Vurdering af rutevalg

Skoleruterne er udpeget med udgangspunkt i en vurdering af elevernes færden. Vurderingen blev i skolevejsanalysen fra 2012 foretaget ud fra en beregning af samtlige elevers korteste rute mellem deres hjem og skole. Ved beregningen blev det forudsat, at eleverne både kan benytte veje og stier i eget tracé. Der blev i beregningen således ikke taget højde for, at nogle elever bliver kørt til skole af deres forældre eller med bus / tog / taxa.

Beregningen indikerer således, hvor der potentielt set kan være et stort antal gående eller cyklende elever. De beregnede elevstrømme fremgår af notatet "Skolevejsanalyse - Beregning af elevstrømme 2012" udarbejdet af COWI.

I opdateringen af skolevejsanalysen er de beregnede skoleruter fra den gamle skolevejsanalyse revurderet ud fra nye boligområder og nye stiforbindelser, der er blevet etableret siden 2012. Herudfra er de tidligere udpegede anbefalede skoleruter blevet konkretiseret og udbygget med et større rutenet.