Handlinger

På baggrund af værdikortlægningen er der formuleret handlinger på kort sigt, mellemlang sigt og lang sigt. Handlingerne er et udtryk for, hvordan de opstillede målsætninger kan realiseres

Handlingerne på kort sigt kan overordnet inddeles i 4 kategorier som repræsenterer det overordnet mål. 

Kategori:  Beskrivelse
1 - Kommunikation til borger, virksomheder m.fl. Handlingerne i denne kategori orienterer sig primært ud mod borgere og virksomheder i Jammerbugt Kommune. Handlingerne består i at give borgere og virksomheder mere information omkring mulige tiltag for at mindske skadesomkostninger når vandet kommer.
2 - Intern organisering og forankring Handlingerne i denne kategori orienterer sig internt i forvaltning og omhandler handlinger som oprettelse af en tværfaglige klimagruppe, samt udarbejdelse af procedurer for at sikre at klimatilpasning indtænkes i alle relevante planer og indsatser.
3 - Data, mere og bedre viden Handlingerne i denne kategori skal sikre at vi får bedre data og dermed et endnu bedre beslutningsgrundlag i arbejdet med klimatilpasningen. Vi har, i forvaltningen, en del såkaldte "skuffedata", dvs. data som findes i pdfér og Excel-ark. Ved at digitalisere disse data kan de indgå til at forbedrede screeningsværktøjer og giver mere viden på tværs af fagområder.
4 - Anlægsprojekter - Jammerbugt Forsyning A/S Der er ikke udpeget særlige anlægsprojekter i klimatilpasningsplanen, da Jammerbugt Forsyning A/S er i gang med en klimasikring af byer gennem separatkloakering. Handlingen her er at fastholde fremdriften af den eksisterende plan for separatkloakering som ses i Spildevandsplan 2020-2025.

 

Handlinger på kort sigt (-2027)

 • Indarbejdelse af klimatilpasning som emne ved revision af vandløbsregulativer, bl.a. Ryå 
 • Implementere administrationsgrundlag for håndtering af vand i lokalplanlægning
 • Ved revision af kommuneplan, beredskabsplan og øvrige sektorplaner hvor klimatilpasning har relevans, skal klimatilpasning indarbejdes i den nye plan
 • Potentialer ved klimatilpasningsindsatser drøftes løbende i regi af Klimapartnerskabsaftalen med landbruget 
 • Lovgivningen adresserer endnu ikke terrænnært grundvand og borgerne er derfor alene ansvarlige for at håndtere udfordringer med terrænnært grundvand. Når ny lovgivning foreligger, undersøges hvilke muligheder loven giver for at afhjælpe problemer med terrænnært grundvand.
 • For at opnå mere viden om dynamikken i det terrænnære grundvand udvælges områder, hvor IoT sensorer etableres
 • Orientere borgere, sommerhusejere og virksomheder om muligheder for handling ved oversvømmelser
 • Implementere signaturprojekt "varsling af oversvømmelser" til relevante interessenter
 • Opdatere data i fællesoffentlige dataregistre
 • Lovgivning om ammoniak udfordrer landmændenes råderum til anlæggelse af minivådområder (se faktaboks) - Jammerbugt Kommune vil fortsætte italesættelsen på politisk niveau og i relevante fora 
 • Formalisere arbejdet med klimatilpasning i forvaltningen
 • Færdiggørelse af separatkloakering i Fjerritslev og Halvrimmen 

Handlinger på mellemlang sigt (-2035)

 • Diger og kyststrækninger risikovurderes i henhold til ny viden
 • Igangsættelse af undersøgelser som afsæt for evt. naturgenopretning af strandenge
 • Kortlægning af sårbarheden af §3 hedeområder, hvor det terrænnære grundvand står så højt at det ændrer i naturtypen (er afhængig af handling om mere viden om dynamikken i det terrænnære grundvand) 
 • Kommunikation med pumpedigelag
 • Separatkloakering i byer med fælleskloakering

 

Handlinger på lang sigt (-2050)

 • Prognoser og data for effekterne af klimaforandringerne ændrer sig løbende. Vi vil løbende tilpasse klimatilpasningsindsatsen til ny viden