Vandløb

Vandløb og oversvømmelser

Fremtidens vådere vejr vil føre til øget afstrømning i vandløbene, og dermed også øget risiko for oversvømmelse af de vandløbsnære arealer. Allerede i dag findes der arealer langs særligt Ryå, som oversvømmes ved store mængder nedbør.

Ifølge GEUS vil en 100 års afstrømningshændelse i 2050 medføre en stigning på 10-20% i vandføringen. Det er vanskeligt at omsætte en bestemt vandføring i et vandløb til en eksakt vandstand i vandløbet, idet vandstanden vil afhænge af forholdene i vandløbet på afstrømningstidspunktet. Vandets strømning ændres alt efter, om hændelsen finder sted i sommerperioden, hvor der er meget grøde i vandløbet, eller om den finder sted i vinterhalvåret, hvor vandløbet er grødefrit. I en rapport fra Miljø- og Fødevareministeriet fra 2017 peges der på, at der kan forventes mellem 50 og 100 pct. mere vand i danske vandløb spidsbelastninger frem mod 2050. Det er store mængder, der er tale om. Klimaændringerne vil således medføre en forværring af oversvømmelseshændelserne. De værdier, der trues af oversvømmelser fra vandløb i Jammerbugt Kommune, udgøres stort set udelukkende af landbrugsinteresser. Enkelte steder vil der dog også være ejendomme i det åbne land, som kan blive påvirket.

Klimatilpasning langs vandløbene er en udfordring. Det strømmende vand kan ikke begrænses eller standses lokalt. Det flytter sig blot, og en løsning, der lokalt skal forhindre f.eks. en oversvømmelse, vil ofte ikke gøre andet end sende problemet videre til et andet sårbart sted langs åens løb. Især langs de store åer er en holdbar klimatilpasning en fælles opgave, hvor et væld af interesser skal inddrages: Lokale lodsejere langs åen, den fortsatte udvikling af byerne i åens opland, landbruget i området, naturen i og omkring vandet også efter åens udløb og mange flere. Interesser, der som udgangspunkt kan være modstridende, men skal forenes for at skabe de varige løsninger.

Oplandet til Ryå (det store gule område) breder sig ud over store områder i både Jammerbugt og Brønderslev Kommune.

I Jammerbugt er det primært Ryå, som giver de største udfordringer. Ryå løber både i Jammerbugt og i Brønderslev Kommune og har i Jammerbugt Kommune et opland på 590 km2, som afvander til vandløbssystemet. Ryå er i dag udfordret på forskellig vis bl.a. ved hyppige oversvømmelser af vigtige og intensivt dyrkede landbrugsområder. Udfordringerne omkring Ryå forventes forværret dels på grund af stigende nedbør og højtstående terrænnært grundvand i oplandet, men især også fordi Ryå i situationer med højt vandstand i Limfjorden oplever penetrering af fjordvand som en ekstra forværring af vandstanden. Fjordvandet kan sporet helt op til den hvide bro beliggende ca. 21 km. opstrøms Limfjorden. 


Kompleksiteten ved vandløbsoversvømmelser 

For at imødekomme udfordringerne med oversvømmelser fra vandløb, skal der tænkes i helheder og findes samlede og fælles løsninger på, hvordan de øgede mængder vand skal håndteres. Både på kort og langt sigt. Løsninger kan være eksempelvis at begrænse udledningen af vand til åer og vandløb gennem etablering af lokal håndtering af nedbør i byerne med afledning og nedsivning, som holder vandet ude af åsystemet, og at satse på mindre dræning af landbrugsjorden, evt. med omlægning af landbrugsproduktionen på visse marker.

Det kan også være en løsning at holde vandet tilbage midlertidigt forskellige steder, så mængden af vand kan kontrolleres. Det kan eksempelvis ske ved at tillade oversvømmelse af marker eller lavtliggende områder i perioder med spidsbelastning, de såkaldte vand-holdepladser.

En løsning kan også være at få vandet hurtigere gennem åerne ved at etablere parallelle løb på dele af vandløbsstrækningerne, grave dem dybere eller fjerne barrierer, som bremser vandets fart, eller i yderste konsekvens bygge diger langs bredden, så vandløbene ikke kan gå over deres bredder.

Ingen løsninger giver dog en fuld sikkerhed. Lokal afledning og nedsivning af regnvand kan ende med at sende vandet ud i vandløbene alligevel gennem de øverste jordlag og højtliggende grundvandsmagasiner. Oversvømmelse af områder kræver, at vandet på et senere tidspunkt kan ledes tilbage i åen. Desuden er det en løsning, som kræver plads, og oversvømmelse af lavtliggende områder kan endvidere skade, eller helt ødelægge, sårbare naturområder. Hurtigere gennemløb og diger vil altid have begrænset kapacitet, og uddybning og digebyggeri kan være voldsomme indgreb i den natur, der i andre sammenhænge gøres mere og mere for at beskytte.

 

 

FAKTABOKS: Projekt Helhedsplan for Ryå

I Projektet "Helhedsplan for Ryå" arbejdes der med at udvikle en helhedsløsning på de mange muligheder og udfordringer, herunder afvandingsproblemer, som eksisterer i Ryå og opland. Projektet har til formål at sikre en mere optimal ressourcefordeling og skabe synergieffekt mellem de forskellige interesser. Dette sker ved at arbejde aktivt med en oplandstankegang og øget lokal inddragelse. Tanken er, at en helhedsplan skal sikre, at hensyn til klimapasning, afvanding, natur- og miljø og ikke mindst udvikling og interesser varetages og koordineres bedst muligt.
Projektet er et samarbejde mellem Jammerbugt Kommune og Brønderslev Kommune og finansieres gennem Interreg-midler.

Lokal viden og inddragelse af oplandsinteresser er centralt for arbejdet med en helhedsplan for Ryå. Det er lokalt de gode løsninger skal findes og hvor opbakning til at få dem gennemført opnås. Derfor vil lokale aktører, specielt lodsejere, blive inddraget i projektforløbet, og give mulighed for at bidrage med viden, løsningsforslag, bekymringer eller hvad der nu måtte være behov for. På den måde kommer der en kobling mellem virkeligheden i Ryå og opland, hvor man får mulighed for at bidrage med lokalt input til de politikere, som sidder med den endelige afgørelse over, hvilke løsninger, der bør realiseres.