Interessenter

Arbejdet med Klimatilpasning rammer rigtig mange interessenter. Blandt de vigtigste nøgleaktører er Jammerbugt Forsyning A/S, landbruget, Limfjordssekretariatet, nabokommuner (særligt Brønderslev Kommune) og grundejerforeninger. 

Jammerbugt Kommune arbejder på at indgå en partnerskabserklæring med Jammerbugt Forsyning A/S. Partnerskabserklæringen har fokus på, hvordan Jammerbugt Forsyning A/S og Jammerbugt Kommune i samarbejde kan bidrage til at løse klimaudfordringerne - både hvad angår klimatilpasning og klimareduktioner. Jammerbugt Forsyning A/S vil dermed understøtte implementeringen af DK2020-klimahandlingsplanen med alle de virkemidler, som ligger inden for virksomhedens område.  

Interessentinddragelse

Det er vigtigt for Jammerbugt Kommune at samarbejde med interessenter for at sikre mest mulig buy-in til projekter og indsatser. Inddragelse af interessenter skal sikre, at løsninger skabes gennem dialog og samarbejde mellem myndigheder, forsyning, organisationer, virksomheder og borgere, så der opnås helhedsorienterede synergier og gevinster i et bredere perspektiv. 

Nedenfor ses eksempler på igangværende - og afsluttede projekter, hvor inddragelse af interessenter skaber afsættet for projektets værdiskabelse:

Signaturprojekt "Varsling af lokale oversvømmelser" (se infoboks)

I et innovationsprojekt som Signaturprojektet sidder man ofte som Myndighed med en række antagelser om hvilken værdiskabelse projektet vil kunne skabe for slutbrugerne. Signaturprojektet i Jammerbugt Kommune har to ben i forhold til værdiskabelsen. Den interne værdiskabelse som findes i Kommunens arbejde med Klimatilpasning og udarbejdelse af klimatilpasningshandleplaner, og den direkte rettet værdiskabelse for borgerne i Jammerbugt Kommune gennem en varsling af oversvømmelser 48 timer frem i tiden.  

For at få en ide om hvorvidt de antagelser der forud for projektets igangsætning lå om værdiskabelse for udpegede interessentgrupper var troværdige, blev der i foråret 2022 lavet en borgerinddragelse hvor udvalgte interessenter fra hver gruppe hhv. landmænd, formænd for pumpedigelag og sommerhusejere blev interviewet. Konklusionen var, at vi fik korrigeret vores antagelse og blev mere specifik på hvilken værdiskabelse projektet kan skabe. 

Ryå Helhedsplan (læs om projektet her)

Lokal viden og inddragelse af oplandsinteresser er centralt for arbejdet med en helhedsplan for Ryå. Det er lokalt de gode løsninger skal findes og hvor opbakning til at få dem gennemført opnås. Derfor vil lokale aktører, specielt lodsejere, blive inddraget i projektforløbet, og give mulighed for at bidrage med viden, løsningsforslag, bekymringer eller hvad der nu måtte være behov for. På den måde kommer der en efterspurgt kobling mellem virkeligheden i Ryå og opland, hvor man får mulighed for at bidrage med lokalt input til de politikere, som sidder med den endelige afgørelse over, hvilke løsninger, der bør realiseres.

FAKTABOKS: Signaturprojekt om varsling af lokale oversvømmelser med kunstig intelligens.

Jammerbugt Kommune fik i 2021 et såkaldt signaturprojekt, et projekt som skal afdække muligheder og potentiel værdiskabelse ved brug af kunstig intelligens, og som financierens via Innovationsfonden. Projektet i Jammerbugt omhandler at kunne benytte Remote Sensing data (satellitdata) og frie offentlig data så som nedbør, terrænnær grundvand, havvandstand, arealanvendelse m.fl. til at kunne træne en algoritme som kan forudsige oversvømmelser 48 timer frem i tiden. Projektet skal udmøntes i visning af varsling via web på Jammerbugt.dk - og via en light-udgave af en app. Varslingen vises med farve for berørte område, farveintensitet angiver hvor sikker vores algoritme er på at den rammer rigtigt = vådindekset. Varslingen forventes at supplere den nationale varsling ved at være målrettet helt lokalt, og forventes at være i test-drift i vinteren 2022/23.