Nedbør

Nedbør

Den gennemsnitlige årlige nedbør i Danmark har ændret sig siden 1870’erne og er steget med ca. 100 mm. I den seneste 30-års-periode fra 1981 til 2010 er årsnedbøren for landet som helhed 746 mm. Gennemsnitligt regner det mest i Midtjylland og mindst i Kattegatregionen. Vi kan forvente flere kraftige nedbørshændelser om sommeren på trods af, at somrene sandsynligvis bliver mere tørre over store dele af det europæiske kontinent. De kraftigste nedbørshændelser forventes også at blive endnu kraftigere.

I Jammerbugt Kommune forventes der en ændring i sommernedbør på -2 procent i forhold til referencen på 2,26 mm regn/døgn (RCP 8.5) og en ændring i vinternedbør fra december til februar på 23 procent i forhold til referencen på 1,99 mm regn/døgn. Det betyder, at Jammerbugt Kommune i fremtiden primært vil opleve en væsentlig stigning i vinternedbør. (Kilde: Klimaatlas)

Skybrud defineres som mere end 15 mm nedbør på 30 minutter. I samlingen af klimamodeller findes kun data for timenedbør, men den procentvise ændring i hyppighed af skybrud kan tilnærmes ved at følge en 3-årshændelse i timenedbør. I Jammerbugt Kommune forventes der en stigning på op til 80% (RCP 8.5) i forhold til referencen på 0,33 skybrud pr. år.

 

Regnintensiteter og kloakker 

I Danmark afledes både spildevand og regnvand fra tage og befæstede arealer som oftest væk gennem de offentlige kloaksystemer. Der arbejdes med to-tre forskellige kloaksystemer i byerne. Et system der tager alt vand, både spildevand og regnvand i samme rør, kaldet fælleskloak. Et system, hvor regnvand og spildevand løber i hvert sit rør, kaldet separatkloak. Endelig er der et system, hvor regnvandet nedsives og spildevand løber i rør. Dette kaldes spildevandskloak. Byerne i Jammerbugt Kommune er overvejende separatkloakerede, fælleskloakerede eller en kombination af disse. Som udgangspunkt anlægges al ny kloak i byområder som separat- eller spildevandskloak. Sommerhusområderne er typisk spildevandskloakerede eller har en individuel spildevandsrensning på egen grund med f.eks. et nedsivningsanlæg. I de senere år er der konstateret flere ekstreme regnhændelser i Danmark. Udviklingen i den ekstreme regn forventes at fortsætte. Derfor vil der fremover være større risiko for overbelastning af de eksisterende fælleskloakker med kælderoversvømmelser til følge. 

I forbindelses med Klimatilpasningsplan 2014 fik Jammerbugt Kommune lavet hydrauliske modeller af kloaksystemet. Analyserne blev lavet for en regnhændelse med en gentagelsesperiode på henholdsvis 20 og 50 år. Disse regnhændelser er meget kraftigere end det serviceniveau Jammerbugt Forsyning A/S skal leve op til. Resultaterne fra analyserne indgik dengang som grundlag for prioritering af nye områder udlagt til separatkloakering i Spildevandsplan 2015-2020. Siden 2014 er der separatkloakeret i Birkelse, Ingstrup, Halvrimmen (afsluttes 2023) og Fjerritslev (2016-2028), og arbejdet fortsættes og fremgår af Spildevandsplan 2020-2025.