Værdikortlægning

Metode for værdikortlægning

Værdikortlægningen er lavet ud fra en visuel kvalitativ analyse struktureret gennem en opdeling af kommunens arealer i 17 landsskabskarakterområder. De 17 landskabskarakterområder er fremkommet via landskabskarakteranalyse og områderne har gennemgået en værdikortlægning i 2013/2014 i forbindelse med projektet "Landbrugets Fremtid i Jammerbugt Kommune".

Hver af de 17 områder er screenet ud fra syv kategorier. Skemaet herunder viser hvilke værdier der er screenet for i de forskellige kategorier. For hver kategori er der lavet en analyse af, hvilke værdier der kan være i fare grundet de klimaudfordringer, som er kortlagt i afsnittet her. Opsamlingen vises for hver kategori, dels på et kort med et piktogram i de områder, hvor der er analyseret værdier i risiko, dels ved en beskrivelse af værdiens risiko. 
Det er vigtigt at bemærke at der for de kategorier hvor der ikke er registreret værdier som er i fare (Kort uden piktogrammer), kan være tale om, at kommunen på nuværende tidspunkt mangler mere detaljeret viden.

Kategorier Værdier
Byer, bolig og mennesker Boliger, Offentlige institutioner, Sundheds- og plejesektor, Sommerhuse 
Kyststrækning Diger
Natur Fredninger, Natura2000, §3 områder, Grønne korridorer
Erhverv Risiko-virksomheder, Landbrug, Turisme, Havne, Campingpladser, Hoteller, Forlystelser
Infrastruktur Veje, Helikopterplads, Rekreative stier
Kultur Fredede bygninger, Bevaringsværdige bygninger, Kulturmiljøer, Fortidsminder
Miljø og forsyning Vandværker, Lossepladser, Deponier, Renseanlæg, Kloakker

Kilder

Vi har benyttet følgende kilder til at lave analyserne for hvert område (rapporter kan ses i fuld udgave under bilag).

KAMP (Danmarks Miljøportal)
KAMP står for "Klimatilpasning og Arealanvendelsesværktøj til Miljø- og Planmedarbejdere" og er et værktøj som skal gøre det lettere for kommunale miljø- og planmedarbejdere at tilrettelægge og planlægge fx klimatilpasningsinitiativer herunder i forbindelse med lokalplaner. Målet er bl.a. at gøre det lettere at sikre synergier mellem tiltag, så f.eks. arealer, der udtages til vandparkering, også kan skabe bedre vandmiljø, klimagasreduktioner og naturbeskyttelse. Det er vigtigt at værktøjet er et screeningsværktøj og kan derfor kun benyttes til at vise overordnede tendenser.

KYSTPLANLÆGGER (Kystdirektoratet)
Kystdirektoratet har udarbejdet en landsdækkende kortlægning af risikoen i kystområderne frem til 2120, suppleret af vejledende strategier og forslag til konkrete tiltag til at håndtere oversvømmelses- og erosionsrisikoen. I analysen er der medtaget skadesværdier i risikovurderingen.

KLIMAATLAS (DMI)
Kommunerne kan bruge det fælles datasæt til at planlægge deres klimatilpasning, så indsatserne hverken under- eller overdimensioneres. Klimaatlas indeholder data for temperatur, nedbør, vandstand og stormflod i det forventede fremtidige danske klima. Data omfatter bl.a. et kvalificeret bud på, hvor meget temperaturen og vandstanden vil stige, samt hvordan mængden af nedbør og størrelsen af stormfloder og skybrud ændres. 

SCALGO
Jammerbugt Kommune har licenser til værktøjet SCALGO, som er et modelleringsværktøj til at modellere oversvømmelseshændelser.

HISTORISKE SATELLITDATA
Jammerbugt Kommune har gennem signaturprojektet "Varsling af oversvømmelser" købt historiske satellitdata fra perioden 2018-2021. Satellitdata er fysisk omsat til et GIS-kort som viser, hvor der på en given dag har stået vand på overfladen. Som en opsummering af alle de indkøbte kort, er der udarbejdet et frekvenskort som via farveintensitet viser hvor ofte en pixel på kortet har været oversvømmet når man kigger på alle de 185 satellitbilleder. Frekvenskortet er benyttet som input til en vurdering af, hvor stor risiko et pågældende område har for oversvømmelser baseret på tidligere hændelser.

Frekvenskort for Ryå - jo mørkere farve, jo oftere har der stået vand på de 185 satellitbilleder. (de sorte områder er permanente vandområder)