Kultur

I analysen har vi screenet for fortidsminder, bevaringsværdige bygninger og værdifulde kulturmiljøer.

Det er vanskeligt at fastsætte en skadesværdi på kulturarv, så som fortidsminder, bevaringsværdige bygninger og lokal kulturmiljø da der er tale om en immateriel værdi. I Jammerbugt Kommune har vi ikke umiddelbart identificeret kulturarv som er i risiko for beskadigelse ved oversvømmelser. En del af fortidsminderne tager eksempelvis ikke skade af en kortvarig oversvømmelse.  

Risiko for oversvømmelse for enkeltstående, bevaringsværdige bygninger i kommunen er vanskeligt at vurdere på baggrund af nuværende datagrundlag, der kun er egnet til screening af tendenser og større områder. En sådan vurdering bør laves ved gennemgang af de udpegede værdifulde kulturmiljøer i kommuneplanen. Der kan eksempelvis tilføjes et afsnit om sårbarhed i forhold til klimaforandringer.