Beskrivelse af handlinger

Handlinger, som igangsættes på kort sigt, beskrives i de nedenstående skemaer. 

Handlinger, der skal igangsættes på mellemlang og lang sigt, beskrives i fremtidige versioner af Handlingsplan for klimatilpasning. 

Handling: Indarbejdelse af klimatilpasning som emne ved revision af vandløbsregulativer, bl.a. Ryå   
Beskrivelse

Vandløbsregulativer revideres efter Vandløbsloven. Fremover indtænkes klimatilpasning i processen. 

Revision af vandløbsregulativ for Ryå igangsættes i 2023. 

Tidsplan Igangsættes i 2023.
Finansiering / ressourcer / økonomi Interne ressourcer
Nøgleaktører Landbruget, forsyning, lodsejere, Brønderslev Kommune, Limfjordsrådet
Ansvarlig / implementering Jammerbugt Kommune, lodsejer
Monitorering / opfølgning Sikres ved intern høring af forslag ved vandløbsregulativer. Varetages af tværgående Klima-gruppe.
Målsætninger, der understøttes med handlingen   Målsætning 1, 2, 3 og 4
Prioritering (høj / mellem / lav)  

 

Handling: Implementere administrationsgrundlag for håndtering af vand i lokalplanlægning  
Beskrivelse Administrationsgrundlag for håndtering af vand i lokalplanlægning er afprøvet i 2 lokalplanprocesser. Erfaringer tages med til kvalificering af administrationsgrundlag, der herefter implementeres i forvaltningen. 
Tidsplan Er igangsat
Finansiering / ressourcer / økonomi interne ressourcer 
Nøgleaktører Teams i Vækst- og Udviklingsforvaltningen, Jammerbugt Forsyning A/S
Ansvarlig / implementering Tværgående klima-gruppe
Monitorering / opfølgning Evalueres i 2024.
Målsætninger, der understøttes med handlingen   Målsætning  1 og 3
Prioritering (høj / mellem / lav)  

 

Handling: Ved revision af kommuneplan, beredskabsplan og øvrige sektorplaner hvor klimatilpasning har relevans, skal klimatilpasning indarbejdes i den nye plan   
Beskrivelse Diverse planer revideres løbende iht. sektorlovgivning eller efter behov. Ved fremtidig revision af planer indtænkes klimatilpasning i processen. 
Tidsplan Igangsættes i 2023
Finansiering / ressourcer / økonomi interne ressourcer 
Nøgleaktører Jammerbugt Kommune, Jammerbugt Forsyning A/S, Nordjyllands Beredskab
Ansvarlig / implementering Tværgående klima-gruppe
Monitorering / opfølgning Sikres ved intern høring af planforslag. Varetages af tværgående Klima-gruppe.
Målsætninger, der understøttes med handlingen   Målsætning  1 og 3
Prioritering (høj / mellem / lav)  

 

Handling: Lovgivningen adresserer endnu ikke terrænnært grundvand og borgerne er derfor alene ansvarlige for at håndtere udfordringer med terrænnært grundvand. Når ny lovgivning forelægger, undersøges hvilke muligheder loven giver for at afhjælpe problemer med terrænnært grundvand  
Beskrivelse  Undersøgelse af lovens muligheder igangsættes, når ny lovgivning foreligger.
Tidsplan Igangsættes når ny lovgivning foreligger.
Finansiering / ressourcer / økonomi Interne ressourcer 
Nøgleaktører Jammerbugt Kommune, Jammerbugt Forsyning A/S
Ansvarlig / implementering Jammerbugt Kommune, Jammerbugt Forsyning A/S
Monitorering / opfølgning Afventer ny lovgivning
Målsætninger, der understøttes med handlingen   Målsætning  5
Prioritering (høj / mellem / lav)  

 

Handling: For at opnå mere viden om dynamikken i det terrænnære grundvand udvælges områder, hvor IoT sensorer etableres   
Beskrivelse  Etablering af IoT sensorer i udvalgte områder, hvor der er behov for mere viden om terrænnært grundvand.
Tidsplan Etableres i 2023
Finansiering / ressourcer / økonomi ca. 5000 kr./år pr. sensor 
Nøgleaktører Jammerbugt Kommune
Ansvarlig / implementering Jammerbugt Kommune
Monitorering / opfølgning Ved revision af DK2020-plan inkl. Handlingsplan for klimatilpasning i 2025
Målsætninger, der understøttes med handlingen   Målsætning  2 og 5
Prioritering (høj / mellem / lav)  
Investering
  • Sensor + sendeenhed koster kr. 4.500,-
  • Opsætning kr. 1.500-2.500 pr stk. afhængig af forskellige forhold
  • Årlig drift og datahåndtering kr. 2.400 pr. stk. 

