Klimatilpasningsplan 2022

Jammerbugt Kommune er kendetegnet ved meget store åbne og flade vidder, og består af store natur- og landbrugsarealer. Kommunen har 92 km kyst og grænser op til både Vesterhavet og Limfjorden. Store dele af kommunen er gammel, lavtliggende havbund. I de senere år har vi set en stigende nedbørsmængde, særligt i efterårs- og vinterperioden, som har medført en stigning i det terrænnære grundvand, som i forvejen står højt i store dele af kommunen. Det har ført til, at der i længere perioder opleves vandlidende arealer, hvilket er til gene for borgere, erhverv og besøgende i kommunens byer, land- og kystområder. 

Kommunen har ikke en historik for store klimahændelser, hvor beredskabet har spillet en rolle. Det forventes heller ikke i den nærmeste fremtid, at der sker den type af hændelser, som ses andre steder i Danmark ved stormflod eller skybrud. Det eneste opmærksomhedspunkt er højden på digerne mod Limfjorden på mindre strækninger.

Klimatilpasningsplanen har derfor størst fokus på det terrænnære grundvand, som er en kompliceret udfordring, både fordi der mangler viden og den lovgivningsmæssige ramme for handlinger.

Klimatilpasningen er et tema, som går på tværs af sektorer. Løsninger bør skabes gennem dialog og samarbejde mellem myndigheder, forsyning, organisationer, virksomheder og borgere, så der opnås helhedsorienterede synergier og gevinster i et bredere perspektiv. I Jammerbugt Kommune skal klimatilpasningen være en dynamisk indsats, der løbende ajourføres med nyeste viden om klimaudfordringer og mulige løsninger.