Historiske hændelser

Jammerbugt Kommune har ikke haft de helt store historiske klimahændelser. Beredskabet har primært været kaldt til brandslukning i sommerhusområder og i Store Vildmose. Det er dog kendt, at Ryå ofte går over sine bredder, og at Limfjorden ved særlige vejrsituationer presser vand op i åen og ind over land. I Signaturprojektet "Varsling af lokale oversvømmelser" har Kommunen fremskaffet historiske satellitbilleder af vand på overfladen i perioden 2018-2021. Billederne er lagt ovenpå hinanden og viser (med forbehold for de kendte udfordringer der ses med billede-dokumentation dannet på baggrund af satellitdata) steder i kommunen, hvor der ofte står vand på overfladen. Resultatet er et såkaldt frekvenskort, som med farveintensitet, viser hyppigheden af vand på overfladen. Nedenfor er vist et udsnit af frekvenskortet for kendte lokaliteter med udfordring iht. oversvømmelse.

Oversvømmelser

Ryå 

I forbindelse med længerevarende nedbør og/eller afsmeltning af sne opstår der ofte oversvømmelser langs bredderne af Ryå. 

Oversvømmelser er til gene for landbrug og lodsejere, når åen går over sine bredder, historisk set har det dog ikke haft en karakter, hvor det har været nødvendigt at tilkalde Beredskabet. Oversvømmelserne har stor bevågenhed, fordi store arealer og flere vejstrækninger flere gange årligt står under vand og tendensen er en stigning i antallet af dage med vand på de omgivne arealer.  

I 2014 var der en 20-års regnhændelse, hvor vandstanden i Ryå steg med 18 centimer. I vinteren 2019-2020 var der en længerevarende oversvømmelse langs Ryå i periode februar-marts 2020. 

Kilde: Blokhus Medier

Blokhus

I juli 2020 kom vinden fra sydvest samtidig med, at en storm kom ind over landet. Det betød forhøjet vandstand ved kysten ved Blokhus strand og som en konsekvens blev de ikoniske badehuse flyttet rundt på stranden og flere blev ødelagte. Lignende  hændelse skete i september 2018, hvor 20 badehuse blev smadret af kombinationen af storm og forhøjet vandstand. Det er normalt meget senere på året, at sådanne hændelser ses i området, og begge gange er det komme bag på ejerne af badehusene.

Blokhus Bæk løber igennem Blokhus by og ved kraftige nedbørshændelser har der historisk været opstuvning af vand i bækken, hvilket medførte til oversvømmelser af nærtliggende arealer og huse i byen. I 2015 blev en del af bækken fritlagt, og det fysiske miljø langs bækken styrket gennem rydning, stier, ny beplantning og belægning samt etablering af mindre træbroer, der skaber forbindelser over bækken og binder byens pladser og kulturelementer sammen. Målet har været at genskabe og styrke nogle af byens og landskabets oprindelige og særlige kvaliteter gennem en fysisk og visuel tilgængelighed til bækken og en formidling af dens forløb, som forbinder byens kulturhistoriske bygninger til glæde for beboere og besøgende. Projektet er et godt eksempel på, hvordan klimatilpasning kan skabe nye byrum og samtidig afhjælpe problemer med afledning af regnvand. I Blokhus er klimasikringen lavet ved etablering af regnvandsbassiner samt et bredere bækforløb. Klimasikring er desuden foretaget ved at fjerne smalle rør, som bækken før løb igennem, så vandet ikke stiger op og ødelægger de historiske bygninger. På den måde er de kulturhistoriske værdier i byen blevet sikret.   

Kilde: RealDania

Limfjorden

Når vandet står op i Limfjorden kan det give problemer langs digerne. I januar 1984 var der en høj vandstand i Limfjorden som følge af flere dages kraftig blæst, og vandet var ved at gå over diget ved pumpestationen ved Attrup. En strækning på 400 meter mod vest var hårdt prøvet, og diget blev forhøjet med sandsække. Samme år blev dele af dæmningen mellem Øland og Gjøl beskadiget, og efterfølgende blev dæmningen forhøjet.

Tørke og brandfare

Landskabet i Jammerbugt Kommune omfatter store naturarealer som heder, moser og skovområder. Derfor har der historisk set været mange mindre brand i naturområder. Store dele af kommunens sommerhusområder er beliggende inden for disse typer af naturområder og er derfor særligt sårbare overfor brandfare i perioder med tørke. Sommerhusområderne kan endvidere være svært fremkommelige på grund af snævre adgangsveje og kuperet terræn, hvilket kan besværliggøre slukningsarbejdet.

I 2018 var der en længere tørkeperiode, som påvirkede flere områder i Kommunen. Her opstod der i sensommeren en større brand i et sommerhusområde tæt på Blokhus by. Beredskabet fik med god hjælp fra lokale og frivillige hurtigt inddæmmet branden, hvilket betød, at kun et sommerhus nedbrændte. Samme weekend var der også brand i Store Vildmose. Brande i moseområder kan være svære at håndtere og slukke, fordi det brænder under jorden og ulmer nedad. Også her fik Beredskabet forholdsvis hurtigt branden under kontrol. 

Tørken i 2018 var også årsagen til, at landbruget led store tab på grund af mistede afgrøder. På landsplan blev tabet opgjort til 4 mia. kr.