Miljø og forsyning

I analysen har vi screenet for forskellige miljø- og forsyningsanlæg. 

Vandværker

Jammerbugt Kommune har 40 vandværker (nogle er fordelingsvandværker som modtager vand fra andet vandværk og distribuerer vandet ud til forbrugerne). Vandværkerne er fordelt  over hele kommunen. Værkerne kan påvirkes, hvis bygninger og rentvandstanke oversvømmes af nedbør eller overfladevand.  

Ved revision af vandforsyningsplanen i 2022 er der i stambladet for det enkelte vandværk tilføjet tekst vedr. opmærksomhed omkring muligheden for oversvømmelser ved bygninger og rentvandstanke.

Hune Vandværk

 

Deponier

I område 2 (Gøttrup) og område 9 (Udholm) er der moniteringsboringer, som overvåger de to deponier for udsivning af perkolat i grundvand og i vandløb. Der er opsat et dashboard til lettere at kunne overvåge boringerne og indsamle mere viden.

Jordforureninger

Lossepladser, gamle tjærepladser og særlig forurenede grunde efter virksomhedsdrift er medtaget, da der her kan være risiko for en mulig miljøskade, som følge af en oversvømmelse. 

Generelt er der ikke de store forureninger i Jammerbugt Kommune. Analysen har vist, at der er størst risiko ved gamle renserier i byer - særligt i Fjerritslev - og gamle slaggerdepoter, hvor der som vilkår i tilladelsen er krav om minimum 1 meter til grundvand. Der er på nuværende tidspunkt usikkerhed om, hvorvidt stigning i terrænnært grundvand kan medføre at dette vilkår ikke kan opfyldes i fremtiden.  

Fjernvarmeværker 

Der er 11 varmeværker i Jammerbugt Kommune. Alle værker er privatejede, og derfor er det op til den enkelte bestyrelse at sikre værkernes bygninger mod eventuelle oversvømmelser i fremtiden. 

 

Renseanlæg

Der er 4 renseanlæg i Jammerbugt Kommune: Pandrup Renseanlæg, Attrup Renseanlæg, Aggersund Renseanlæg og Gjøl Renseanlæg. Renseanlæggene ejes og drives af Jammerbugt Forsyning A/S, som skal sikre anlæggene mod eventuelle oversvømmelser i fremtiden. 

 

Kloak

Jammerbugt Forsyning A/S ejer og driver kloaknettet i Jammerbugt Kommune. Spildevandsplanen udlægger rammerne for den fremtidige spildevandshåndtering i kommunen. 

En hydraulisk analyse af kloaksystemet viste i 2014, at der ikke var nævneværdige problemer med kapaciteten i kloaksystemet i forhold til den forventede stigning i nedbør.