Servicemål

Serviceniveau

Serviceniveauet fortæller hvor ofte der må forekomme oversvømmelser og hvor meget vand der kan accepteres på f.eks. veje. Serviceniveauet kan også sige noget om, hvilken indsats som kan forventes fra Beredskabet i en oversvømmelsessituation. 

Beredskab

Beredskabsloven siger, at serviceniveauet for Beredskabet skal besluttes af Byrådet mindst en gang i hver byrådsperiode. Beredskabet skal kunne yde en forsvarlig indsats mod skader på personer, ejendom og miljøet ved ulykker og katastrofer. Et eksempel kan være, at Beredskabet i kritiske oversvømmelsessituationer pumper vand væk fra kritiske steder og redder mennesker i akut fare, omlægger trafikken og tager hånd om vitale dele af den kommunale service. Hvis en hændelse har en størrelse, som kræver en overordnet koordinerende funktion for kommunens fortsatte virke, nedsættes kommunens krisestyringsstab.

Læs mere her

Forsyningens serviceniveau

Som udgangspunkt er serviceniveauet for områder, der er separat-kloakerede, at der ikke må ske en oversvømmelse af terræn, som følge af regn, hyppigere end hvert 5. år, når der er tale om manglende kapacitet. For områder, der er fælleskloakerede, er serviceniveauet hvert 10. år. Det betyder, at i områder med fælleskloak, må borgeren tåle en regnbaseret oversvømmelse på terræn hvert 10. år, mens de separatkloakerede må tåle den hvert 5 år. Baggrunden for forskellen er, at når den separate kloak ”løber over” er det regnvandsledningen, som er fuld, og det er dermed regnvand, som står på terræn/kælder, hvor situationen er mere kedelig ved oversvømmelse af en fælleskloak, hvor det er regnfortyndet spildevand.

REGLER FOR EKSISTERENDE KLOAKKER

Eksisterende kloakker, som i mindre omfang repareres eller fornyes, skal som minimum dimensioneres efter tidligere praksis dvs. fælleskloakken dimensioneres, så der i gennemsnit accepteres fuldt-løbende kapacitet i ledningerne hvert andet år, med deraf følgende risiko for oversvømmelse af kældre og terræn. Separatkloakken dimensioneres, så der i gennemsnit accepteres fuldtløbende kapacitet i regnvandsledningerne én gang årligt, mens separate spildevandsledninger aldrig overbelastes under normale omstændigheder.

RISIKOKORTLÆGNING AF KLOAKSYSTEMET

I 2014 fik Jammerbugt Forsyning A/S udarbejdet kort, der viser de potentielle kapacitetsproblemer i forbindelse med kraftig regn. I Bekendtgørelse 1222 af 14. december 2012, som giver kommunerne mulighed for at bestille ét oversvømmelseskort fra vandselskaberne, er der fastsat krav til tilvejebringelsen af kortet. Kortlægningen omfatter oversvømmelser som følge af kapacitetsproblemer for estimerede regnhændelser i år 2050. Beregningerne er gennemført for kloaksystemerne i hele Jammerbugt Kommune. 

Vandløb

Serviceniveauet for offentlige vandløb er beskrevet i de enkelte vandløbsregulativer. Regulativet beskriver blandt andet vandføringsevnen i vandløbet, samt bestemmelser for vandløbsvedligeholdelse. Kommunen har ansvaret for, at regulativerne overholdes i alle offentlige vandløb.

Over Kommunens serviceniveau

Klimatilpasning, som rækker ud over det serviceniveau, der fremgår af spildevandsplanen og klimatilpasningsplanen, er borgernes eget ansvar. Det er den private husejer/grundejer, der har ansvar for at sikre sit hjem/ejendom mod oversvømmelser i forbindelse med ekstrem regn og stormflod, som klimaforandringerne forventes at medføre. På tilsvarende vis er Kommunen ansvarlig for at kommunale ejendomme og kommunale anlæg klimasikres.
På www.klimatilpasning.dk, kan der hentes inspiration til, hvordan der kan klimasikres på ejendomsniveau.