Mål og milepæle

Formål med klimatilpasningsplan

Det overordnede formål med klimatilpasning i Jammerbugt Kommunes er, at kommunen skal være modstandsdygtig overfor klimaforandringerne i 2050. Jammerbugt Kommune vil i fremtiden opleve mere ekstrem nedbør, stigende havvand og terrænnært grundvand samt flere hedebølger og tørkeperioder, og klimaforandringer forventes i stigende grad at påvirke de samfundsmæssige værdier, som vi har i kommunen, og som vi skal bygge vores fremtid på. Klimatilpasningen skal beskytte og udvikle vores byer, land- og kystområder til fordel for borgere og besøgende, erhvervsdrivende, dyr og planter.

Klimatilpasningen er et tema, som går på tværs af sektorer. Løsninger bør skabes gennem dialog og samarbejde mellem myndigheder, forsyning, organisationer, virksomheder og borgere, så der opnås helhedsorienterede synergier og gevinster i et bredere perspektiv. I Jammerbugt Kommune skal klimatilpasningen være en dynamisk indsats, der løbende ajourføres med nyeste viden om klimaudfordringer og mulige løsninger. 

 

Målsætninger

Der er opstillet 5 strategiske målsætninger der rammesætter de handlinger der peges på i klimatilpasningsplanen.

Det er vores mål at: 

 1. Klimatilpasning tænkes ind i planlægning og administration på en måde, som bevarer og udvikler de værdier der er udpeget i værdikortlægningen
  Klimatilpasning tænkes ind i al planlægning og byudvikling når det er relevant og på en måde, som bevarer og udvikler de rekreative værdier, natur og miljø, og erhvervets råderum. Når vi som kommune arbejder med klimafarer i kategorien "mere vand", skal vi forholde os til, hvordan kommunen reagerer på de forventede klimafarer. Om vi som kommune skal beskytte os mod vandet ved at holde det ude? Om vi som kommune skal acceptere vandet og indtænke nye muligheder for ændret arealanvendelse, eksempelvis ved at lave rekreative områder med funktion af vandholdeplads. Eller om vi som kommune skal trække os væk fra vandet og tage konsekvensen af, at der i nogle områder ikke laves mere nybyggeri.

 2. Arbejdet med klimatilpasning optimeres bedst muligt, så der er overensstemmelse mellem risikobillede og ressourcer
  Alle handlinger skal beskytte brede samfundsmæssige værdier og de gevinster, som man opnår ved klimatilpasning, skal komme den brede befolkning til gode. Handlinger skal være værdiskabende i forhold til den risiko der ses ind, og dermed ikke hverken over- eller underestimeres ressourcemæssigt.

 3. Klimatilpasning er et gennemgående tema i forvaltningens arbejde for at sikre tværfaglige synergier
  Vi skal som forvaltning, sørge for at udbrede kendskab til klimafarer og viden om løsninger på tværs af fagområderne i administrationen, så vi sammen kan være på forkant af eventuelle udfordringer. Fx skal klimatilpasning så vidt muligt tænkes ind i planlægningen, så problemerne med oversvømmelse undgås, og så det ikke efterfølgende bliver nødvendigt med store anlægsinvesteringer for at beskytte byerne. Der arbejdes allerede nu med håndtering af vand i lokalplanlægning - et nyt fokusområde - hvor mange fagligheder involveres tidligt, så vi kan lave robuste løsninger. Vi som forvaltning, vil sikre at klimaindsatsen tænkes bredt så der opnås synergi med andre projekter og anden planlægning, så flere problemstillinger kan løses på en gang.

 4. Planlægning af klimatilpasning sker i tæt samarbejde med relevante interessenter så som borger, virksomheder, diverse faglige råd m.fl.
  De bedste løsninger skabes gennem samarbejde og vidensdeling. Klimatilpasningsprojekter kan være komplekse og gennem involvering af interessenter allerede i startfasen af projekter, sikres det brede perspektiv på løsninger, samt at al tilgængelig viden danner grundlag for værdiskabelse i projekterne. Ved tidlig involvering sikres også en fælles forståelse af udfordringer og den økonomiske fordelingsbyrde i projekterne. Løsninger skal findes i fællesskab med Jammerbugt Forsyning A/S, andre myndigheder, pumpe-digelag, landbruget, m.fl.

 5. Jammerbugt Kommune vil løbende anvende og orientere sig inden for ny viden og forskning på klimaområdet 
  Udviklingen af nye værktøjer og ny viden indenfor klimaområdet går stærkt pga. nødvendigheden for at handle både internationalt og nationalt. Der udvikles løbende nye værktøjer som giver en endnu bedre kortlægning og bedre mulighed for vurdering af værdiers risiko for klimapåvirkninger, Vi vil løbende orientere os i relevante fora, i netværk og bredt i det fællesoffentlige felt for at blive inspireret og få viden.

 

Milepæle

- Oprettelse af tværfaglig klima-gruppe i Vækst- og Udviklingsforvaltningen i 2023.

- Indarbejdelse af klimatilpasningsindsatsen i Planstrategi 2023 og relevante sektorplaner. 

- Evaluering af "Administrationsgrundlag for vandhåndtering i lokalplanlægning" i 2023. 

- Indsamling af feedback fra borgere og evaluering af signaturprojektets varslingssystem. 

 

Rammer for klimatilpasning i Jammerbugt Kommune

Arbejdet med klimatilpasning foregår i Vækst- og Udviklingsforvaltningen i samarbejde med Jammerbugt Forsyning A/S.

Fra 2023 nedsættes en tværfaglig klima-gruppe i Vækst- og Udviklingsforvaltningen med deltagelse fra Jammerbugt Forsyning A/S, som får til opgave at implementere DK2020-planen og organisere arbejdet med klimatilpasning på tværs af kommunens afdelinger.