 

Handling: Orientere borgere, sommerhusejere og virksomheder om muligheder for handling ved oversvømmelser   
Beskrivelse

Udarbejdelse af side på Jammerbugt Kommunes hjemmeside om klimatilpasning 

Tidsplan Igangsættes i 2023
Finansiering / ressourcer / økonomi Interne ressourcer
Nøgleaktører Jammerbugt Kommune
Ansvarlig / implementering Jammerbugt Kommune
Monitorering / opfølgning Siden ajourføres og opdateres løbende med ny viden og information 
Målsætninger, der understøttes med handlingen   Målsætning  4
Prioritering (høj / mellem / lav)  

 

Handling: Implementere signaturprojekt "varsling af oversvømmelser" til relevante interessenter  
Beskrivelse

Offentliggørelse af varsling om potentielle oversvømmelser på Jammerbugt Kommunes hjemmeside og evt. via app. Kommunikation om varslingssystem.

Tidsplan Igangsættes i 2023
Finansiering / ressourcer / økonomi Interne ressourcer
Nøgleaktører Jammerbugt Kommune og evt. udpegede nøgleaktører i projektet
Ansvarlig / implementering Jammerbugt Kommune
Monitorering / opfølgning Erfaringer evalueres i efteråret 2023
Målsætninger, der understøttes med handlingen   Målsætning 4 og 5
Prioritering (høj / mellem / lav)  

 

Handling: Opdatere data i fællesoffentlige dataregistre   
Beskrivelse

Indsamling og indberetning af skuffedata til fællesoffentlige databaser og udarbejdelse af procedure for datalevering efter konsulentopgaver 

Tidsplan Igangsættes i 2023.
Finansiering / ressourcer / økonomi Interne ressourcer
Nøgleaktører Teams i Vækst- og Udviklingsforvaltningen
Ansvarlig / implementering Tværgående Klima-gruppe
Monitorering / opfølgning Ved revision af DK2020-plan inkl. Handlingsplan for klimatilpasning i 2025
Målsætninger, der understøttes med handlingen   Målsætning 2 og 3
Prioritering (høj / mellem / lav)  

 

Handling: Lovgivning om ammoniak udfordrer landsmændenes råderum til anlæggelse af minivådområder. Jammerbugt Kommune vil fortsætte italesættelsen på politisk niveau og i relevante fora   
Beskrivelse

Udfordringer italesættes løbende på politisk niveau og i relevante fora.   

Tidsplan Igangsættes i 2023.
Finansiering / ressourcer / økonomi Interne ressourcer
Nøgleaktører Jammerbugt Kommune, landbruget
Ansvarlig / implementering Jammerbugt kommune
Monitorering / opfølgning Ved revision af DK2020-plan inkl. Handlingsplan for klimatilpasning i 2025
Målsætninger, der understøttes med handlingen   Målsætning 4 og 5
Prioritering (høj / mellem / lav)  

 

Handling: Formalisere arbejdet med klimatilpasning i Vækst- og Udviklingsforvaltningen  
Beskrivelse

Formalisering af arbejdet med klimatilpasning ved oprettelse af et tværfagligt team i Vækst- og Udviklingsforvaltningen.   

Tidsplan Igangsættes i 2023.
Finansiering / ressourcer / økonomi Interne ressourcer
Nøgleaktører Jammerbugt Kommune, Jammerbugt Forsyning A/S
Ansvarlig / implementering Jammerbugt Kommune
Monitorering / opfølgning Ved revision af DK2020-plan inkl. Handlingsplan for klimatilpasning i 2025
Målsætninger, der understøttes med handlingen   Målsætning 3
Prioritering (høj / mellem / lav)  

 

Handling:  Færdiggørelse af separatkloakering i Fjerritslev og Halvrimmen   
Beskrivelse

Separatkloakering er påbegyndt i udvalgte byer med fælleskloakering med henblik på klimasikring af afløbssystemet, så systemet er rustet til fremtidens øgede vandmængder. 

Tidsplan Afsluttes i Halvrimmen i 2023 og i Fjerritslev i 2028.  
Finansiering / ressourcer / økonomi Takstfinansieres via Jammerbugt Forsyning A/S
Nøgleaktører Jammerbugt Forsyning A/S, Jammerbugt Kommune, lodsejere
Ansvarlig / implementering Jammerbugt Forsyning A/S
Monitorering / opfølgning Opfølgning sker i Spildevandsplanen
Målsætninger, der understøttes med handlingen   Målsætning 1 og 2
Prioritering (høj / mellem / lav)