Bilag

Til de forskellige analyser har vi benyttet frit tilgængelige værktøjer udstillet af offentlige myndigheder.

KAMP (Danmarks Miljøportal)
KAMP står for "Klimatilpasning og Arealanvendelsesværktøj til Miljø- og Planmedarbejdere" og er et værktøj som skal gøre det lettere for kommunale miljø-og planmedarbejdere at tilrettelægge og planlægge fx klimatilpasningsinitiativer herunder i forbindelse med lokalplaner. Målet er bl.a. at gøre det lettere at sikre synergier mellem tiltag, så f.eks. arealer, der udtages til vandparkering, også kan skabe bedre vandmiljø, klimagasreduktioner og naturbeskyttelse.

KYSTPLANLÆGGER (Kystdirektoratet)
Kystdirektoratet har udarbejdet en landsdækkende kortlægning af risikoen i kystområderne frem til 2120, suppleret af vejledende strategier og forslag til konkrete tiltag til at håndtere oversvømmelses- og erosionsrisikoen. 

KLIMAATLAS (DMI)
Kommunerne kan bruge det fælles datasæt til at planlægge deres klimatilpasning, så indsatserne hverken under- eller overdimensioneres. Klimaatlas indeholder data for temperatur, nedbør, vandstand og stormflod i det forventede fremtidige danske klima. Data omfatter bl.a. et kvalificeret bud på, hvor meget temperaturen og vandstanden vil stige, samt hvordan mængden af nedbør og størrelsen af stormfloder og skybrud ændres. 

SCALGO
Jammerbugt Kommune har licenser til værktøjet SCALGO som er et modelleringsværktøj til at modellere oversvømmelseshændelser.