Overblik over lovgivning og planer

Overblik over lovgivning

Som en konsekvens af store oversvømmelser i flere europæiske lande vedtog EU i 2007 Oversvømmelsesdirektivet. Danmark har implementeret direktivet via lovbekendtgørelse nr. 1085 af 22. september 2017, og nr. 894 af 21. juni 2016. Lovbekendtgørelserne indeholder krav om vurdering og styring af oversvømmelser. Medlemslandene er pålagt at kortlægge risici for oversvømmelser fra hav og fjorde, søer og vandløb - og tage passende skridt til at imødegå risici og om nødvendigt samarbejde på tværs af landegrænser.

Regeringen og KL indgik i 2013 aftale om klimatilpasning i økonomiaftalen. Aftalen forpligtede alle kommuner til at udarbejde klimatilpasningsplaner. Kommuner, som er omfattet af Oversvømmelsesdirektivet skal også udarbejde risikostyringsplaner. Vandrammedirektivet og Oversvømmelsesdirektivet er implementeret i dansk lovgivning og udmøntes som vandhandleplaner og risikostyringsplaner. De to planer er statslige planer, som sætter rammerne for indholdet i de kommunale planer. Jammerbugt Kommune er ikke omfattet af Oversvømmelsesdirektivet.

I december 2015 blev Parisaftalen underskrevet af verdens 195 lande og dermed forpligtigede man sig til at holde den globale temperaturstigning under 2 grader. I forlængelse heraf forpligtigede landene sig til at styrke kapaciteten til at håndtere klimaforandringer gennem tilpasning og større modstandsdygtighed. 

I 2017 udvikles, på baggrund af Deadline2020 rapporten, C40 Climate Action Planning Framework’et (CAPF) der sikrer, at byernes klimahandlingsplaner tager alle udledningskilder i betragtning, sikrer borgernes inddragelse, forudsætter implementering på tværs af kommunens forvaltningsområder og fokuserer på de relevante trusler i forhold til klimatilpasningen. I kølvandet etablerer Realdania i 2019 DK2020-initiativet for at sætte skub i indsatsen for at overholde Parisaftalen på kommunalt niveau. Jammerbugt Kommune er en af de 20 danske kommuner, der er med i DK2020-pilotprojektet. De fastsatte krav i DK2020 skal opfyldes, for at kommunen kan opnå en certificering.

Relation mellem planer

Den kommunale planlægning er rammesat med en række planer, hvoraf kommuneplanen er styrende for de overordnede rammer og retningslinjer. Nedenstående figur viser planhierarkiet for de planer som klimatilpasningsplanen berører og omvendt.

Overblik over love og bekendtgørelser kan ses her