Erosion

Erosion ved kysterne

Klimaforandringerne vil uden tvivl skabe større erosionspres på en del af de danske kyster. En fremtid med højere vandstande, flere og mere ekstreme storme og øget nedbør fører til øget erosion af kysterne. Der vil derfor være behov for strategier for enten at acceptere, at risikoen stiger, eller arbejde på at reducere den. Eksisterende erosionsbeskyttelse i form af sandfodring, høfder, bølgebrydere og skråningsbeskyttelser kan dimensioneres til de fremtidige klimaændringer, hvis det er det, der ønskes. Høfder, bølgebrydere og skråningsbeskyttelser nedsætter dog kun erosionshastigheden og hvis der ikke tilføres supplerende sediment, eksporteres erosionsproblemet til de nedstrøms kyststrækninger. Tilførsel af sediment (kystfodring) imødegår det grundlæggende problem på en erosionskyst, nemlig at der føres mere sediment væk fra kysten, end der tilføres. 

Faren for erosion er defineret som sandsynligheden for og omfanget af en kysttilbagerykning. Det vil sige hvor stor en del af kysten, der potentielt eroderes bort, altså det stykke kystskrænten rykker ind i landet, det år hvor faren beregnes. Erosion består af to dele:

1) Den kroniske erosion: Den tilbagerykning af kysten, som er forårsaget af de daglige bølgepåvirkninger på kysten over et år
2) Den akutte erosion: Den akutte tilbagerykning af kysten, som opstår gennem bølgepåvirkning af en kyst under en ekstremhændelse/storm.


Kyststrækninger bestående af lerede skrænter (moræne) eroderer ikke under direkte påvirkning af én ekstremhændelse, men kan ofte modstå flere hændelser. Tilbagerykningen af disse kyster sker primært på grund af grundvandsstrømninger. Derfor vil lerede kyststrækninger ikke medtages i beregningen af den akutte erosion, som derfor udelukkende beregnes ved sandede kyster. Klippekyster med lerede skrænter undergår derfor hverken akut eller kronisk erosion.

Det er Kystdirektoratet der i Danmark har været tovholder på en national kortlægning af oversvømmelses- og erosionsrisiko, og i samme omgang har udarbejdet vejledende forslag til risikohåndtering på de enkelte kyststrækninger i hele landet. Risikohåndteringen tager højde for de værdier som forventes at blive påvirket ved erosion og oversvømmelser. Kortlægningen og de vejledende forslag kan ses via værktøjet Kystplanlægger.dk