Grundvand

Terrænnært Grundvand

I de seneste 150 år er den årlige gennemsnitsnedbør i Danmark steget med 100 mm, og ifølge klimamodellerne vil den tendens fortsætte. Danmark bliver altså vådere, hvilket betyder, at der overordnet set dannes mere grundvand. De steder, hvor grundvandsspejlet ligger højt i dag, kan derfor risikere at få problemer med oversvømmelser. Der er flere steder, hvor det allerede er et problem i dag, og hvor man har været nødt til at lave handlinger for at forhindre oversvømmelser i huse.

Det er dokumenteret at det overfladenære grundvandsspejl i vid udstrækning følger udviklingen i nedbørsmængderne. Set over den samlede 30-årige periode, er det overfladenære grundvand steget med ca. 1 meter i gennemsnit i Danmark.

Geologien i Jammerbugt Kommune består af et forholdsvist bredt område af flyvesand (gul signatur) langs Vestkysten og marint sand- og ler i store dele af resten af kommunen (lyseblå signatur). Det medfører, at det terrænnære grundvand mange steder i kommunen står højt, og har gjort det de sidste mange år. 

 

Når man screener dybden til det terrænnære grundvand via det nationale klimaværktøj HIP (GEUS 2022) kan man se, at det terrænnære grundvand står i dag højt (0-0,5 meter under terræn (mørkeblå farver) samt 0,5-1 meter under terræn (lyseblå farve)) i store dele af kommunen. De største ændringer, vil primært være ændringer i de dybtliggende magasiner, og det terrænnære grundvand vil derfor med stigende nedbørsmængder være en vedvarende udfordring i Jammerbugt Kommune. Der er en del usikkerheder forbundet med HIP modellen og modellen kan derfor udelukkende benyttes som et vejledende udgangspunkt. På nuværende tidspunkt er data om dybden på det terrænnære grundvand i Kommunen begrænset.


Kommunale drænoplande:

I den nordlige del af Kommunen er der etableret drænsystemer i flere sommerhusområder langs kysten, disse har til formål at sænke grundvandsspejlet af hensyn til nedsivningsanlæggenes funktion. Der er 44 km dræn og det samlede areal for disse drænoplande udgør ca. 820 ha.

Jammerbugt Forsyning A/S ejer og driver disse drænanlæg, som sænker grundvandsspejlet. Drænudløbene fra disse områder består af en blanding af grundvand, overflade- og regnvand samt renset spildevand. Udledningen sker til lokale grøfter/vandløb eller direkte til havet (Jammerbugten). Udledningen må ikke forringe den planlagte målsætning for recipienterne – ligesom udledningen ikke må omfatte okker i mængder, der kan skade vandløbenes dyre- og planteliv. Der bliver årligt udtaget prøver fra drænudløbene for at sikre vandkvaliteten.

Lovgrundlag for handlinger overfor problemer med terrænnært grundvand mangler

Terrænnært grundvand er et stigende problem, som lovgivningen ikke adresserer. Borgerne er derfor alene ansvarlige for at håndtere indtrængende grundvand. Der afventes ny lovgivning, som giver Kommunen eller Forsyningen mulighed for at tage del i løsningen. Når lovgivningen er på plads vil Jammerbugt Kommune og Forsyning i fællesskab undersøge, hvilke muligheder loven giver for at afhjælpe problemer med terrænnært grundvand.

 

FAKTABOKS: Pejlinger af terrænnært grundvand.

GEUS har opsat et landsdækkende IoT netværk (realtids-målere) som skal samle mere viden om det terrænnære grundvand i hele Danmark. I Jammerbugt er der placeret to målere, en i en moniteringsboring i drænområdet ved Fårup Klit i Saltum, og en ved parabelklitterne ved Klim.
Målerne har leveret daglige data om dybden til det terrænnære grundvand siden marts 2022, og vil fremadrettet være en vigtig kilde til mere viden om dynamikken i det terrænnære grundvand. Data fra målerne kan ses på websiden her.

   Iot-måler ved Faarup Klit, Saltum