Klimascenarier

Klimascenarier

Kortlægningen af fremtidens klima er baseret på FN's klimascenarier kaldet RCP-scenarier (Representative Concentration Pathways). Disse fire hedder RCP 2.6, RCP 4.5, RCP 6.0 og RCP 8.5, se figur 1. Disse fire scenarier anvendes til at modellere det fremtidige klima i hele verden.

Klimascenarier beskriver mulige fremtidige drivhusgasudslip på baggrund af en række forventede udviklingskurver i blandt andet befolkning, økonomi og teknologi. DMI har på baggrund af FN's scenarier RCP4.5 og RCP8.5 samt danske klimadata, udregnet forventede klimaændringer i Danmark. RCP4.5 er et scenarie, hvor udledningerne reduceres, så klimaet stabiliseres i slutningen af århundredet. RCP8.5 er et scenarie med høj udledning af drivhusgasser, hvor udledningerne fortsat stiger efter år 2100.

Der er ikke stor forskel mellem scenarierne på kort sigt. På længere sigt øges forskellen mellem scenarierne, og det bliver derfor særlig vigtigt nøje at overveje niveauet af klimatilpasning ved projekter og planer, som har en lang levetid

 

I Jammerbugt Kommunes klimatilpasningsplan er screeningen udført vha. KAMP, GEUS og Kystplanlægger.

Data i KAMP-værktøjet for nedbør og havvand er fremskrevet på baggrund RCP8.5. GEUS' data for grundvand og vandløb bygger på RCP4.5 for perioden frem til 2070 og RCP8.5 derefter. Kystplanlægger bruger RCP8.5.

RCP4.5 RCP8.5

Skal du planlægge et projekt til perioden frem til år 2050, anbefaler DMI og Miljøstyrelsen, at du benytter data for CO2-fremtiden 'RCP4.5'.

RCP4.5 er en CO2-fremtid, hvor vi sænker verdens udledning af drivhusgas betydeligt, så klimapåvirkningen topper lige omkring år 2100.

RCP4.5 kan også benyttes, når du planlægger til efter år 2050. Det er relevant, hvis dit projekt ikke behøver at være meget robust overfor fremtidens vejr og klima. RCP4.5 er også aktuel, hvis dit projekt nemt kan gøres mere robust, hvis behovet opstår.

Skal du planlægge et projekt til perioden efter år 2050, anbefaler DMI og Miljøstyrelsen, at du benytter data for CO2-fremtiden 'RCP8.5'.

RCP8.5 er en CO2-fremtid, hvor verdens udledning af drivhusgas fortsat stiger, så den globale opvarmning fortsat tager til igennem det 21. århundrede.

RCP8.5 bør - uanset perioden - benyttes til alle projekter, der skal være meget robuste overfor fremtidens vejr og klima.

I Jammerbugt Kommunes Klimatilpasningsplan baseres analyserne på RCP8.5, der anses for det værst tænkelige af de to scenarier, så potentielle klimarisici på lang sigt kortlægges. Handlingsplanen lægger ikke op til konkrete anlægsprojekter. Ved konkrete anlægsprojekter skal der tages stilling til, om sikringsniveauet skal basers på RCP4.5 eller RCP8.5. Det vil afhænge af projektets tidshorisont og behov for robusthed.