færdes til og fra skole med bil, bus, cykel eller som gående.

Samlet set er der udarbejdet en projektliste per skole. Listen indeholder projekter, som Jammerbugt Kommune vil arbejde for at gennemføre.

Flere af kommunens elever skal krydse eller færdes langs en af de statsveje, der forløber gennem kommunen, for at komme til og fra skole. Der er derfor udpeget lokaliteter, hvor der ønskes gennemført stiprojekter på statsveje, som kommunen går i dialog med Vejdirektoratet om at få etableret. Dette er behandlet i Statsvejnettet.

Der er på baggrund af de beregnede elevstrømme endvidere udpeget en række mulige stiprojekter i åbent land. Disse er behandlet i Potentielle stiprojekter i åbent land.